ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không phản ứng với nước

hint-header

Cập nhật ngày: 29-11-2022

Bạn đang xem: ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không phản ứng với nước


Chia sẻ bởi: Nguyễn Phương Uyên


Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại này tại đây không phản ứng với nước?

Chủ đề liên quan

Hơi thuỷ ngân vô cùng độc, thế cho nên khi làm vỡ tung sức nóng tiếp thuỷ ngân thì hóa học bột được dùng để làm rắc lên thuỷ ngân rồi tụ lại là

Thí nghiệm này tại đây nhận được muối bột sắt(III) sau thời điểm phản xạ kết thúc?

A

Cho Fe vô hỗn hợp HNO3 loãng, dư.

B

Cho FeO vô hỗn hợp H2SO4 loãng.

C

Cho Fe(OH)2 vô hỗn hợp HCl dư.

D

Cho Fe vô hỗn hợp CuCl2.

Kim loại này tại đây phản xạ được với hỗn hợp NaOH?

Este X được tạo nên vị ancol metylic và axit axetic. Công thức của X là

Số amin sở hữu công thức phân tử C3H9N là

Để tráng một tờ bạc lên ruột phích, người tao mang đến hóa học X phản xạ với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, đun rét. Chất X là

Tiến hành những thử nghiệm sau:
(a) Cho gang tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng.
(b) Cho Fe tính năng với hỗn hợp Fe(NO3)3.
(c) Cho Al tính năng với hỗn hợp láo hợp ý bao gồm HCl và CuSO4.
(d) Cho Fe tính năng với hỗn hợp Cu(NO3)2.
(e) Cho Al và Fe tính năng với khí Cl2 khô.
Trong những thử nghiệm bên trên, số thử nghiệm sở hữu hiện tượng lạ làm mòn năng lượng điện chất hóa học là

Dãy bao gồm những hóa học đều hoàn toàn có thể làm mất đi tính cứng trong thời điểm tạm thời của nước là:

Xem thêm: cách tính hiệu suất phản ứng

Cho những ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự động tính oxi hoá rời dần dần là

A

Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+.

B

Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+.

C

Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+.

D

Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+.

Cho khí CO (dư) chuồn vô ống sứ nung rét đựng láo hợp ý X bao gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO nhận được hóa học rắn Y. Cho Y vô hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần ko tan Z. Giả sử những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Phần ko tan Z gồm

Một este sở hữu công thức phân tử C4H6O2, khi thuỷ phân vô môi trường thiên nhiên axit nhận được axetanđehit. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của este cơ là

Có một vài phán xét về cacbohiđrat như sau:
(1) Saccarozơ, tinh ranh bột và xenlulozơ đều hoàn toàn có thể bị thuỷ phân.
(2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tính năng được với Cu(OH)2 và sở hữu tài năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc.
(3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu trúc của nhau.
(4) Phân tử xenlulozơ được cấu trúc vị nhiều gốc β-glucozơ.
(5) Thuỷ phân tinh ranh bột vô môi trường thiên nhiên axit sinh rời khỏi fructozơ.
Trong những phán xét bên trên, số phán xét trúng là

Cho sản phẩm những chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số hóa học vô sản phẩm bị lão hóa khi tính năng với hỗn hợp HNO3 quánh, rét là

Có từng nào tơ tổ hợp trong những tơ: xenlulozơ axetat, visco, nitron, nilon-6,6?

Cho 1,24 gam láo hợp ý Na và K tính năng không còn với nước, sau phản xạ thu được một,92 gam láo hợp ý 2 bazơ NaOH và KOH và V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

Thuỷ phân trọn vẹn 3,42 gam saccarozơ vô môi trường thiên nhiên axit, nhận được hỗn hợp X. Cho toàn cỗ hỗn hợp X phản xạ không còn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, đun rét, nhận được m gam Ag. Giá trị của m là

Xem thêm: bác hồ bao nhiêu tuổi

Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol một amin X no, đơn chức, mạch hở vị khí oxi vừa phải đầy đủ thu được một,2 mol láo hợp ý bao gồm CO2, H2O và N2. Số đồng phân bậc 1 của X là

Cho những tuyên bố sau:
(a) Sau khi dùng nhằm chiên, rán thì dầu mỡ hoàn toàn có thể được tái mét chế trở thành nhiên liệu.
(b) Nhỏ hỗn hợp I2 vô lát rời trái khoáy quả chuối còn xanh thì xuất hiện tại greed color tím.
(c) “Gạch cua” nổi lên khi nấu nướng riêu cua là hiện tượng lạ sầm uất tụ protein.
(d) Tinh bột được đưa đến kể từ cây cối nhờ quy trình quang quẻ hợp ý.
(e) Chất rộng lớn được sử dụng thực hiện đồ ăn cho những người, phát hành xà chống.
(f) Khi mang đến propan tính năng với clo (tỉ lệ 1: 1) chỉ nhận được một dẫn xuất halodgen.
Số tuyên bố trúng là

Tiến hành những thử nghiệm sau:
(a) Cho 2a mol CO2 tính năng với hỗn hợp chứa chấp 3a mol NaOH.
(b) Cho hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp NaHCO3.
(c) Cho a mol Zn vô hỗn hợp chứa chấp 2a mol FeCl3.
(d) Sục 2,5a mol CO2 vô hỗn hợp láo hợp ý bao gồm a mol Ba(OH)2 và a mol NaOH.
(e) Rót kể từ từ hỗn hợp chứa chấp 2a mol HCl vô hỗn hợp láo hợp ý bao gồm a mol KOH và a mol K2CO3.
(g) Sục 2a mol CO2 vô hỗn hợp chứa chấp a mol K2CO3 và a mol KOH.
Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số thí sát hoạch được hỗn hợp chứa chấp nhì hóa học tan là