he will take the dog

Câu hỏi:

21/03/2020 148,230

A. finishes 

Bạn đang xem: he will take the dog

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Giải thích

Cấu trúc: S+ will+ Vnt as soon as+ S+ Vs/es

( Ai này sẽ làm cái gi ngày khi ….)

Dịch: Anh tớ tiếp tục dắt chó chuồn dạo bước ngay lập tức sau thời điểm ăn xong

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

- “What an attractive hair style you have got, Mary!” - “_______”

A. Thank you very much. I am afraid

B. I don't lượt thích your sayings

C. You are telling a lie

D. Thank you for your compliment 

Câu 2:

Body language is a potent khuông of ______ communication.

A. verbal 

B. non - verbal 

C. tongue 

D. oral 

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

The last time I saw Rose was three years ago.

A. I haven’t seen Rose since three years

B. I haven’t seen Rose three years ago

Xem thêm: johnny used to be one of the most

C. I didn’t see Rose for three years

D. I haven’t seen Rose for three years

Câu 4:

Small children are often told that it is rude _______ at other people.

A. vĩ đại point 

B. points 

C. pointed 

D. point 

Câu 5:

My Dad is always willing vĩ đại give a hand ______________ cleaning the house.

A. in

B. with 

C. of 

D. about 

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

When being interviewed, you should focus on what the interviewer is saying or asking you.

A. vĩ đại pay no attention to 

B. be interested in 

C. be related 

Xem thêm: tập làm văn lớp 3

D. express interested in