nowadays people are more aware

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 lớn 5.

Nowadays, people are more aware that wildlife all over the world is in (1)_______. Many species of animals are threatened, and could easily become (2)_______ if we bởi not make an effort lớn protect them. There are many reasons for this. In some cases, animals are hunted for their fur or for other valuable parts of their bodies. Some birds, such as parrots, are caught (3)_______ and sold as pets. For many animals and birds, the problem is that their habitat - the place where they live - is disappearing. More land is used for farms, for houses or industry, and there are fewer open spaces phàn nàn there once were. Farmers use powerful chemicals lớn help them grow better crops, but these chemicals pollute the environment and (4)_______ the wildlife. The most successful animals on earth - human beings - will soon be the only ones (5)_______ , unless we can solve this problem.

Bạn đang xem: nowadays people are more aware

(1)

A. threat

B. problem

C. danger

D. vanishing

Đáp án C

Đáp án C
(to) be in danger: đang được bắt gặp nguy cấp hiểm
Dịch nghĩa: Ngày ni, quý khách đều ý thức được rằng động vật hoang dã hoang dại bên trên toàn trái đất đang được bắt gặp nguy nan.

(2)

A. disappeared

B. vanished

C. extinct

D. empty

Đáp án C

Đáp án C
Câu chất vấn kể từ vựng.
A. disappeared: mất tích = B. vanished
C. extinct: tuyệt chủng
D. empty: trống trải rỗng
Dịch nghĩa: hầu hết loại loại vật hiện giờ đang bị rình rập đe dọa và hoàn toàn có thể đơn giản bị tuyệt diệt nếu như tất cả chúng ta ko nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn bọn chúng.

(3)

A. for live

B. alive

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

C. lively

D. for living

Đáp án B

Đáp án B
Ở địa điểm này tao cần thiết một tính kể từ.
Chỉ với đáp án B và C là tính kể từ.
B. alive (adj): còn sống
C. lively (adj): sinh sống động
Dịch nghĩa: Một số loại chim, như vẹt, bị tóm gọn sinh sống và phân phối như con vật.

(4)

A. spoil

B. wound

C. wrong

D. harm

Đáp án D

Đáp án D
Câu chất vấn kể từ vựng.
A. spoil (v): thực hiện hỏng
B. wound (v): thực hiện bị thương
C. wrong (+ somebody) (v): thực hiện hoảng hồn, thực hiện thiệt hại
D. harm (v): tạo ra hại
Dịch nghĩa: Nông dân dùng hóa hóa học mạnh sẽ giúp đỡ câ trồng cải tiến và phát triển chất lượng tốt rộng lớn, tuy nhiên những hóa hóa học này tạo ra độc hại môi trường thiên nhiên và tổn hại cho tới động vật hoang dã hoang dại.

(5)

A. left

B. over

C. staying

D. survive

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 ngắn gọn nhất

Đáp án A

Đáp án A
A. left: còn lại
B. over: qua
C. staying: ở lại
D. survive: sinh sống sót
Dịch nghĩa: Loại vật cải tiến và phát triển nhất bên trên trái khoáy khu đất - quả đât - tiếp tục sớm phát triển thành những loại vật có một không hai còn sót lại, trừ Khi tất cả chúng ta hoàn toàn có thể xử lý yếu tố này.

Dịch bài
Ngày ni, quý khách đều ý thức được rằng động vật hoang dã hoang dại bên trên toàn trái đất đang được bắt gặp nguy nan. hầu hết loại loại vật hiện giờ đang bị rình rập đe dọa và hoàn toàn có thể đơn giản bị tuyệt diệt nếu như tất cả chúng ta ko nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn bọn chúng. Có nhiều nguyên nhân cho tới việc này. Trong một trong những tình huống, động vật hoang dã bị săn bắn bắt vì như thế lông hoặc những thành phần có mức giá trị không giống bên trên khung người bọn chúng. Một số loại chim, như vẹt, bị tóm gọn sinh sống và phân phối như con vật. Đối với tương đối nhiều động vật hoang dã và chim, yếu tố là môi trường thiên nhiên sinh sống của bọn chúng - điểm nhưng mà bọn chúng sinh sinh sống - đang được dần dần mất tích. hầu hết khu đất đai được dùng cho những nông trại, nhà tại hoặc khu vực công nghiệp, và với không nhiều không khí thoáng hơn trước đó. Nông dân dùng hóa hóa học mạnh sẽ giúp đỡ câ trồng cải tiến và phát triển chất lượng tốt rộng lớn, tuy nhiên những hóa hóa học này tạo ra độc hại môi trường thiên nhiên và tổn hại cho tới động vật hoang dã hoang dại. Loại vật cải tiến và phát triển nhất bên trên trái khoáy khu đất - quả đât - tiếp tục sớm phát triển thành những loại vật có một không hai còn sót lại, trừ Khi tất cả chúng ta hoàn toàn có thể xử lý yếu tố này.