cho đoạn chương trình sau

Câu hỏi:

29/06/2020 24,961

Cho đoạn công tác sau:

Bạn đang xem: cho đoạn chương trình sau

i:=1; tong:=0;

While i <= 5 do

Begin

tong:= tong + i;

i:= i + 1;

End;

Sau đoạn công tác bên trên em hãy cho thấy trở nên “tong” có mức giá trị vì thế bao nhiêu?

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Pascal, câu mệnh lệnh nào là tại đây được viết lách đúng?

A. for i := 10 to tát 1 bởi writeln(‘A’);

B. for i := 1.5 to tát 5.5 bởi writeln(‘A’);

C. for i := 1 to tát 100 bởi writeln(‘A’);

D. for i := 1 to tát 10; bởi writeln(‘A’);

Câu 2:

Trong câu mệnh lệnh khai báo trở nên mảng, tuyên bố nào là tại đây đúng:

A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là 2 số nguyên;

B. Chỉ số đầu nhỏ rộng lớn chỉ số cuối;

C. Kiểu tài liệu rất có thể là integer hoặc real;

D. Cả tía ý trên;

Câu 3:

Trong câu mệnh lệnh lặp: for n:= 1 to tát 10 bởi begin ... end;

Câu mệnh lệnh ghép được tiến hành từng nào lần?

A. 10 lần;

B. 5 lần;

C. Không đợt nào;

Xem thêm: the waste from the chemical factory is extremely

D. 1 đợt.

Câu 4:

Giả sử trở nên mảng A sở hữu 5 thành phần và độ quý hiếm của những thành phần theo thứ tự là 1 trong, 4, 7, 2, 6. Khi tiến hành câu mệnh lệnh sau:

tb:= 0;

For i:= 1 to tát 5 bởi tb := tb + A[i];

Giá trị của trở nên tb là bao nhiêu?

A. 20;

B. 18;

C. 21;

D. 22;

Câu 5:

Cho đoạn công tác Pascal sau đây:

tong:= 0;

While tong<= 10 do

tong:=tong+1;

Sau Lúc đoạn công tác bên trên được tiến hành, độ quý hiếm của tổng vì thế bao nhiêu:

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Câu 6:

Khi phân tích và lý giải những bộ phận nhập câu mệnh lệnh lặp, tuyên bố nào là tại đây đúng?

A. For, to tát, bởi là những kể từ khóa, trở nên điểm là trở nên loại số vẹn toàn hoặc số thực.

B. Giá trị đầu và độ quý hiếm cuối là những độ quý hiếm vẹn toàn hoặc độ quý hiếm thực.

C. Câu mệnh lệnh lặp tiếp tục tiến hành câu mệnh lệnh rất nhiều lần, từng đợt là 1 vòng lặp. Số đợt lặp là biết trước và vì thế độ quý hiếm cuối – độ quý hiếm đầu + 1.

Xem thêm: cách giải phương trình lớp 8

D. Cả tía ý bên trên.