bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất

So sánh rộng lớn và đối chiếu nhất là nhị nhập tía cấu hình đối chiếu nhập giờ Anh, ở kề bên đối chiếu bởi vì. Các cấu hình ngữ pháp này được dùng đặc biệt thông dụng nhập cả giờ Anh tiếp xúc và học tập thuật. Trong bài viết này, tác giả sẽ khối hệ thống bao quát những lý thuyết cơ phiên bản, bên cạnh đó, khêu gợi ý một vài bài xích tập luyện đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất nhằm người học tập rất có thể áp dụng kỹ năng và kiến thức được hỗ trợ.

Key takeaways

Bạn đang xem: bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất

Có 3 cấu hình đối chiếu nhập giờ Anh: đối chiếu rộng lớn, đối chiếu bởi vì, và đối chiếu nhất.

So sánh rộng lớn (Comparative): Dùng nhằm đối chiếu nhị đối tượng người dùng, điểm sáng hoặc hành vi nhằm đã cho thấy sự khác lạ về cường độ đằm thắm chúng: S + V + adj/adv + er + than thở + N.

 • Thêm đuôi “-er “ vào sau cùng tính từ/trạng kể từ ngắn ngủn (1 âm tiết).

 • Thêm “more” nhập trước tính từ/trạng kể từ lâu năm (2 hoặc nhiều âm tiết).

 • Thêm cụm “much”, “a lot” hoặc “far” trước tính từ/trạng kể từ nhằm nhấn mạnh vấn đề đặc điểm nổi trội.

So sánh nhất (Superlative): Dùng nhằm đã cho thấy một đặc điểm nổi trội nhất của một đối tượng người dùng, hoặc hành vi đối với một group sở hữu nhiều hơn thế nữa nhị đối tượng: S + V + the + adj/adv + est + N.

 • Thêm đuôi “-est “ vào sau cùng tính từ/trạng kể từ ngắn ngủn (1 âm tiết).

 • Thêm “the most” nhập trước tính từ/trạng kể từ lâu năm (2 hoặc nhiều âm tiết).

 • Thêm cụm “much”, “almost” hoặc “by far/far” trước tính từ/trạng kể từ nhằm nhấn mạnh vấn đề đặc điểm nổi trội nhất.

Tóm tắt lý thuyết đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất nhập giờ Anh

So sánh rộng lớn (Comparative)

So sánh rộng lớn (Comparative) được dùng khi đối chiếu nhị đối tượng người dùng, điểm sáng, hoặc hành vi nhằm đã cho thấy sự khác lạ về cường độ đằm thắm bọn chúng.

Cấu trúc ngữ pháp:

S + V + adj/adv + er + than thở + N.

Cách dùng:

 • Đối với những tính từ/trạng kể từ ngắn ngủn (có 1 âm tiết), khi phân chia ở dạng đối chiếu rộng lớn, chỉ việc tăng đuôi “-er “ vào sau cùng tính từ/trạng kể từ.

Ví dụ: He is stronger than thở his brother. (Anh ấy mạnh mẽ và uy lực rộng lớn em trai bản thân.) → “strong” là tính kể từ ngắn

 • Đối với những tính từ/trạng kể từ lâu năm (có 2 hoặc nhiều âm tiết), chứ không tăng ”-er” vào sau cùng tính từ/trạng kể từ, người học tập cần thiết tăng “more” nhập trước tính từ/trạng kể từ cơ.

Ví dụ: This book is more interesting than thở that one. (Cuốn sách này thú vị rộng lớn cuốn cơ.) → “interesting” là tính kể từ dài

 • Khi ham muốn nhấn mạnh vấn đề một đặc điểm, điểm sáng nổi trội của đối tượng người dùng này đối với những sự vật hoặc đối tượng người dùng không giống, người học tập rất có thể tăng cụm “much”, “a lot” hoặc “far” trước tính từ/trạng kể từ cơ.

Ví dụ:

 • The line at the supermarket is much longer than thở usual. (Hàng người xếp mặt hàng ở khu chợ dài hơn nữa nhiều đối với thông thường.)

 • She handled the situation far more professionally than thở anyone else in the office. (Cô ấy xử lý trường hợp có tính chuyên nghiệp rộng lớn thật nhiều đối với ngẫu nhiên ai không giống nhập văn chống.)

Lưu ý:

 • Các tính từ/trạng kể từ ngắn ngủn kết thúc giục bởi vì phụ âm “-y” khi phân chia ở dạng đối chiếu rộng lớn cần thiết fake trở nên “-i” rồi tăng đuôi “-er”.

Ví dụ: dry (khô) → drier (khô hơn), busy (bận) → busier (bận rộn hơn)

 • Các tính kể từ ngắn ngủn kết thúc giục bởi vì cụm “phụ âm - vẹn toàn âm - phụ âm” khi phân chia ở dạng đối chiếu rộng lớn cần thiết gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước lúc tăng đuôi “-er”.

Ví dụ: hot (nóng) → hotter (nóng hơn), thin (mỏng) → thinner (mỏng hơn)

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn (Comparative) cụ thể nhập giờ Anh

So sánh nhất (Superlative)

So sánh nhất (Superlative) được dùng khi ham muốn nhắc đến một đặc điểm nổi trội nhất của một đối tượng người dùng, hoặc hành vi đối với một group sở hữu nhiều hơn thế nữa nhị đối tượng người dùng.

Cấu trúc ngữ pháp:

S + V + the + adj/adv + est + N.

Cách dùng:

 • Đối với những tính từ/trạng kể từ ngắn ngủn (có 1 âm tiết), khi phân chia ở dạng đối chiếu nhất, chỉ việc tăng đuôi “-est “ vào sau cùng tính từ/trạng kể từ.

Ví dụ: The xanh rờn whale is the biggest animal on Earth. (Cá voi xanh rờn là loại động vật hoang dã lớn số 1 bên trên Trái Đất.) → “big” là tính kể từ ngắn

 • Đối với những tính từ/trạng kể từ lâu năm (có 2 hoặc nhiều âm tiết), người học tập cần thiết tăng “the most” nhập trước tính từ/trạng kể từ gốc.

Ví dụ: The palace is the most magnificent building in the thành phố. (Cung năng lượng điện là dự án công trình trang trọng nhất nhập TP.HCM.) → “magnificent” là tính kể từ dài

 • Khi ham muốn nhấn mạnh vấn đề một điểm sáng nổi trội hoặc khác lạ nhất của một đối tượng người dùng đối với group những người dân còn sót lại, người học tập rất có thể tăng cụm “much”, “almost” hoặc “by far/far” trước tính từ/trạng kể từ gốc.

Ví dụ:

 • She is almost the fastest runner in the team. (Cô ấy gần như là là vận khuyến khích chạy sớm nhất có thể nhập team.)

 • This new máy vi tính is by far the most powerful one on the market. (Chiếc PC cầm tay mới mẻ này cho tới ni là cái vượt trội nhất bên trên thị ngôi trường.)

Lưu ý:

 • Các tính kể từ ngắn ngủn kết thúc giục bởi vì vần âm “-e” khi phân chia ở dạng đối chiếu nhất chỉ việc tăng đuôi ”-st” vào sau cùng kể từ gốc.

Ví dụ: large (lớn) → largest (lớn nhất), fine (tốt) → finest (tốt nhất)

 • Các tính kể từ ngắn ngủn kết thúc giục bởi vì cụm “phụ âm - vẹn toàn âm - phụ âm” khi phân chia ở dạng đối chiếu nhất cần thiết gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước lúc tăng đuôi “-est”.

Ví dụ: sad (buồn) → saddest (buồn nhất), big (lớn) → biggest (lớn nhất)

 • Các tính từ/trạng kể từ ngắn ngủn kết thúc giục bởi vì phụ âm “-y” khi phân chia ở dạng đối chiếu nhất cần thiết fake trở nên “-i” rồi tăng đuôi “-est”.

Ví dụ: happy (hạnh phúc) → happiest (hạnh phúc nhất), easy (dễ dàng) → easiest (dễ dàng nhất)

Cấu trúc đối chiếu nhất (Superlative) nhập giờ Anh chi tiết

Một số tính kể từ bất quy tắc

Tính từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Nghĩa

Good

Better

Best

Tốt

Bad

Worse

Worst

Xấu/tệ

Little

Less

Least

Ít

Many/Much

More

Most

Nhiều

Far

Farther/Further

Farthest/Furthest

Xa

Các dạng bài xích tập luyện đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất kèm cặp đáp án

Bài 1: Điền mẫu mã đối chiếu rộng lớn hoặc đối chiếu nhất của những tính từ/trạng kể từ nhập những địa điểm rỗng tuếch sau (thêm “than” hoặc “the” khi cần thiết thiết)

 1. She is (smart) ________________ her sister.

 2. This book is (interesting) ________________ that one.

 3. This is (beautiful) ________________ painting I have ever seen.

 4. The cheetah runs (fast) ________________ any other animal.

 5. This is (good) ________________ solution đồ sộ the problem.

 6. The students prefer studying in the park because it is (refreshing) ________________ studying in the classroom.

 7. This is (expensive) ________________ xế hộp in the showroom.

 8. The xanh rờn whale is (big) ________________ any other mammal on Earth.

 9. She sings (beautifully) ________________ anyone I have ever known.

 10. Jimmy can play football (good) ________________ his older siblings.

 11. This is (difficult) ________________ task I have ever faced.

 12. He learns new skills (quickly) ________________ his classmates.

 13. Teamwork is (effective) ________________ working individually.

 14. The farmer grew these pumpkins (large) ________________ for the upcoming competition.

 15. Mark enjoys working in the garden because it is (relaxing) ________________ working in the office.

Bài 2: Viết lại những câu sau bên dưới dạng đối chiếu rộng lớn hoặc đối chiếu nhất

 1. No other building in the thành phố is taller than thở the Empire State Building.

  ➔ The Empire State Building ________________.

 2. The proposed solution is good, but the final design is the best version.

  ➔ The final design ________________.

 3. Norway has the longest coastline in Europe.

  ➔ No other country in Europe ________________.

 4. No film in the series is as exciting as the final installment.

  ➔ The final installment ________________.

 5. The one downstream is less polluted than thở this river.

  ➔ This river is ________________.

 6. No other team in the league plays more aggressively than thở the Tigers.

  ➔ The Tiger team plays ________________.

 7. No other thành phố in the country is more populous than thở Thủ đô New York City.

  ➔ Thủ đô New York City is ________________.

 8. Mike is the farthest jumper in the sự kiện.

  ➔ No other athlete ________________.

 9. The math exam is more difficult than thở the history exam.

  ➔ The history exam is ________________.

 10. The curry is spicier than thở all dishes at the restaurant.

  ➔ The curry is ________________.

 11. Jimmy’s house is nearer đồ sộ the bus station than thở Annie’s.

  ➔ The bus station is ________________.

 12. This summer is hotter than thở any time in history.

  ➔ This is ________________.

 13. The cheetah runs faster than thở the lion.

  ➔ The lion runs ________________.

 14. This máy vi tính is more expensive than thở that one.

  ➔ That máy vi tính is ________________.

 15. No other flower in the garden smells as sweet as the rose.

  ➔ The rose is ________________.

Bài tập luyện 3: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có) trong số câu bên dưới đây

 1. She is the most pretty girl in the class.

 2. This new book is more good than thở the last one.

 3. The new house is much biger than thở their previous one.

 4. He works hardest than thở his brother.

 5. This is definitely the funniest joke I have ever heard.

 6. The sunflower is taller flower in the garden.

 7. The temperature in the desert is hoter than thở in the coastal areas.

 8. She plays the piano more skillful than thở her sister.

 9. He is the smartest of the two brothers.

 10. He is the most faster runner in his team.

 11. This tree is the tallest among the trees in the forest.

 12. She is the smartest students in her class.

 13. Studying with a tutor made learning much easiest for the students.

 14. The red dress is more brighter than thở the xanh rờn one.

 15. Leopards are one of the great predators on the African savannah.

Bài tập luyện 4: Chọn câu vấn đáp chính cho những dạng đối chiếu rộng lớn hoặc đối chiếu nhất sau đây

 1. He speaks English ______ than thở most of his classmates.

  1. good

  2. the best

  3. better

  4. best

 2. She has ______ experience in this field compared đồ sộ her colleagues.

  1. less

  2. the least

  3. the less

  4. little

 3. The sunflower is ______ than thở the other flowers in the garden.

  1. bigger

  2. biggest

  3. more big

  4. big

 4. Her performance was ______ than thở expected.

  1. bad

   Xem thêm: trong quá trình dịch mã

  2. more bad

  3. worse

  4. the worst

 5. He has ______ work đồ sộ vì thế before the deadline.

  1. many

  2. much

  3. most

  4. more

 6. The hallway is ______ than thở the staircase.

  1. narrower

  2. more narrow

  3. the narrowest

  4. both a and b

 7. After receiving a diamond ring from her husband, Annie feels lượt thích she is ______ girl in the world.

  1. happy

  2. happier

  3. the happiest

  4. happiest

 8. The two cities are ______ apart than thở I realized.

  1. further

  2. more far

  3. farer

  4. the furthest

 9. Michael Jordan is ______ basketball player of all time.

  1. best

  2. the best

  3. better

  4. good

 10. The cost of housing is becoming ______ each year.

  1. expensive

  2. expensiver

  3. the most expensive

  4. more expensive

 11. The banana peeler is one of ______ inventions ever made.

  1. the least practical

  2. the less practical

  3. least practical

  4. practical

 12. The bird flew ______ in the sky.

  1. highly

  2. high

  3. highest

  4. higher

 13. Spending time with friends and family is ______ than thở working.

  1. enjoyable

  2. enjoying

  3. more enjoyable

  4. the most enjoyable

 14. Jim Carrey is one of ______ comedians of all time.

  1. funniest

  2. fun

  3. the funnier

  4. the funniest

 15. Durian is known for having ______ flavor of any fruit.

  1. intense

  2. the more intense

  3. the most intense

  4. more intense

 16. The new AI model is ______ than thở any previous model.

  1. both c and d

  2. clever

  3. more clever

  4. cleverer

Đáp án

Bài tập luyện 1:

 1. smarter than

 2. more interesting than

 3. the most beautiful

 4. faster than

 5. the best

 6. more refreshing than

 7. the most expensive

 8. bigger than

 9. more beautifully than

 10. better than

 11. the most difficult

 12. more quickly than

 13. more effective than

 14. larger

 15. more relaxing than

Bài tập luyện 2:

 1. The Empire State Building is the tallest building in the thành phố.

 2. The final design is better than thở the proposed solution.

 3. No other country in Europe has a longer coastline than thở Norway.

 4. The final installment is the most exciting film in the series.

 5. This river is more polluted than thở the one downstream.

 6. The Tiger team plays the most aggressively in the league.

 7. New York City is the most populous thành phố in the country.

 8. No other athlete in the sự kiện jumps further/farther than thở Mike.

 9. The history exam is easier than thở the math exam.

 10. The curry is the spiciest dish at the restaurant.

 11. The bus station is further/farther from Annie's house than thở from Jimmy's.

 12. This is the hottest summer there has ever been.

 13. The lion runs slower than thở the cheetah.

 14. That máy vi tính is less expensive/cheaper than thở this one.

 15. The rose is the sweetest-smelling flower in the garden.

Bài tập luyện 3:

 1. most pretty ➔ prettiest

 2. more good ➔ better

 3. biger ➔ bigger

 4. hardest ➔ harder

 5. Câu đúng

 6. taller ➔ the tallest

 7. hoter ➔ hotter

 8. more skillful ➔ more skillfully

 9. smartest ➔ smarter

 10. most faster ➔ fastest

 11. Câu đúng

 12. students ➔ student

 13. easiest ➔ easier

 14. more brighter ➔ brighter

 15. great ➔ greatest

Bài tập luyện 4:

1

2

3

4

5

6

7

8

c

a

a

c

b

d

c

a

9

10

11

12

13

14

15

16

b

d

a

b

c

d

c

a

Tổng kết

Bài viết lách vẫn khối hệ thống những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản và khêu gợi ý những bài tập luyện đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất nhập giờ Anh. Hy vọng người học tập rất có thể nắm rõ điểm ngữ pháp này và rèn luyện tăng nhằm rất có thể dùng bọn chúng một cơ hội thuần thục và linh động. 

Nếu sở hữu ngẫu nhiên vướng mắc về ngữ pháp hoặc những kỹ năng và kiến thức về giờ Anh phát biểu cộng đồng, người học tập rất có thể thảo luận bên trên diễn đàn ZIM Helper - Giải đáp giờ Anh, và để được trả lời bởi vì những giáo viên tay nghề cao tới từ ZIM Academy.

Xem thêm: nhật bản thuộc khu vực nào của châu á

Nguồn tham lam khảo

 1. “Comparative and Superlative Adjectives.” Cambridge Dictionary, dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/comparative-and-superlative-adjectives.

 2. “Comparative and Superlative Adjectives.” LearnEnglish, https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/english-grammar-reference/comparative-and-superlative-adjectives.