cách chứng minh tiếp tuyến

Bài ghi chép Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh.

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

A. Phương pháp giải

Để chứng tỏ đường thẳng liền mạch d là tia tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh (O;R) bên trên điểm A tớ người sử dụng những cơ hội sau đây:

Bạn đang xem: cách chứng minh tiếp tuyến

Cách 1: Kẻ OA ⊥ d bên trên A, chứng tỏ OA = R.

Cách 2: Đường trực tiếp d trải qua A ∈ (O ; R) thì tớ cần thiết chứng tỏ OA ⊥ d bên trên điểm A.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : Cho ΔABC nội tiếp đàng tròn trĩnh (O), (AB < AC). Trên tia đối của tia BC lấy điểm M sao mang đến MA2 = MB.MC. Chứng minh rằng: MA là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh (O).

Hướng dẫn giải

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Vì MA2 = MB.MC ⇒ Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Xét ΔMAC và ΔMBA có

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết : góc chung

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

⇒ ΔMAC ∼ ΔMBA (c.g.c)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (1)

Kẻ 2 lần bán kính AD của (O)

Ta với Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (hai góc nội tiếp nằm trong chắn cung AB )

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (chứng minh trên)

Suy đi ra Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (3)

Lại với Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (góc nội tiếp chắn nửa đàng tròn)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (4)

Từ (3) và (4) suy đi ra Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết hoặc Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

⇒ OA ⊥ MA

Do A ∈ (O)

⇒ MA là tiếp tuyến của (O).

Ví dụ 2 : Cho đàng tròn trĩnh tâm O 2 lần bán kính AB. C là 1 trong điểm thay cho thay đổi bên trên đàng tròn trĩnh (O). Tiếp tuyến bên trên C của (O) hạn chế AB bên trên D. Đường trực tiếp qua loa O và vuông góc với phân giác của Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết , hạn chế CD bên trên M. Qua M kẻ đường thẳng liền mạch d tuy vậy song với AB. Chứng minh d là tiếp tuyến của (O).

Hướng dẫn giải

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Kẻ OH ⊥ d ⇒ Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Ta với CD là tiếp tuyến của (O) nên OC ⊥ CD bên trên C ⇒ Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Gọi E là phó điểm của tia phân giác Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết với OM

Xét tam giác MDO với : DE là phân giác Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết , DE là đàng cao

⇒ ΔDOM cân nặng bên trên D

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (hai góc ở đáy)

Ta lại sở hữu : d//AB ⇒ Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (hai góc ví le trong)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Xét ΔOHM và ΔOCM , với :

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

OM: cạnh chung

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (cmt)

⇒ ΔOHM = Δ OCM (cạnh huyền – góc nhọn)

⇒ OH = OC = R (hai cạnh tương ứng)

⇒ H ∈ (O;R)

Do cơ d là tiếp tuyến của (O;R).

Ví dụ 3 : Cho tam giác ABC nhọn. Vẽ đàng tròn trĩnh tâm O 2 lần bán kính BC, hạn chế AB,AC theo lần lượt bên trên E và F. BF và CE hạn chế nhau bên trên I. Gọi M là trung điểm của AI. Chứng minh MF là tiếp tuyến của (O).

Hướng dẫn giải

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Ta với : Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (góc nội tiếp chắn nửa đàng tròn)

⇒ BF ⊥ AC , CE ⊥ AB

Xét tam giác ABC, với BF ∩ CE = {I}

⇒ I là trực tâm tam giác ABC

Gọi H là phó điểm của AI với BC

⇒ AH ⊥ BC bên trên H

Xét tam giác AFI vuông bên trên F, với M là trung điểm của AI

⇒ FM = MA = MI

⇒ ΔFMA cân nặng bên trên M

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết(hai góc ở đáy) (1)

Xét tam giác OFC, với OF = OC

⇒ FOC cân nặng bên trên O

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết(hai góc ở đáy) (2)

Xét tam giác AHC vuông bên trên H, có: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (hai góc phụ nhau)(3)

Từ (1), (2) và (3) Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

⇒ MF ⊥ OF

Vậy MF là tiếp tuyến của (O).

C. Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1 : Cho nửa đàng tròn trĩnh tâm O 2 lần bán kính AB. Ax, By là nhì tiếp tuyến của (O) (Ax, By nằm trong phía so với đường thẳng liền mạch AB). Trên Ax lấy điểm C, bên trên By lấy điểm D sao cho

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết .

Khi đó:

a. CD xúc tiếp với đàng tròn trĩnh (O)

b. CD hạn chế đàng tròn trĩnh (O) bên trên nhì điểm phân biệt

c. CD không tồn tại điểm cộng đồng với (O)

d. CD = R2

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Trên tia đối của tia BD lấy điểm E sao mang đến BE = AC

Kẻ OH ⊥ CD

Ta có: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Mà AC = BE ⇒ BE.BD = R2 = OB2

⇒ ΔDOE vuông bên trên O

Xét ΔOAC và ΔOBE , tớ có:

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

AC = BE (gt)

OA = OB (=R)

⇒ ΔOAC = ΔOBE (g-g-g)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (hai góc tương ứng)

Ta có: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Nên C, O, E trực tiếp hàng

Xét tam giác DCE, có:

OD vừa vặn là đàng cao vừa vặn là đàng trung tuyến của △CDE nên OD cũng chính là đàng phân giác.

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (DO là phân giác Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết )

Xét ΔOHD và ΔOBD , có:

OD chung

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (Cmt)

⇒ ΔOHD = ΔOBD (cạnh huyền - góc nhọn)

⇒ OH = OB ⇒ CD xúc tiếp với đàng tròn trĩnh (O).

Câu 2 : Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A, đàng cao AH và BK hạn chế nhau ở I. Khi đó:

a. AK là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh 2 lần bán kính AI

b. BK là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh 2 lần bán kính AI

c. BH là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh 2 lần bán kính AI

d. HK là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh 2 lần bán kính AI

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Gọi O là trung điểm của AI, Lúc đó: KO là đàng trung tuyến của tam giác vuông AKO.

⇒ AO = IO = OK.

⇒ ΔOAK cân nặng bên trên O

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết(hai góc ở đáy) (1)

Xét tam giác BKC vuông bên trên K, với H là trung điểm của BC(do tam giác ABC cân nặng bên trên A)

⇒ BH = HK = HC.

⇒ ΔHCK cân nặng bên trên H

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết(hai góc ở đáy) (2)

Ta lại có: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (hai góc nhọn phụ nhau vô tam giác vuông AHC)(3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết hoặc Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Từ cơ suy đi ra rằng HK là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh 2 lần bán kính AI.

Câu 3 : Cho đàng tròn trĩnh (O) 2 lần bán kính AB, lấy điểm M sao mang đến A nằm trong lòng B và M. Kẻ đường thẳng liền mạch MC xúc tiếp với đàng tròn trĩnh (O) bên trên C. Từ O hạ đường thẳng liền mạch vuông góc với CB bên trên H và hạn chế tia MC bên trên N. Khẳng tấp tểnh này tại đây ko đúng?

a. BN là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh (O)

b. BC là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh (O)

c. OC là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh (O, ON)

d. AC là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh (C, BC)

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

+ BC là chão của đàng tròn trĩnh (O), nên B sai.

+ Ta với Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết ⇒ ΔOCN nội tiếp đàng tròn trĩnh 2 lần bán kính ON

⇒ OC là chão của đàng tròn trĩnh 2 lần bán kính ON, nên C sai.

+ Ta với AC là đường thẳng liền mạch trải qua tâm của (C,BC) nên ko thể là tiếp tuyến. Do cơ D sai.

+ Ta với OH ⊥ BC

Xét tam giác OBC cân nặng bên trên O (OB = OC) với OH là đàng cao

⇒ OH là phân giác Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Xét ΔOCN và ΔOBN , tớ với :

OC = OB

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

ON : cạnh chung

⇒ ΔOCN = ΔOBN (c-g-c)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết(hai góc tương ứng)

⇒ BN ⊥ OB

Vậy BN là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh (O).

Câu 4 : Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng cao AH. Đường tròn trĩnh tâm O 2 lần bán kính AH hạn chế AB bên trên E, đàng tròn trĩnh tâm O’ 2 lần bán kính HC hạn chế AC bên trên F. Khi đó:

a. EF là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh (H, HO)

B, O’F là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

c. EF là tiếp tuyến cộng đồng của hai tuyến đường tròn trĩnh (O) và (O’).

d. OF là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh (C, CF).

Hướng dẫn giải

Xem thêm: một chất điểm dao động điều hòa

Đáp án

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

EF ko vuông góc với OH nên EF ko là tiếp tuyến của (H,HO).

EF là ko là tiếp tuyến cộng đồng của hai tuyến đường tròn trĩnh (O) và (O’).

EF ko vuông góc với CF nên EF ko là tiếp tuyến của (C,CF).

Xét tam giác O’CF cân nặng bên trên O’(O’C = O’F)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (hai góc ở đáy)

Ta lại có: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (hai góc nằm trong phụ Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết )

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết ( ΔOAE cân nặng bên trên O)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (hai góc phụ nhau vô tam giác vuông AEF)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Vậy O’F là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết .

Câu 5 : Cho nửa đàng tròn trĩnh (O) 2 lần bán kính AB. Trên nửa mặt mày phẳng lặng bờ AB chứa chấp nửa đàng tròn trĩnh dựng nhì tiếp tuyến Ax và By. Trên tia Ax lấy điểm C, bên trên tia Ay lấy điểm D. Điều khiếu nại cần thiết và đầy đủ nhằm CD xúc tiếp với đàng tròn trĩnh (O) là:

A. AB2 = AC.BD

B. AB2 = 2AC.BD

C. AB2 = 4AC.BD

D. AB2 = AC2.BD2

Hướng dẫn giải

Đáp án C

( ⇒ ) CD xúc tiếp với đàng tròn trĩnh (O)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

CD là tiếp tuyến của (O) bên trên H

CD hạn chế Ax bên trên C, theo gót đặc điểm nhì tiếp tuyến hạn chế nhau, tớ có:

AC = CH và OC là tia phân giác của Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (1)

CD hạn chế By bên trên D, theo gót đặc điểm nhì tiếp tuyến hạn chế nhau, tớ có:

và OD là phân giác của Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (2)

Từ (1) và (2) suy đi ra Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Ta lại có: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Xét tam giác COD vuông bên trên O, OH ⊥ CD :

OH2 = DH.CH = DB.AC

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

(⇐)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Kẻ OH ⊥ CD

Trên tia đối của tia BD lấy điểm E sao mang đến BE = AC

Ta có: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Mà AC = BE ⇒ BE.BD = R2 = OB2

⇒ ΔDOE vuông bên trên O

Xét ΔOAB và ΔOBE , tớ có:

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

AC = BE (gt)

OA = OB (=R)

⇒ ΔOAB = ΔOBE

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (hai góc tương ứng)

Ta có: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Nên C, O, E trực tiếp hàng

Xét tam giác DCE, có:

OD vừa vặn là đàng cao vừa vặn là đàng trung tuyến của ΔCDE nên OD cũng chính là đàng phân giác.

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết(DO là phân giác Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết )

Xét ΔOHD và ΔOBD , có:

OD chung

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (Cmt)

⇒ ΔOHD = ΔOBD (cạnh huyền - góc nhọn)

⇒ OH = OB ⇒ CD xúc tiếp với đàng tròn trĩnh (O).

Câu 6 : Cho đàng tròn trĩnh (O, R) 2 lần bán kính AB. Vẽ chão cung AC sao mang đến góc CAB bởi vì 30o . Trên tia đối của tia BA lấy điểm M sao mang đến BM = R. Khi đó:

a. AM là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh (O).

b. BM là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh (O).

c. CM là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh (O).

d. AB là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh (O).

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Ta có: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (góc nội tiếp chắn nửa đàng tròn)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết(hai góc phụ nhau)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Xét tam giác OBC với OB = OC và Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

⇒ ΔOBC đều

⇒ OB = BC = BM

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

⇒ ΔOCM vuông bên trên C

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết ⇒ OC ⊥ CM

Vậy CM là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh (O).

Câu 7 : Trong những tuyên bố sau đây, tuyên bố này tại đây đúng:

A. Đường trực tiếp d được gọi là tiếp tuyến của (O) Lúc bọn chúng với điểm chung

B. Đường trực tiếp d được gọi là tiếp tuyến của (O) Lúc d vuông góc với nửa đường kính bên trên A

C. Đường trực tiếp d được gọi là tiếp tuyến của (O) Lúc d vuông góc với nửa đường kính bên trên A và A nằm trong (O)

D. Đường trực tiếp d được gọi là tiếp tuyến của (O) Lúc d vuông góc với nửa đường kính bên trên A và OA > R.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Theo khái niệm của tiếp tuyến, Đường trực tiếp d được gọi là tiếp tuyến của (O) Lúc d vuông góc với nửa đường kính bên trên A và OA = R.

Câu 8 : Cho tam giác ABC vuông ở A. Vẽ đàng cao AH, gọi D là vấn đề đối xứng với B qua loa H. Vẽ đàng tròn trĩnh 2 lần bán kính CD hạn chế CA ở E, O là trung điểm của CD Khi cơ, góc HEO bằng:

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Gọi O là tâm đàng tròn trĩnh 2 lần bán kính CD

E phía trên đàng tròn trĩnh đg kính CD

⇒ ΔDE vuông bên trên E

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết⇒ DE ⊥ EC

Mà AB AC (do tam giác ABC vuông bên trên A)

⇒ DE // AB ( kể từ vuông góc cho tới tuy vậy song)

⇒ ABDE là hình thang

Gọi M là trung điểm của AE

Ta có: H là trung điểm của BD (D đối xứng với B qua loa H)

⇒ HM là đg tầm của hình thang ABDE

⇒ HM // AB HM ⊥ AC

Xét ΔAHE với HM vừa vặn là đàng trung tuyến, vừa vặn là đàng cao

⇒ ΔAHE cân nặng bên trên H ⇒ Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết ( Hai góc ở đáy)

+ ΔCOE cân nặng bên trên O ⇒ Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (hai góc ở đáy)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết (hai góc phụ nhau vô tam giác vuông AHC)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết.

Câu 9 : Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng cao AH. Đường tròn trĩnh tâm I 2 lần bán kính BH hạn chế AB bên trên E, đàng tròn trĩnh tâm J 2 lần bán kính HC hạn chế AC bên trên F. Khi đó:

A. EH là tiếp tuyến cộng đồng của hai tuyến đường tròn trĩnh (I) và (J) bên trên H

B. BH là tiếp tuyến cộng đồng của hai tuyến đường tròn trĩnh (I) và (J) bên trên H

C. AH là tiếp tuyến cộng đồng của hai tuyến đường tròn trĩnh (I) và (J) bên trên H

D. CH là tiếp tuyến cộng đồng của hai tuyến đường tròn trĩnh (I) và (J) bên trên H

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rất rất hoặc, chi tiết

Ta nhận ra H ∈ (I), H ∈ (J)

Mà AH ⊥ JH , AH ⊥ IH

Suy đi ra AH là tiếp tuyến cộng đồng của hai tuyến đường tròn trĩnh (I) và (J) bên trên H.

Câu 10 : Cho tam giác ABC với AB=3cm, AC=4cm và BC=5cm. Khi đó:

A. AB là tiếp tuyến của (C;3cm).

B. AC là tiếp tuyến của (B;3cm).

C. AB là tiếp tuyến của (B;4cm).

D. AC là tiếp tuyến của (C;4cm).

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Vì AB = 3cm ⇒ A ∈ (B;3cm).

Xét tam giác ABC, với :

BC2 = 52 = 25

AB2 + AC2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25

⇒ AB2 + AC2 = BC2

Theo tấp tểnh lý Py – tớ – go hòn đảo suy đi ra tam giác ABC vuông bên trên A

⇒ AB ⊥ AC

⇒ AC là tiếp tuyến của (B;3cm).

Xem thêm thắt những dạng bài xích tập dượt Toán lớp 9 tinh lọc, với điều giải cụ thể hoặc khác:

  • Cách chứng tỏ nhì góc hoặc nhì đoạn trực tiếp cân nhau rất rất hoặc, chi tiết
  • Cách chứng tỏ hai tuyến đường trực tiếp vuông góc rất rất hoặc, chi tiết
  • Cách giải bài xích tập dượt Quỹ tích cung chứa chấp góc rất rất hoặc, chi tiết
  • Cách chứng tỏ nhiều điểm nằm trong tuỳ thuộc một đàng tròn trĩnh rất rất hay
  • Cách dựng cung chứa chấp góc rất rất hoặc, chi tiết

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
  • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: giải sách bài tập vật lí 9

Loạt bài xích Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán lớp 9 Đại số và Hình học tập với đáp án với không thiếu Lý thuyết và những dạng bài xích được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Đại số chín và Hình học tập 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

chuong-3-goc-voi-duong-tron.jsp