đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

Câu hỏi:

02/08/2019 116,208

A.  Làm tăng độ cao thấp chiều nhiều năm của cây

Bạn đang xem: đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

B. Diễn đi ra hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh bần

Đáp án chủ yếu xác

C. Diễn đi ra cả ở cây Một lá nõn và cây Hai lá mầm

D. Diễn đi ra hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng loại cung cấp là sự việc phát triển bề ngang của cây?

A. Do tế bào phân sinh mặt mày của cây đằm thắm thảo tạo ra ra

B. Do tế bào phân sinh mặt mày của cây đằm thắm mộc tạo ra ra

C. Do tế bào phân sinh mặt mày của cây Một lá nõn tạo ra ra

D. Do tế bào phân sinh lóng của cây tạo ra ra

Câu 2:

Phát biểu chính về tế bào phân sinh mặt mày và tế bào phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh mặt mày và tế bào phân sinh lóng sở hữu ở đằm thắm cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh mặt mày sở hữu ở đằm thắm cây Một lá nõn, còn tế bào phân sinh lóng sở hữu ở đằm thắm cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh mặt mày sở hữu ở đằm thắm cây Hai lá nõn, còn tế bào phân sinh rét sở hữu ở đằm thắm cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt mày và tế bào phân sinh rét sở hữu ở đằm thắm cây Hai lá mầm

Câu 3:

Xét  các điểm sáng sau:

(1) thực hiện tăng độ cao thấp chiều ngang của cây

(2) Diễn đi ra hầu hết ở cây Một lá nõn và giới hạn ở cây Hai lá mầm

(3) ra mắt hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh mạch

(4) ra mắt hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh xấu xí (vỏ)

(5) chỉ thực hiện tăng chiều nhiều năm của dây

Những điểm sáng bên trên không tồn tại ở phát triển loại cung cấp là

A. (1) và (4)         

B. (2) và (5)

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

C. (1), (3) và (5)         

D. (2), (3) và (5)

Câu 4:

Cho những thành phần sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5:

Ở cây Hai lá nõn, tính kể từ ngọn cho tới rễ là những loại tế bào phân sinh theo dõi loại tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt mày →  mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh mặt mày →  mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt mày → tế bào phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Quan sát  mặt cắt theo đường ngang đằm thắm,  sinh trưởng loại cung cấp theo dõi trật tự kể từ ngoài nhập vào đằm thắm là?

A. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây loại cung cấp → tầng phân sinh mặt mày → mộc dác → mộc lõi

B. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → mộc loại cung cấp → mộc sơ cấp

C. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây sơ cung cấp → mạch rây loại cung cấp →tầng sinh mạch à  gỗ loại cung cấp → mộc sơ cấp

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

D. Tầng sinh xấu xí → xấu xí → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → mộc loại cung cấp → tủy