nam wanted to know what time

Câu hỏi:

23/03/2020 83,018

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Bạn đang xem: nam wanted to know what time

Nam wanted đồ sộ know what time _________.

D. the movie began

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D.

Cấu trúc thắc mắc con gián tiếp dạng S + asked / wanted đồ sộ know + “wh” question + S + V lùi 1 thì.

Dịch nghĩa: Nam ham muốn hiểu được bao nhiêu giờ thì bộ phim truyện chính thức.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

I have a message for people __________ by the traffic chaos.   

A. đồ sộ delay

B. who delay

C. delayed

D. who delaying

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

In the last hundred years, travelling _________ much easier and more comfortable

A. become

B. has become

C. became

B. will became

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Xem thêm: the united nations educational scientific and cultural organization (unesco) was established in 1946

You ___ ring the bell; I have a key.

A. mustn’t

B. needn’t 

C. couldn’t

D. shouldn’t

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSET in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

We have lived there for years and grown fond of the surroundings. That is why we vì thế not want đồ sộ leave.

A. loved the surroundings

B. haunted by the surroundings

C. planted many trees in the surroundings

D. possessed by the surroundings

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the most suitable response đồ sộ complete each of the following exchanges.

“Shall we have a drink when you finish your talk?” “ _________

A. No, you can’t

B. All right

C. You’re welcome

D. You needn’t vì thế that

Xem thêm: khối bát diện đều là khối đa diện đều loại

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

(A) The effects of (B) cigarette smoking (C) has been proven đồ sộ be (D) extremely harmful.