chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất

Nhiệt phỏng sôi cao nhất

Chất này tại đây đem nhiệt độ phỏng sôi tối đa được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới So sánh nhiệt độ phỏng sôi của những hóa học cơ học. Mời chúng ta nằm trong bám theo dõi nội dung bài viết sau đây nhé.

Bạn đang xem: chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất

Chất này tại đây đem nhiệt độ phỏng sôi cao nhất

A. CH3OC2H5

B. C3H8.

C. C2H5OH.

D. CH3OH

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Nhiệt phỏng sôi của những chất: ankan < ete < ancol.

Do ê nhiệt độ phỏng sôi của C3H8 < CH3OC2H5 < CH3OH, C2H5OH

Trong nằm trong mặt hàng đồng đẳng ancol: phân tử khối càng rộng lớn thì nhiệt độ phỏng sôi càng tốt nên nhiệt độ phỏng sôi của:

CH3OH < C2H5OH

Vậy nhiệt độ phỏng sôi của: C3H8 < CH3OC2H5 < CH3OH < C2H5OH

Chất đem nhiệt độ phỏng sôi tối đa là C2H5OH.

Đáp án C

So sánh nhiệt độ phỏng sôi của những hóa học hữu cơ

1. Các hóa học links ion đem nhiệt độ phỏng sôi to hơn đối với những hóa học nằm trong hóa trị.

Ví dụ: nhiệt phỏng sôi: H2N-CH2-COOH > CH3COOH

2. Đối với những hóa học đem links nằm trong hóa trị

Các nguyên tố hình họa nhắm đến nhiệt độ phỏng sôi: Liên kết hidro, lượng phân tử và hình dạng phân tử.

a. Liên kết Hidro

  • Liên kết hidro là links được tạo hình phân tử đem năng lượng điện (+) và phân tử đem năng lượng điện (-) trong những phân tử không giống nhau.
  • Các hóa học đem lực links hidro càng rộng lớn thì nhiệt độ phỏng sôi càng rộng lớn.

Ví dụ: nhiệt độ phỏng sôi CH3COOH > CH3CH2OH

  • Cách đối chiếu nhiệt độ lực links Hidro trong những chất:

Đối với những group chức không giống nhau:

-COOH > -OH > -COO- > -CHO > -CO-

(axit)       (ancol  (este) (andehit) (ete)

              phenol)

Ví dụ: nhiệt phỏng sôi của ancol tiếp tục to hơn este: CH3CH2OH > CH3COOC2H5

* Lưu ý: Trong lịch trình phổ thông chỉ xét links Hidro thân thuộc phân tử H (mang năng lượng điện dương +) và phân tử O (mang năng lượng điện âm -).

  • Đối với những hóa học nằm trong group chức: Đối với những hóa học đem nằm trong group chức, gốc R- links với group chức tác động cho tới lực links Hidro.

+ Gốc R- là gốc bú e tiếp tục thực hiện mang lại lực links Hidro tăng lên

+ Gộc R- là gốc đẩy e thực hiện tách lực links Hidro

Ví dụ: Gốc C2H5- tiếp tục thực hiện lực links tách đối với gốc CH2=CH-

Nhiệt phỏng sôi: CH2=CH-COOH > C2H5COOH

b. Khối lượng phân tử

- Các hóa học đem phân tử khối càng rộng lớn thì nhiệt độ phỏng sôi càng tốt.

Ví dụ: Khối lượng phân tử rộng lớn nhiệt độ phỏng sôi rộng lớn hơn: CH3COOH > HCOOH

c. Hình dạng phân tử:

Phân tử càng phân nhánh thì nhiệt độ phỏng sôi càng thấp rộng lớn phân tử mạch ko phân nhánh.

* Giải thích:

Theo hạ tầng lí thuyết về mức độ căng ở mặt ngoài thì phân tử càng teo tròn xoe thì mức độ căng ở mặt ngoài càng thấp -> phân tử càng dễ dàng bứt thoát ra khỏi mặt phẳng hóa học lỏng → càng dễ dàng cất cánh tương đối -> nhiệt độ phỏng sôi càng thấp.

Ví dụ: Cùng là phân tử C5H12 thì đồng phân: n-C5H12 > (CH3)4C

Câu căn vặn áp dụng liên quan

Câu 1. Để phân biệt thân thuộc axit axetic và rượu etylic tớ dùng dung dịch demo này sau đây:

A. sắt kẽm kim loại Na.

B. quỳ tím.

C. hỗn hợp NaNO3.

D. hỗn hợp NaCl

Xem đáp án

Đáp án B

Cho quỳ tím theo thứ tự vô axit axetic và rượu etylic

Qùy tím gửi sang trọng red color là axit axetic, sót lại quỳ tím ko thay đổi màu là rượu etylic

Câu 2. Cho những chất: (1) axit propionic; (2) axit axetic; (3) etanol; (4) đimetyl ete. Nhiệt phỏng sôi biến hóa :

A. (2) axit axetic > (1) axit propionic > (3) etanol > > (4) đimetyl ete

B. (2) axit axetic > (3) etanol > (1) axit propionic > (4) đimetyl ete

C. (1) axit propionic > (2) axit axetic > (3) etanol > (4) đimetyl ete

D. (4) đimetyl ete > (3) etanol > (2) axit axetic > (1) axit propionic

Xem đáp án

Đáp án C

Theo chiều hạ nhiệt phỏng sôi: axit > ancol > anđehit

=> trật tự tách dần dần là : (1) axit propionic > (2) axit axetic > (3) etanol > (4) đimetyl ete.
Đáp án hãy chọn là: C

Câu 3. Trong những hóa học sau đây hóa học này đem nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất

A. butan

B. etan

C. metan

D. propan

Xem đáp án

Đáp án C

Các Ankan đem nhiệt độ nhiệt độ chảy và nhiệt độ phỏng sôi tăng dần dần bám theo lượng phân tử.

Chất đem nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất là metan vì thế đem lượng phân tử nhỏ nhất.

Câu 4. Chất này tại đây đem nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất

A. CH3COOH

B. CH3COOCH3

C. HCOOH

D. C2H5OH

Xem đáp án

Đáp án B 

Yếu tố cần thiết nhất lúc đối chiếu nhiệt độ phỏng sôi là links hiđro, nguyên tố phụ thứ hai là đối chiếu phân tử khối (nhiệt phỏng sôi tỉ trọng thuận với M) tosaxit>tosancol>tosesteesteo.

+ Nếu những hóa học đem phân tử khối gần như là nhau, hóa học này đem links hiđro thì đem nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa hóa học không tồn tại links hiđro (axit, ancol, nước là những hóa học đem links hiđro).

+ Chất đem phân tử khối càng rộng lớn thì nhiệt độ phỏng sôi càng tốt.

Câu 5. Nhiệt phỏng sôi của những hóa học được bố trí bám theo trật tự tăng dần dần đích thị là

A. HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F.

B. C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH.

C. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH.

D. CH3OH < CH3CH2OH < NH3 < HCl

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy bố trí nhiệt độ phỏng sôi tách dần dần của những phù hợp hóa học đem group chức không giống nhau và phân tử khối xấp xỉ nhau:

Axit > ancol > amin > este > xeton, anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy

⇒ C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH.

Câu 6. Cho các chất CH3CH2COOH (X); CH3COOH ( Y); C2H5OH ( Z); CH3OCH3 (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp tăng dần bám theo nhiệt độ sôi là

A. T, X, Y, Z

B. T, Z, Y, X

C. Z, T, Y, X

D. Y, T, Z, X

Xem đáp án

Đáp án B

Các axit cacboxylic tạo nên links hidro nên đem nhiệt độ phỏng sôi cao

Este không tồn tại links hidro, nhiệt độ phỏng sôi thấp. Do đó:

CH3OCH3 < C2H5OH < CH3COOH < CH3CH2COOH

Câu 7. Trong số những hóa học sau, hóa học đem nhiệt độ phỏng sôi tối đa là

A. CH3CHO

B. C2H5OH

C. CH3COOH

D. C5H12

Xem đáp án

Đáp án C

CH3COOH : 2 phân tử tạo nên 2 links H cùng nhau ( ancol là 1; dẫn xuất và hydrocacbon thì không)

=>  CH3COOH > C2H5OH > CH3CHO > C5H12

Câu 8.  Trong những hóa học sau đây, hóa học này đem nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất?

A. butan.

B. propan.

C. etan.

D. metan.

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

Xem đáp án

Đáp án D

Trong và một mặt hàng đồng đẳng, hóa học này đem phân tử khối nhỏ nhất thì đem nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất.

Vậy trong những hóa học tiếp tục mang lại, hóa học đem nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất là metan.

Câu 9. Trong số những hóa học mang lại sau đây, hóa học này đem nhiệt độ phỏng sôi cao nhất?

A. C2H5OH.

B. CH3CHO.

C. CH3OCH3.

D. CH3COOH.

Xem đáp án

Đáp án D

Xét những hóa học đem lượng mol tương tự thì hóa học đem năng lực tạo ra links hidro liên phân tử mạnh rộng lớn sẽ có được nhiệt độ phỏng sôi cao hơn

( axit > ancol > andehit > ete )

Câu 10. Sắp xếp theo hướng tách dần dần nhiệt độ phỏng sôi của những hóa học CH3OH, H2O, C2H5OH

H2O, C2H5OH,CH3OH

CH3OH, C2H5OH, H2O

H2O,CH3OH, C2H5OH

CH3OH, H2O,C2H5OH

Xem đáp án

Đáp án A

Ancol đem phân tử rộng lớn càng rộng lớn thì nhiệt độ phỏng sôi càng tốt.

→ Nhiệt phỏng sôi của CH3OH < C2H5OH (1)

Nhiệt phỏng sôi của nước to hơn ancol đem 3 nguyên vẹn tử C và nhỏ rộng lớn ancol đem kể từ 4 nguyên vẹn tử C trở lên trên.

→ Nhiệt phỏng sôi của nước to hơn nhiệt độ phỏng sôi của CH3OH và C2H5OH. (2)

Từ (1) và (2) suy đi ra nhiệt độ phỏng sôi: H2O > C2H5OH > CH3OH

Câu 11. Nhiệt phỏng sôi của những hóa học được bố trí bám theo trật tự tăng dần dần đích thị là

A. HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5Cl.

B. C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH.

C. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH.

D. CH3OH < CH3CH2OH < NH3 < HCl.

Xem đáp án

Đáp án C

Các nguyên tố tác động cho tới nhiệt độ phỏng sôi:

Phân tử khối: nếu mà ko xét cho tới những nguyên tố không giống, hóa học phân tử khối càng rộng lớn thì nhiệt độ phỏng sôi càng tốt.

Liên kết Hiđro: nếu như nhì hóa học đem phân tử khối xấp xỉ nhau thì hóa học này đem links hiđro sẽ có được nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa.

Cấu tạo ra phân tử: nếu như mạch càng phân nhánh thì nhiệt độ phỏng sôi càng thấp.

Dãy bố trí nhiệt độ phỏng sôi tách dần dần của những phù hợp hóa học đem group chức không giống nhau và phân tử khối xấp xỉ nhau:

Axit > ancol > amin > este > xeton, anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy

⇒ C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH.

Câu 12. Chất này tại đây đem nhiệt độ phỏng sôi cao nhất

A. CH3OC2H5

B. C3H8.

C. C2H5OH.

D. CH3OH.

Xem đáp án

Đáp án C

Nhiệt phỏng sôi của những chất: ankan < ete < ancol. Do ê nhiệt độ phỏng sôi của C3H8 < CH3OC2H5 < CH3OH, C2H5OH

Trong nằm trong mặt hàng đồng đẳng ancol: phân tử khối càng rộng lớn thì nhiệt độ phỏng sôi càng tốt nên nhiệt độ phỏng sôi của:

CH3OH < C2H5OH

Vậy nhiệt độ phỏng sôi của: C3H8 < CH3OC2H5 < CH3OH < C2H5OH

Chất đem nhiệt độ phỏng sôi tối đa là C2H5OH.

Câu 13. Chất này tại đây đem nhiệt độ phỏng sôi cao nhất?

A. CH3COOH

B. CH3CHO

C. C2H5OH

D. C2H6

Xem đáp án

Đáp án A

Với những hóa học đem nằm trong hoặc M sát đều bằng nhau thì hóa học này đem links H với H2O mạnh mẽ nhất thì đem nhiệt độ phỏng sôi tối đa. CH3COOH đem links H với H2O mạnh mẽ nhất nên đem nhiệt độ phỏng sôi tối đa.

Câu 14. Cho những hóa học : (1) axit propionic ; (2) axit axetic ; (3) etanol ; (4) đimetyl ete. Nhiệt phỏng sôi biến hóa đổi

A. (2) >(1) >(3) >(4)

B. (2) >(3) >(1) >(4)

C. (1) >(2) >(3) >(4)

D. (4) >(3) >(2) >(1)

Xem đáp án

Đáp án C

Theo chiều hạ nhiệt phỏng sôi : axit > ancol > anđehit

=> trật tự tách dần dần là : (1) axit propionic > (2) axit axetic > (3) etanol > (4) đimetyl ete.

Câu 15. Trong những chất: ancol propylic, anđehit fomic, axit butiric và etilen glycol, hóa học đem nhiệt độ phỏng sôi nhỏ nhất là

A. ancol propylic

B. anđehit fomic

C. axit butiric

D. etilen glycol

Xem đáp án

Đáp án B

Theo chiều hạ nhiệt phỏng sôi : axit > ancol > anđehit

=> hóa học đem nhiệt độ phỏng sôi nhỏ nhất là anđehit fomic

Câu 16. Chọn khái niệm đích thị về axit no, đơn chức

A. Axit no, đơn chức là những phù hợp hóa học hữu tuy thế phân tử mang trong mình một group chức cacboxyl links với gốc hiđrocacbon no.

B. Axit no, đơn chức là những phù hợp hóa học hữu tuy thế phân tử mang trong mình một group cacboxyl và toàn phân tử chỉ chứa chấp links đơn.

C. Axit no, đơn chức là những phù hợp hóa học cơ học đem công thức phân tử tổng quát mắng CnH2nO2.

D. Axit no, đơn chức là những phù hợp hóa học cơ học đem chứa chấp 1 group –COOH.

Xem đáp án

Đáp án A

Định nghĩa đích thị về axit no, đơn chức là : Axit no, đơn chức là những phù hợp hóa học hữu tuy thế phân tử mang trong mình một group chức cacboxyl links với gốc hiđrocacbon no.

Câu 17. Dãy bao gồm những hóa học được bố trí theo hướng tăng dần dần nhiệt độ phỏng sôi kể từ trái khoáy sang trọng nên là:

COOH, C3H7OH, HCOOH, CH3CHO.

COOH, HCOOH, C3H7OH, CH3CHO.

CH3CHO, C3H7OH, HCOOH, C2H5COOH.

HCOOH, C2H5COOH, C3H7OH, CH3CHO.

Xem đáp án

Đáp án C

Xét trước không còn về lượng mol (càng rộng lớn thì nhiệt độ phỏng sôi càng tăng )

Nếu lượng mol tương tự thì xét năng lực tạo ra links hidro liên phân tử

( axit > ancol > andehit )

Câu 18. Nhận xét này tại đây ko đúng vào lúc nói tới metyl fomat đem công thức HCOOCH3?

A. Có CTPT là C2H4O2

B. Là đồng đẳng của axit axetic

C. Là đồng phân của axit axetic

D. Là phù hợp hóa học este.

Xem đáp án

Đáp án B

Điểm không đúng khi nói tới metyl fomat đem công thức HCOOCH3 là đồng đẳng của axit axetic. Metyl fomat là đồng phân của axit axetic.

Xem thêm: tính chu vi hình bình hành

-----------------------------

Trên trên đây VnDoc.com vừa phải gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Chất này tại đây đem nhiệt độ phỏng sôi tối đa. Bài ghi chép tiếp tục gửi cho tới độc giả những hóa học đem nhiệt độ phỏng sôi tối đa. Hi vọng qua chuyện nội dung bài viết này độc giả được thêm tư liệu có lợi nhé.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm một số trong những nội dung liên quan:

  • Trong những hóa học sau đây hóa học này đem nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất
  • Ở ĐK thông thường hóa học này sau đó là hóa học lỏng
  • Chất này sau đó là hóa học rắn ở ĐK thường
  • Ở ĐK thông thường Hiđrocacbon này tại đây ở thể lỏng