ancol etylic không tác dụng với chất nào sau đây

Câu hỏi:

12/03/2020 đôi mươi,048

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Bạn đang xem: ancol etylic không tác dụng với chất nào sau đây

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm phản xạ ghi chép sai:

Câu 2:

Xà chống hoá trọn vẹn 0,1 mol este X (đơn chức, mạch hở) tự 100 gam hỗn hợp bao gồm NaOH 4% và KOH 5,6%. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ, nhận được 13,8 gam hóa học rắn khan; dừng tụ toàn cỗ phần khá cất cánh đi ra tạo ra trở nên 95 gam hóa học lỏng. Công thức của X là

A. CH3COOC2H5

B. C2H5COOC2H5

C. CH3COOC3H7

D. C2H5COOCH3

Câu 3:

Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol một axit đơn chức, ko no (có một link song nhập gốc hiđrocacbon), mạch hở cần thiết V lít (đktc) khí oxi. Sau phản xạ nhận được 6,72 lít ( đktc) khí CO2 và a gam nước. Giá trị của V và a thứu tự là:

A. 6,72 và 1,8

B. 11,2 và 3,6

C. 8,96 và 1,8

D. 6,72 và 3,6

Xem thêm: tính oxi hóa là gì

Câu 4:

Nung m gam lếu láo ăn ý X bao gồm Zn(NO3)2 và NaNO3 ở sức nóng phỏng cao cho tới phản xạ trọn vẹn, nhận được 8,96 lít lếu láo ăn ý khí Y (đktc). Cho khí hít vào nhập nước nhận được 2 lít hỗn hợp Z và sót lại bay đi ra 3,36 lít khí (đktc). pH của hỗn hợp Z là

A. pH = 0.

B. pH = 1.

C. pH = 2.

D. pH =3.

Câu 5:

Silic phản xạ với mặt hàng hóa học này sau đây?

A. HCl, Fe(NO3)2, CH3COOH

B. CuSO4, SiO2 H2SO4 (loãng)

C. F2, Mg, NaOH

D. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl

Câu 6:

Các ăn ý hóa học cơ học X, Y, Z, T với một vài Điểm lưu ý sau:


Các hóa học X, Y, Z, T thứu tự là:

A. etyl propionat, trimetylamin, isoamyl axetat, n-propylamin

B. etyl propionat, isopropylamin, isoamyl axetat, metylamin

C. etyl butirat, đimetylamin, etyl propionat, etylamin

Xem thêm: tác dụng của biện pháp liệt kê

D. etyl butirat, trimetyl amin, isoamyl axetat, etylamin