next week when there will be an english club held here i will give you more information about it

Câu hỏi:

04/04/2020 46,961

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the most suitable response to lớn complete each of the following exchanges.
Next week, when there will be an English club held here, I will give you more information about it.

Bạn đang xem: next week when there will be an english club held here i will give you more information about it

A. there will be

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Kiến thức: Thì vô giờ đồng hồ anh

Giải thích:

there will be => there is

Ở phía trên tao người sử dụng thì lúc này đơn trình diễn mô tả một hành động/lịch trình tiếp tục xẩy ra vô sau này.

Tạm dịch: Tuần cho tới, khi sở hữu một câu lạc cỗ giờ đồng hồ Anh được tổ chức triển khai ở phía trên, tôi tiếp tục cho chính mình tăng vấn đề về nó.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.
It’s silly of him to lớn spend a lot of money buying ______.

A. a thick old wooden table

B. a thick wooden old table

C. an old wooden thick table

D. a wooden thick old table

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.
Her style of dress accentuated her extreme slenderness.

A. betrayed

B. emphasized

C. revealed

D. disfigured

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.
I suggest the room ______ before Christmas.

A. should decorate

Xem thêm: châu mỹ không tiếp giáp với đại dương nào

B. is decorated

C. were decorated

D. be decorated

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.
It is time every student ______ harder for the coming exam.

A. worked

B. should work

C. works

D. work

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.
There ______ a number of reasons for the fall of the Roman Empire

A. are said being

B. are said to lớn have been

C. said to lớn be

D. was said being

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the most suitable response to lớn complete each of the following exchanges.
Many of the important products obtained from trees, one of the most important is wood pulp, which is used in paper-making.

A. Many of the

B. obtained

C. the most

Xem thêm: giải vở bài tập vật lý 9

D. paper-making