cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương đồng

Giả sử lưới đồ ăn vô một hệ sinh thái xanh bao gồm những loại loại vật A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, N được tế bào miêu tả vì như thế sơ đồ gia dụng hình mặt mày. Cho biết loại A, C là loại vật phát triển và những loại sót lại đều là loại vật dung nạp. Phân tích lưới đồ ăn này, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Chuỗi đồ ăn nhanh nhất vô lưới đồ ăn với 4 bậc đủ dinh dưỡng.
II. Lưới đồ ăn với 10 chuỗi đồ ăn.
III. Nếu loại K bị tuyệt diệt thì tiếp tục kéo theo đòi sự tuyệt diệt của 2 loại.
IV. Nếu con số thành viên của loại N hạ xuống thì con số thành viên của loại I tiếp tục tạo thêm.

D

1.