it is believed that the man escaped in a stolen car

Câu hỏi:

28/03/2020 45,799

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the one that best completes each sentence.
It is believed that the man escaped in a stolen xế hộp.

Bạn đang xem: it is believed that the man escaped in a stolen car

A.  The man was believed đồ sộ be escaped in a stolen xế hộp.

B.  The man is believed đồ sộ be escaped in a stolen xế hộp.

C.  They believed that the man stole the xế hộp.

D.  The man is believed đồ sộ have escaped in a stolen xế hộp.

Đáp án chủ yếu xác

 Đáp án là D. Cấu trúc dữ thế chủ động, thụ động câu nhì mệnh đề:

People/ Someone + V1(ý kiến) + that + S2 + V(2) + ...

=> It + be+ V-ed(ý kiến) + S2 + V(2) + ... hoặc S2 + be+ V-ed(ý kiến) + đồ sộ + V2 +......

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.
________to the các buổi party, they could hardly refuse đồ sộ go.

A. Being invited

B. Having been invited

C. To have invited

D. Have invited

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.
He had a portrait________as a birthday present for his daughter.

A. paint

B. painting

C. painted

D. đồ sộ be painted

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.
The bomb________with a loud bang which could be heard all over the town.

Xem thêm: chiến tranh thái bình dương bùng nổ sau sự kiện nào dưới đây

A. went up

B. went down

C. went off

D. went on

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ choose the sentence which is closest in meaning đồ sộ the given one.
‘Don’t touch that flower”, the old lady said đồ sộ the boy.

A.  The old lady warned the boy not đồ sộ touch that flower.

B.  The old lady warned the boy đồ sộ touch that flower.

C.  The old lady insisted the boy on đồ sộ touch that flower.

D.  The old lady wanted the boy đồ sộ touch that flower.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ choose the sentence which is closest in meaning đồ sộ the given one.
When we arrived at the airport,________.

A. the plane takes off

B. the plane will take off

C. the plane has already taken off

D. the plane had already taken off

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.
Jane. “Do you think it's going đồ sộ rain”. Mary. “________”.

A. I don't hope so

B. I don't hope either

C. I hope not

Xem thêm: yếu tố nào dưới đây làm cho giá cả hàng hóa có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của hàng hóa

D. I hope not so