chất nào sau đây là chất béo

Câu hỏi:

23/08/2021 59,008

B. Tripanmitin.

Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất béo

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Phương pháp giải:

Chất to tướng là trieste của glixerol và axit to tướng.

Giải chi tiết:

Tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 là hóa học to tướng.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 24,36 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly ứng dụng với lượng hỗn hợp HCl một vừa hai phải đầy đủ, sau phản xạ chiếm được hỗn hợp Y chứa chấp m gam muối hạt. Giá trị m là:

A. 40,42 gam.

B. 41,82 gam.

C. 37,50 gam.

D. 38,45 gam.

Câu 2:

Polime vô mặt hàng nào là tại đây đều nằm trong loại tơ nhân tạo?

A. Tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.

B. Tơ nilon-6,6 và tơ nilon-6.

C. Tơ tằm và tơ visco.

D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.

Câu 3:

Cho 0,2 mol H2NCH2COOH phản xạ với hỗn hợp NaOH dư. Khối lượng NaOH nhập cuộc phản xạ là:

A. 8 gam.

B. 6 gam.

Xem thêm: đề văn minh họa 2022

C. 16 gam.

D. 4 gam.

Câu 4:

Chất nào là sau đó là tripeptit?

A. Ala-Ala-Gly.

B. Gly-Ala-Gly-Ala.

C. Ala-Gly.

D. Ala-Ala.

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn lếu thích hợp Mg, Al vô oxi dư, mang đến thành phầm cháy vô hỗn hợp HCl dư. Số phương trình chất hóa học của những phản xạ xẩy ra là:

A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 3.

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Glucozơ đem phản xạ thủy phân.

B. Etyl acrylat đem phản xạ tráng bạc.

C. Đipeptit Ala-Ala đem phản xạ màu sắc biure.

Xem thêm: điện phân dung dịch nacl

D. Ở ĐK thông thường, tristearin là hóa học rắn.