my father asked us not to spending too much time playing computer games

Câu hỏi:

23/01/2021 35,531

Identify the word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to tát become an exact one.

Bạn đang xem: my father asked us not to spending too much time playing computer games

My father asked us not to tát spending too much time playing computer games

B. Not to tát spending

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Identify the word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to tát become an exact one.

We can save nature resources by using solar energy

A. Save

B. Natural resources

C. By using

D. Solar energy

Câu 2:

Complete the second sentence so sánh that it has a similar meaning to tát the first one.

Depite working hard, he can’t tư vấn his large family.

=> Although ..........................................................................

Câu 3:

Choose the best answer from the four options given to tát complete each sentence.

________I was really tired , I couldn’t sleep.

A. Even though

B. So

C. Therefore

D. Because of

Xem thêm: một đời như kẻ tìm đường

Câu 4:

Choose the best answer from the four options given to tát complete each sentence.

All the houses in the area________immediately.

A. has to tát rebuilt

B. had to tát rebuild

C. have to tát be rebuilt

D. have to tát rebuild

Câu 5:

Mr. Long said that he________in Ho Chi Minh City.

A. lived

B. is living

C. has lived

D. will live

Câu 6:

Choose the best answer from the four options given to tát complete each sentence.

Lan is very tired. ________, she has to tát finish her assignment before going to tát bed.

A. Although

B. So

C. Therefore

Xem thêm: cách giải phương trình lớp 9

D. However