bài tập câu bị đông trong tiếng anh

Câu tiêu cực (Passive voice) là vấn đề ngữ pháp thân thuộc trong những kỳ thi đua giờ đồng hồ Anh. Để bắt chắc hẳn cấu tạo này, hãy nằm trong ELSA Speak ôn luyện qua quýt 100 bài bác tập luyện câu tiêu cực sau đây nhé.

Lý thuyết câu tiêu cực nhập giờ đồng hồ Anh

Câu tiêu cực thông thường dùng làm nhấn mạnh vấn đề đơn vị – người hoặc vật đang được Chịu tác dụng từ một hành vi.

Bạn đang xem: bài tập câu bị đông trong tiếng anh

Kiểm tra vạc âm với bài bác tập luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to lớn start recording!

Recording... Click to lớn stop!

loading

Cấu trúc:

S+ be + V3 + (by + n)

Ví dụ:

 • Câu công ty động: He bought a new xế hộp yesterday. (Anh ấy vẫn mua sắm một con xe mới nhất trong ngày hôm qua.)
 • Câu bị động: A new xế hộp was bought by him yesterday. (Một con xe mới nhất đã và đang được anh ấy mua sắm nhập trong ngày hôm qua.)

Cấu trúc câu tiêu cực của 12 thì nhập giờ đồng hồ Anh:

ThìCấu trúcVí dụ
Present simple

(Hiện bên trên đơn)

S + am/is/are + V3The floor is cleaned everyday.

Sàn mái ấm được vệ sinh dọn thường ngày.

Past simple

(Quá khứ đơn)

S + were/was + V3 My xe đạp was fixed yesterday.

→ Xe giẫm của tôi đã và đang được sửa ngày trong ngày hôm qua rồi.

Future Simple

(Tương lai đơn)

S + will be + V3 These goods will be sold in 2 months. 

→ Những sản phẩm & hàng hóa này sẽ tiến hành phân phối nhập 2 mon nữa.

Present continuous

(Hiện bên trên tiếp diễn)

S + am/is/are + being + V3The house is being painted now. 

Ngôi mái ấm đang rất được đấm nhập thời điểm hiện tại.

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn) 

S + were/was + being + V3The trees were being cut at 6 PM yesterday. 

Những dòng sản phẩm cây này đã biết thành chặt nhập 6 giờ chiều trong ngày hôm qua.

Future continuous

(Tương lai tiếp diễn)

S + will be + being + V3The animals will be being fed by zookeepers at 7 AM tomorrow. 

Các loài vật sẽ tiến hành nhân viên cấp dưới sở thú mang lại ăn nhập 7 giờ ngày mai.

Present perfect

(Hiện bên trên trả thành)

S + has/have + been + V3This road has not been used for 2 years.

Con lối này dường như không được dùng hai năm rồi.

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

S + had + been + V3The exercises had been done by them.

Bài tập luyện đã và đang được Cửa Hàng chúng tôi hoàn thiện hoàn thành.

Future perfect 

(Tương lai trả thành)

S + will have + been + V3This essay will have been finished by 6 o’clock.

Bài luận này sẽ tiến hành hoàn thiện trước 6 giờ.

Present perfect continuous

(Hiện bên trên hoàn thiện tiếp diễn)

S + have/has + been + V-ing The robbers have been searching by the police day and night.

Những thương hiệu cướp đã biết thành công an săn lùng ráo riết ngày tối.

Past perfect continuous

(Quá khứ hoàn thiện tiếp diễn)

S + had + been + V-ing The door had been knocked since we came in.

Cánh cửa ngõ bị gõ liên tiếp kể từ lúc Cửa Hàng chúng tôi vào trong nhà.

Future perfect continuous 

(Tương lai hoàn thiện tiếp diễn)

S + will have + been + V-ingThe piano will have been playing when she comes at 6 PM.

Piano sẽ tiến hành tiến công khi cô ấy cho tới nhập khi 6 giờ chiều.

Cách quy đổi câu dữ thế chủ động lịch sự câu bị động

Bước 1: Xác toan những trở nên phần: S, V, O và thì của động kể từ nhập câu

Bước 2: Chuyển O (câu công ty động) → S (câu bị động)

Bước 3: Chuyển S (câu công ty động) → by O (câu bị động). 

Bước 4: V chủ yếu (câu công ty động) → be + V3 (câu bị động).

Lưu ýVí dụ
S (câu công ty động) là: People, everyone, someone, anyone. 

→ cũng có thể lược quăng quật nhập câu tiêu cực.

Someone turned on the air conditioner.

→ The air conditioner was turned on.

Ai này đã nhảy máy giá tiền lên.

S (câu công ty động) chỉ người/vật thẳng phát sinh hành vi. 

→ By O

The cake is being cut by him.

Chiếc bánh được tách vì chưng anh ấy.

S (câu công ty động) chỉ người/vật con gián tiếp phát sinh hành vi. 

→ With O

The cake is being cut with a knife.  

→ Chiếc bánh được tách vì chưng con cái dao.

>>Có thể các bạn quan tiền tâm: Câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại đơn

Trọn cỗ 100 câu bài bác tập luyện tiêu cực [có đáp án chi tiết]

Bài tập luyện câu tiêu cực cơ phiên bản với đáp án

Bài tập luyện tiêu cực với những thì cơ bản

1. A woman feeds the lions.

The lions ________________________

A. are fed

B. were fed by a woman.

2. A boy broke the window.

The window _____________________

A. was broken

B. is broken by a boy.

3. Somebody has made a mistake.

A mistake _______________________

A. was made

B. has been made.

4. Everybody is going to lớn love him.

He _____________________________

A. is going to lớn be loved

B. was going to lớn be loved by everybody.

5. Cervantes wrote ‘Don Quixote’.

‘Don Quixote’ _______________________

A. was written by Cervantes.

B. has been written by Cervantes.

6. They are helping my brother.

My brother ________________

A. is being helped by them.

B. is being helped 

7. Pamela will drive the xe taxi.

The xe taxi ____________________

A. will been driven

B. will be driven by Pamela.

8. I was watering these trees.

These trees ___________________

A. were being watered

B. are being watered by bủ.

9. I will pay the bill in 2 months.

The bill__________________

A. will pay in 2 months

B. will be paid in 2 months

10. Hoa is reading comics now.

Comics_________________ now.

A. is read

B. is being read

Đáp án

12345678910
AABAABBABB

>> Xem thêm:

 • Bài tập luyện thì quá khứ đơn
 • Bài tập luyện câu điều kiện
 • Bài tập luyện câu tường thuật

Học giờ đồng hồ anh hiệu suất cao nằm trong ELSA Pro
Luyện tập luyện theo dõi chủ thể yêu thương mến và trong suốt lộ trình học tập được cá thể hóa chung tài năng của người sử dụng được nâng cao nhanh chóng chóng

Bài tập luyện Passive voice dạng câu hỏi

1. Do they teach English here?

 ……………………………………………………………………………

2. Will you invite her to lớn your wedding party?

……………………………………………………………………………

3. Has Tom finished the work?

……………………………………………………………………………

4. Did the teacher give some exercises?

……………………………………………………………………………

5. Have you finished your homework?

……………………………………………………………………………

6. How many games has the team played?

……………………………………………………………………………

7. Where tự people speak English?

……………………………………………………………………………

8. Who will look after the children for you?

……………………………………………………………………………

9. How long have they waited for the doctor?

……………………………………………………………………………

10. What time can the boys hand in their papers?

……………………………………………………………………………

11. Who lent you this book?

……………………………………………………………………………

12. How many marks does the teacher give you?

……………………………………………………………………………

Đáp án: 

1. Is English taught here?

2. Will she be invited to lớn your wedding party?

3. Has the work been finished by Tom?

4. Were some exercises given by the teacher?

5. Has your homework been finished?

6. How many games have been played by the team?

7. Where is English spoken?

8. By whom are the children looked after?

9. How long has the doctor been waiting for?

10. What time can the boy’s papers be handed in?

11. By whom is this book lent to lớn you?

12. How many marks are you given by the teacher?

Bài tập luyện với 2 tân ngữ

1. The waiter brought bủ this dish.

……………………………………………………………………………

2. Our friends send these postcards to lớn us.

……………………………………………………………………………

3. Their grandmother told them this story when they visited her last week.

……………………………………………………………………………

4. Tim ordered this train ticket for his mother.

……………………………………………………………………………

5. You didn’t show bủ the special cameras.

……………………………………………………………………………

6. She showed her ticket to lớn the airline agent.

……………………………………………………………………………

7. He lends his friend his new shoes.

……………………………………………………………………………

8.She left her relatives five million pounds.

……………………………………………………………………………

9. The cửa hàng assistant handed these boxes to lớn the customer.

……………………………………………………………………………

10. The board awarded the first prize to lớn the reporter.

……………………………………………………………………………

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

Bài tập luyện câu tiêu cực với 2 tân ngữ

Đáp án:

1. This dish was brought to lớn bủ (by the waiter).

2. These postcards are sent to lớn us(by our friend).

3. This story was told to lớn them(by their grandmother) when they visited her last week.

4. This train ticket was ordered for Tim’s mother.

5. The special cameras weren’t shown to lớn bủ.

6. Her ticket was shown to lớn the airline agent (by her).

7. His new shoes are lent to lớn his friends (by him).

8. Five million pounds was left to lớn her relatives (by her).

9. These boxes were handed to lớn the customer (by the cửa hàng assistant).

10. The first prize was awarded to lớn the reporter (by the board).

Bài tập luyện đem câu tiêu cực với động kể từ tường thuật

1. They told bủ that you were the best architect in this thành phố.

……………………………………………………………………………

2. She reported that the flowers were killed by frost.

……………………………………………………………………………

3. Some people inform bủ that the director is going to lớn take a business trip to lớn England.

……………………………………………………………………………

4. That officer announced that the meeting was delayed until next week.

……………………………………………………………………………

5. He discovered that this cốt tông was grown in Egypt.

……………………………………………………………………………

6. They promise that the performance will start on time.

……………………………………………………………………………

7. He recommends that we should stay in the thành phố center.

……………………………………………………………………………

8. We believed that Alice would pass the driving test.

……………………………………………………………………………

9. The director notifies all the workers that they will have to lớn work extra hard this month.

……………………………………………………………………………

10. They have persuaded bủ that they will go with bủ to lớn the stadium.

……………………………………………………………………………

Đáp án:

1. I was told that you were the architect in this thành phố.

2. It was reported that the flowers were killed by frost./The flowers were reported to lớn be killed by frost.

3. I am informed that the director is going to lớn take a business trip to lớn England.

4. It was announced that the meeting was delayed until next week.

5. It was discovered that this cốt tông was grown in Egypt.

6. It is promised that the performance will start on time.

7. It is recommended that we stay in the thành phố center.

8. It was believed that Alice would pass the driving test.

9. All the workers are notified that they will have to lớn work extra hard this month.

10. I have been persuaded that they will go with bủ to lớn the stadium.

Chuyển câu tiêu cực với động kể từ sai bảo

1. I had my uncle paint my room last week.

……………………………………………………………………………

2. She will have bủ wash the dishes tomorrow.

……………………………………………………………………………

3. They have her tell the story again.

……………………………………………………………………………

4. John gets his sister to lớn clean his shirt.

……………………………………………………………………………

5. Anne had a friend type her composition.

……………………………………………………………………………

6. Rick will have a barber cut his hair.

……………………………………………………………………………

7. I will get the dressmaker to lớn make a new dress.

……………………………………………………………………………

8. He got a mechanic to lớn repair his xế hộp.

……………………………………………………………………………

9. We had a man take this photograph when we were on holiday last summer.

……………………………………………………………………………

10. The Greens had a carpet cleaner clean their carpet.

……………………………………………………………………………

Đáp án:

1. I had my room painted last week.

2. She will have the dishes washed tomorrow.

3. They have the story told again.

4. John gets his shirt cleaned.

5. Anne had her composition typed by a friend.

6. Rick will have his hair cut.

7. I will get a new dress made.

8. He got his xế hộp repaired.

9. We had this photograph taken when we were on holiday last summer.

10. The Greens had their carpet cleaned.

Học giờ đồng hồ anh hiệu suất cao nằm trong ELSA Pro
Luyện tập luyện theo dõi chủ thể yêu thương mến và trong suốt lộ trình học tập được cá thể hóa chung tài năng của người sử dụng được nâng cao nhanh chóng chóng

Bài tập luyện tiêu cực ôn thi đua THPTQG

Câu chất vấn Đáp án
1. “What a lovely dress you’re wearing!”

“Thank you. It …………… especially for bủ by my mother.”

A. is made

B. has made

C. made

D. was made

2. I don’t understand why the students didn’t keep silent while the speech …………A. has been made

B. was made

C. would be made

D. was being made

3. This is the first time I have seen this xế hộp. Where ………………?A. did it make

B. did it made

C. was it make

D. was it made

4. Today, many serious childhood diseases ……………….. by early immunization.A. are preventing

B. can prevent

C. prevent

D. can be prevented

5. Whole-grain food products …………….. in most large supermarkets across the United States and Canada.A. now can purchase

B. can now be purchased

C. now to lớn purchase

D. the purchase of which

6. All that rubbish will have to lớn be …………. at once.A. get rid of

B. got rid of

C. to lớn get rid of

D. getting rid of

7. “What happened to lớn the postman?”

“He …………………. to lớn a new town to lớn work.”

A. has sent

B. was send

C. was sent

D. sent

8. Excuse bủ. Is this seat………………?A. taking

B. took

C. occupy

D. taken

9. There’s somebody walking behind us. I think ………………. .A. we are following

B. we are being followed

C. we are followed

D. we are being following

10. We’re late. The film ……………… by the time we get to lớn the cinema.A. will already start

B. will be already started

C. will already have started

D. will be starting

11. I still can’t believe it. My bicycle ……………… some minutes ago.A. was stolen

B. was stealing

C. stolen

D. stole

12. Some funny ……………… in class yesterday.A. happened

B. was happened

C. happens

D. is happened

Đáp án:

1. D2. D3. D4. D
5. B6. B7. C8. D
9. B10. C11. A12. A
Bài tập luyện câu tiêu cực ôn thi đua THPTQG

Bài tập luyện tiêu cực dạng nâng cao

1. The boys pointed at the woman with a red hat.

……………………………………………………………………………………………………………

2. They have provided the poor with food and clothing.

……………………………………………………………………………………………………………

3. People speak English in almost every corner of the world.

……………………………………………………………………………………………………………

4. You mustn’t use that machine after 7:30 p.m.

……………………………………………………………………………………………………………

5. After class, they always erase the chalkboard.

……………………………………………………………………………………………………………

6. The company paid bủ a lot of money to lớn tự the job.

……………………………………………………………………………………………………………

7. The headmaster gave each of us two exercise books.

……………………………………………………………………………………………………………

8. Someone will tell him that story.

……………………………………………………………………………………………………………

9. They have sent enough money to lớn those poor families.

……………………………………………………………………………………………………………

10. They have given women in most countries the right to lớn vote.

……………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. The woman with a red hat was pointed at by the boys.

2. The poor have been provided with food and clothing.

3. English is spoken in almost every corner of the world.

4. That machine mustn’t be used after 7:30 p.m.

5. After class, the chalkboard is always erased.

6. I was paid a lot of money to lớn tự the job by the company.

7. Each of us was given two exercise books by the headmaster.

8. He will be told that story.

9. Those poor have been sent enough money.

Xem thêm: trong quá trình dịch mã

10. Women in most countries have been given the right to lớn vote.

Luyện giờ đồng hồ Anh phú tiếp

ELSA PRO Trọn Đời – Flash sale tách 86%

Giá gốc: 10.995.000Đ còn 1.566.000Đ
Nhập mã: VN24PREX nhằm nhận giá chỉ ưu đãi
Flash sale có một không hai hôm nay
 • Từ điển ELSA
 • Nội dung bài học kinh nghiệm update liên tục
 • 200+ công ty đề
 • 7,000+ bài bác học
 • 25,000+ bài bác luyện tập
 • Thời gian giảo học KHÔNG GIỚI HẠN

Trên trên đây những bài bác tập luyện câu tiêu cực nhưng mà ELSA Speak vẫn tổ hợp được. Quý khách hàng hãy luyện thiệt tập luyện cần mẫn nhằm đoạt được công ty điểm ngữ pháp này và đạt điểm số cao trong mỗi kỳ thi đua tiếp đây nhé.