fe3o4 + hno3 đặc nóng

Phản ứng Fe3O4 + HNO3 đặc sinh đi ra NO2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử và được cân đối đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một trong những bài bác tập luyện sở hữu tương quan về Fe3O4 sở hữu câu nói. giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Fe3O4 + 10HNO3 → 5H2O + NO2 ↑+ 3Fe(NO3)3

Quảng cáo

Bạn đang xem: fe3o4 + hno3 đặc nóng

1. Phương trình hoá học tập của phản xạ Fe3O4 thuộc tính với HNO3 đặc

Fe3O4 + 10HNO3 đặc → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

2. Điều khiếu nại của phản xạ Fe3O4 thuộc tính với HNO3 đặc

- Phản ứng ra mắt ở ngay lập tức ĐK thông thường.

3. Hiện tượng của phản xạ Fe3O4 thuộc tính với HNO3 đặc

- Fe3O4 tan dần dần, sở hữu khí gray clolor đỏ gay bay đi ra.

4. Cân vì chưng phản xạ Fe3O4 thuộc tính với HNO3 đặc

Bước 1: Xác ấn định những nguyên vẹn tử sở hữu sự thay cho thay đổi số oxi hoá, kể từ cơ xác lập hóa học oxi hoá – hóa học khử:

Fe+833O4+HN+5O3Fe+3NO33+N+4O2+H2O

Chất khử: Fe3O4; hóa học oxi hoá: HNO3 đặc.

Bước 2: Biểu biểu diễn quy trình oxi hoá, quy trình khử

- Quá trình oxi hoá: 3Fe+833Fe+3+ 1e

- Quá trình khử: N +5+ 1eN+4

Bước 3: Tìm thông số tương thích mang lại hóa học khử và hóa học oxi hoá

1×1×3Fe+833Fe+3+ 1eN+5 + 1e N+4

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện vô phương trình hoá học tập. Kiểm tra sự cân đối số nguyên vẹn tử của những yếu tố ở nhị vế.

Fe3O4 + 10HNO3 đặc → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

5. Tính hóa học hoá học tập của HNO3

5.1. HNO3 sở hữu tính axit

Quảng cáo

HNO3 là một trong những trong số axit mạnh mẽ nhất, vô hỗn hợp loãng phân li trọn vẹn trở thành ion H+ và NO3-.

HNO3 đem không thiếu những đặc điểm của một axit như: thực hiện quỳ tím hóa đỏ gay, thuộc tính bazơ, oxit bazơ và muối hạt của axit yếu đuối rộng lớn tạo ra trở thành muối hạt nitrat. Ví dụ:

MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

BaCO3 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + CO2 + H2O

5.2. HNO3 sở hữu tính lão hóa mạnh:

Axit nitric là một trong những trong mỗi axit sở hữu tính lão hóa mạnh. Tùy nằm trong vô mật độ của axit và chừng mạnh yếu đuối của hóa học khử, nhưng mà HNO3 rất có thể bị khử cho tới những thành phầm không giống nhau của nitơ.

a. Tác dụng với kim loại:

+ HNO3 phản xạ với đa số những sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt tạo ra trở thành muối hạt nitrat, H2­O và thành phầm khử của N+5 (NO2, NO, N2O, N2 và NH4NO3).
+ Thông thường: HNO3 loãng → NO, HNO3 đặc → NO2 .

+ Với những sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử mạnh: Mg, Al, Zn,… HNO3 loãng rất có thể bị khử cho tới N2O, N2, NH4NO3.

Cu + 4HNO3 đặc → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

4Zn + 10HNO3 loãng → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

* Chú ý: Fe, Al, Cr bị thụ động vô dd HNO3 đặc, nguội bởi tạo ra màng oxit bền, đảm bảo an toàn sắt kẽm kim loại ngoài thuộc tính của axit, vì thế rất có thể người sử dụng bình Al hoặc Fe nhằm đựng HNO3 đặc, nguội.

b. Tác dụng với phi kim:

HNO3 rất có thể oxi hoá được rất nhiều phi kim, như:

S + 6HNO3 t0H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

C + 4HNO3 t0 CO2 + 4NO2 + 2H2O

Quảng cáo

5HNO3 + Phường t0 H3PO4 + 5NO2 + H2O

c. Tác dụng với phù hợp chất:

HNO3 đặc còn lão hóa được phù hợp hóa học vô sinh và cơ học. Vải, giấy tờ, mạt cưa, dầu thông,… bị đập phá diệt hoặc bốc cháy Lúc xúc tiếp với HNO3 đặc.

4HNO3 + FeO → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

4HNO3 + FeCO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

6. Tính hóa học của Fe kể từ oxit Fe3O4

6.1. Tính hóa học vật lí

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và sở hữu kể từ tính.

6.2. Tính Hóa chất

+ Tính oxit bazơ:

Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng dẫn đến láo phù hợp muối hạt Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng→ Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử:

Fe3O4 là hóa học khử Lúc thuộc tính với những hóa học sở hữu tính lão hóa mạnh:

Quảng cáo

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3+ NO + 14H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

+ Tính oxi hóa:

Fe3O4 là hóa học lão hóa Lúc thuộc tính với những hóa học khử mạnh ở nhiệt độ chừng cao như: H2, CO, Al …

Fe3O4 + 4H2 t0 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO t0 3Fe + 4CO2

3Fe3O4 + 8Al t0 4Al2O3 + 9Fe

7. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Hòa tan trọn vẹn 6,96 gam Fe3O4 vô hỗn hợp HNO3 loãng sau phản xạ chiếm được khí ko màu sắc hóa nâu vô bầu không khí (sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí chiếm được ở đktc là

A. 224 ml.

B. 448 ml.

C. 336 ml.

D. 896 ml.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

Theo đề bài bác tao có:

nFe3O4 = 0,03 mol;

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑+ 14H2O

Theo PTHH: nNO = 0,033 = 0,01 (mol)

Vậy VNO = 0,01.22,4 = 0,224 lít = 224 ml.

Câu 2. Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi tổ chức phản xạ nhiệt độ nhôm vô ĐK không tồn tại bầu không khí. Giả sử chỉ xẩy ra phản xạ khử Fe3O4 trở thành Fe. Hoà tan trọn vẹn láo phù hợp rắn sau phản xạ vì chưng hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), chiếm được 5,376 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản xạ nhiệt độ nhôm là

A. 80%.

B. 90%.

C. 70%.

D. 60%.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

nAl = 0,2 mol;

nFe3O4 = 0,075 mol

Gọi x là số mol Al phản ứng

Phương trình phản xạ chất hóa học xẩy ra.

8Al + 3Fe3O4 → 9Fe + 4Al2O3

x → 9x8

Vậy nAl dư = 0,4 - x

nFe = 9x/8

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2

=>nH2 = (0,4 - x).32 + 9x8 = 0,24

=> x = 0,16

=> H = 0,160,2.100% = 80%

Câu 3.Fe3O4 rất có thể thuộc tính được với những hóa học vô sản phẩm này sau đây?

A. CO, H2SO4.

B. HNO3, KCl.

C. H2, NaOH.

D. HCl, MgCl2.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

FeO4 + 4CO t0 3Fe + 4CO2

Fe3­O4 + 4H2SO4 t0 FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Câu 4.Cho những hóa học sau: Fe(OH)3, Fe3O4, FeSO4, Fe(NO3)2. Số hóa học thuộc tính với hỗn hợp HCl là

Xem thêm: trong quá trình dịch mã

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

Các hóa học thuộc tính được với hỗn hợp HCl là: Fe(OH)3, Fe3O4, Fe(NO3)2 → sở hữu 3 chất

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra:

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

Câu 5: Sắt thuộc tính với H2O ở nhiệt độ chừng cao hơn nữa 570°C thì dẫn đến H2 và thành phầm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

3Fe + 4H2O t° < 570°C Fe3O4 + 4H2

Fe + H2O t° > 570°C FeO + H2

Câu 6: Phản ứng xẩy ra Lúc nhóm cháy Fe vô bầu không khí là

A. 3Fe + 2O2 t° Fe3O4.

B. 4Fe + 3O2 t° 2Fe2O3.

C. 2Fe + O2 t° 2FeO.

D. Fe + O2 t° FeO2.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

Đốt cháy Fe vô bầu không khí tạo ra trở thành Fe3O4.

Câu 7: Cho 2,24 gam Fe thuộc tính với oxi, chiếm được 3,04 gam láo phù hợp X bao gồm 2 oxit. Để hoà tan không còn X cần thiết thể tích hỗn hợp HCl 2M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: B

Áp dụng ấn định luật bảo toàn khối lượng:

mFe + mO = m oxit

→ 2,24 + mO = 3,04

→ mO = 0,8 gam

→ nO = 0,05 mol

Áp dụng bảo toàn yếu tố

Oxit + HCl → muối hạt clorua + H2O

nHCl = nH (axit) = 2.nH2O = 2.nO = 2.0,05 = 0,1 mol

→ Vdd HCl 2M = 0,12 = 0,05 lít = 50 ml.

Câu 8: Nung lạnh lẽo 16,8 gam bột Fe ngoài bầu không khí, sau đó 1 thời hạn chiếm được m gam láo phù hợp X bao gồm những oxit Fe và Fe dư. Hòa tan không còn láo phù hợp X vì chưng H2SO4 đặc lạnh lẽo chiếm được 5,6 lít SO2(đkc). Giá trị của m là

A. 24 gam

B. 26 gam

C. trăng tròn gam

D. 22 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

Quy thay đổi láo phù hợp X về láo phù hợp bao gồm (Fe, O)

nFe = 16,8 : 56 = 0,3 mol

Bảo toàn electron mang lại phản xạ hòa tan X và hỗn hợp H2SO4

→ 3.nFe = 2.nO + 2.nSO2

→ 3.0,3 = 2.nO + 2.0,25

→ nO = 0,2 mol

→ mX = 56.0,3 + 16.0,2 = trăng tròn gam.

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn 16,8 gam Fe vô khí O2 cần thiết vừa vặn đầy đủ 4,48 lít O2 (đktc) tạo ra trở thành một oxit Fe. Công thức phân tử của oxit này đó là công thức này sau đây?

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. FeO hoặc Fe3O4

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

Đặt công thức phân tử của oxit Fe là FexOy

nFe = 16,8 : 56 = 0,3 mol

nO2 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol → nO = 0,2.2 = 0,4 mol

→ x : hắn = nFe : nO = 0,3 : 0,4 = 3 : 4

→ Công thức phân tử của oxit Fe là: Fe3O4.

Câu 10: Chất này tại đây thuộc tính với hỗn hợp HNO3 loãng, dư sinh đi ra khí NO?

A. Fe2O3.

B. Fe3O4.

C. Fe(OH)3.

D. Fe2(SO4)3.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: B

Chất thuộc tính với hỗn hợp HNO3 loãng, dư sinh đi ra khí NO

→ Chất này vào vai trò là hóa học khử.

→ Fe3O4 thỏa mãn nhu cầu.

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑+ 14H2O

Câu 11: Hòa tan 23,2 gam láo phù hợp X bao gồm Fe3O4 và CuO sở hữu nằm trong lượng vô hỗn hợp HNO3 vừa vặn đầy đủ chứa chấp 0,77 mol HNO3 chiếm được vì chưng hỗn hợp Y và khí Z bao gồm NO và NO2. Khối lượng mol tầm của Z bằng

A. 42.

B. 38.

C. 40,67.

D. 35,33.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

mFe3O4=mCuO=23,22=11,6 gamnFe3O4=0,05 mol; nCuO=0,145 mol

Dung dịch Y bao gồm Fe(NO3)3 (0,15 mol) và Cu(NO3)2 (0,145 mol).

→ mY = 242.0,15 + 188.0,145 = 63,56 gam

nH2O=nHNO32=0,385 mol

Bảo toàn lượng tao có:

mX+mHNO3=mY+mZ+mH2O23,2+0,77.63=63,56+mZ+0,385.18mZ=1,22 gam

Bảo toàn yếu tố N:

0,77 = 0,15.3 + 0,145.2 + nZ

→ nZ = 0,03 mol

M¯Z=1,220,0340,67

Câu 12: Cho sơ đồ vật phản xạ sau: Fe3O4 + HNO3 - - - -→ Fe(NO3)3 + NO↑+ H2O

Hệ số cân đối của phản xạ là những số yếu tố giản thì thông số của HNO3

A. 28.

B. 29.

C. 30.

D. 31.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑+ 14H2O

Xem thêm: bài văn tả cô giáo hay nhất

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2
 • Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2
 • Fe3O4 + 2C → 3Fe + 2CO2
 • Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O
 • 4Fe3O4 + O2 → 6Fe2O3
 • 3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe
 • Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
 • Fe3O4 +4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O
 • 2Fe3O4 +10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + 10H2O + SO2
 • 3Fe3O4 + 28HNO3 → 14H2O +NO ↑ + 9Fe(NO3)3
 • 3Fe3O4 + 8H3PO4 → 12H2O + Fe3(PO4)2 + 6FePO4
 • 2Fe3O4 + Cl2 + 16HCl → 8H2O + 6FeCl3
 • Fe3O4 + Cu + 8HCl → 3FeCl2 + 4H2O + CuCl2
 • 2Fe3O4 +Cl2 + 9H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + 2HCl + 8H2O
 • Fe3O4 + 4H2O → Fe(OH)2 ↓ + 2Fe(OH)3
 • 6Fe3O4 + 2KNO3 + 56KHSO4 → 9Fe2(SO4)3 + 28H2O +2NO ↑ + 29K2SO4
 • Fe3O4 + 8HI → 4H2O + I2 ↓+ 3FeI2
 • Fe3O4 +8HBr → 4H2O + FeBr2 + 2FeBr3
 • Phương trình nhiệt độ phân: 2Fe3O4 → 6FeO + O2

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp