i picked up some holiday brochures around the table at the travel agency

Câu hỏi:

23/07/2022 38,493

D. lying

Bạn đang xem: i picked up some holiday brochures around the table at the travel agency

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Đáp án đích thị là: D

Cấu trúc rút gọn gàng của “which lie” là lying (dùng Ving)

Dịch: Tôi nhặt một trong những tờ rơi lăng xê về kỳ ngủ ở xung quanh bàn ở doanh nghiệp phượt.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Most of the houses in the neighbourhood ______ terrible damage in the fire.

A. persevered

B. perceived

C. sustained

D. conceived

Câu 2:

We could tolerate your noisy parties time and again, but throwing bottles out of the window was beyond the ______.

A. sick

B. pale

C. dull

D. faint

Câu 3:

The meeting will begin ______.

A. when all the participants were arriving

B. after all the participants had arrived

Xem thêm: cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta không chuyển dịch theo hướng nào sau đây

C. by the time all the participants arrived

D. as soon as all the participants arrive

Câu 4:

It is important that we should ______ the environment.

A. protect

B. protectively

C. protective

D. protection

Câu 5:

A new supermarket ______ in the centre of the town last week.

A. open

B. opens

C. was opened

D. have opened

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions. 

Young people should help the old ______ the bus.

A. put on

B. turn in

C. get on

D. turn on

Xem thêm: my french friend finds driving on the left difficult