phương trình bậc hai một ẩnBài ghi chép Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn.

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

A. Phương pháp giải

Phương trình bậc nhì một ẩn đem dạng  ax2 + bx + c = 0  (a ≠ 0). Để giải phương trình tớ thực hiện như sau

Bạn đang xem: phương trình bậc hai một ẩn

B1: Xác tấp tểnh những thông số a, b, c

B2: Tính ∆ = b2 - 4ac

+ Nếu ∆ < 0 thì phương trình vô nghiệm

+ Nếu ∆ = 0 thì phương trình đem nghiệm kép:  Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

+ Nếu ∆ > 0 thì phương trình đem 2 nghiệm phân biệt:

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Ví dụ 1: Giải phương trình x2 + 3x + 3 = 0

Giải

Ta có: a = 1; b = 3; c = 3 ⇒ ∆ = b2 – 4ac = 9 – 12 = - 3 < 0

Vậy phương trình vô nghiệm.

Ví dụ 2: Giải phương trình  x2 + x - 5 = 0

Giải

Ta có: a = 1; b = 1; c = - 5 ⇒ ∆ = b2 – 4ac = 1 + đôi mươi = 21 > 0

Vậy phương trình đem nhì nghiệm phân biệt:

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Ví dụ 3: Giải phương trình x2 + 2Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiếtx + 2 = 0

Giải

Ta có: a = 1; b = 2Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết; c = 2

⇒ ∆ = b2 – 4ac = Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy phương trình đem nghiệm kép: Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

* Công thức sát hoạch gọn: Dùng Khi thông số b = 2bꞌ

Phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) đem ∆ꞌ = (bꞌ)2 - ac (b = 2bꞌ)

+ Nếu ∆ꞌ < 0 thì phương trình vô nghiệm

+ Nếu ∆ꞌ = 0 thì phương trình đem nghiệm kép:  Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

+ Nếu ∆ꞌ > 0 thì phương trình đem 2 nghiệm phân biệt

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Ví dụ 4: Giải phương trình sau: Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Giải

Ta có: a = 3; bꞌ = -√3 ; c = -3 ⇒ ∆ꞌ = (bꞌ)2 - ac = Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy phương trình đem nhì nghiệm phân biệt:

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

* Nếu thông số b = 0 thì phương trình đem dạng: ax2 + c = 0 (2)

Để giải phương trình (2) ngoài cách sử dụng  ∆ hoặc ∆ꞌ phía trên tớ rất có thể thực hiện như sau:

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

+ Nếu ac > 0 thì phương trình vô nghiệm

+ Nếu ac = 0 thì phương trình đem nghiệm kép x = 0

+ Nếu ac < 0 thì phương trình đem 2 nghiệm phân biệt

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Ví dụ 5: Giải những phương trình sau:

a. 2x2 + 3 = 0

b. -7x2 = 0

c. 3x2 – 12 = 0

Giải

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy phương trình đem 2 nghiệm phân biệt: x = 2, x = -2

*Nếu thông số c = 0 thì phương trình đem dạng: ax2 + bx = 0 (3)

Để giải phương trình (3) ngoài cơ hội dùng  ∆ hoặc ∆ꞌ phía trên tớ rất có thể thực hiện như sau

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Ví dụ 6: Giải những phương trình sau

a. 3x2 +8x = 0

b. 5x2 – 10x = 0

Giải

a. Ta có:

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy phương trình đem 2 nghiệm là: x = 0, Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

b. Ta có:

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy phương trình đem 2 nghiệm là: x = 0, x = 2

B. Bài tập

Câu 1: Một nghiệm của phương trình 3x2 + 5x – 2 = 0 là

A. -2

B. -1

C. -5

D. 0

Giải

Ta có: a = 3; b = 5; c = -2 ⇒ ∆ = b2 – 4ac = 52 – 4.3.(-2) = 49 > 0

Phương trình đem nhì nghiệm phân biệt:

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy đáp án thực sự A

Câu 2: Số nghiệm của phương trình 3x2 - 6x + 3 = 0 là

A. 3

B. 2

C. 1                     

D. 0

Giải

Ta có: a = 3; bꞌ = -3; c = 3 ⇒ ∆ꞌ = (bꞌ)2 - ac = (-3)2 – 3.3 = 9 - 9 = 0

Suy rời khỏi phương trình mang trong mình một nghiệm

Vậy đáp án thực sự C

Câu 3: Giả sử x1, x2 (x1 > x2) là nhì nghiệm của phương trình 5x2 - 6x + 1 = 0.      Tính 2x1 + 5x2

Xem thêm: cảm nhận bài thơ đồng chí

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Giải

Ta có: a = 5; bꞌ = -3; c = 1 ⇒ ∆ꞌ =(bꞌ)2 - ac = (-3)2 – 5.1 = 9 - 5 = 4 > 0

Suy rời khỏi phương trình đem nhì nghiệm phân biệt

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy đáp án thực sự D

Câu 4: Số thực này sau đó là nghiệm của phương trình x2 - x + 8 = 0

A. 2

B. 10

C. -15

D. Không có

Giải

Ta có: a = 1; b = -1; c = 8 ⇒ ∆ = b2 – 4ac = (-1)2 – 4.1.8 = -31 <  0

Vậy phương trình vô nghiệm

Vậy đáp án thực sự D

Câu 5: Giả sử x1 < x2 là nhì nghiệm của phương trình x2 -7x - 8 = 0. Tính 2x1

A. -2

B. 1

C. -1

D. 6

Giải

Ta có: a = 1; b = -7; c = -8 ⇒  ∆ = b2 – 4ac = (-7)2 – 4.1.(-8) = 81 >  0

Phương trình đem nhì nghiệm phân biệt

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Suy rời khỏi x1 = -1 vì thế 2x1 = -2

Vậy đáp án thực sự A

Câu 6: Nghiệm của phương trình 3x2 + 15 = 0 là

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Giải

Phương trình 3x2 + 15 = 0 ⇔ 3x2 = -15 ⇔ x2 = -5 (vô nghiệm)

Vậy đáp án thực sự D

Câu 7: Nghiệm của phương trình x2 + 13x = 0 là

A. 13 và -13

B. 0 và -13

C. 0 và 13

D. Vô nghiệm

Giải

Phương trình x2 + 13x = 0

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy đáp án thực sự B

Câu 8: Cho phương trình  2x2 + 4x + 1 = -x2 - x – 1. Tính |x1 - x2|

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Giải

Phương trình 2x2 + 4x + 1 = -x2 - x – 1

Ta có: a = 3; b = 5; c = 2 ⇔ ∆ = b2 – 4ac = (5)2 – 4.3.2 = 1 >  0

⇒ Phương trình đem nhì nghiệm phân biệt

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy đáp án thực sự A

Câu 9: Cho phương trình x2 - 10x + 21 = 0. Khẳng tấp tểnh này tại đây đúng

A. Phương trình vô nghiệm

B. Phương trình đem nghiệm ko nguyên

C. Phương trình có một nghiệm

D. Phương trình đem 2 nghiệm nguyên

Giải

Ta có: a = 1; b = -10; c = 21 ⇒ ∆ = b2 – 4ac = (-10)2 – 4.1.21 = 16 >  0

Phương trình đem nhì nghiệm phân biệt

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy đáp án thực sự D

Câu 10: Số nghiệm của phương trình  4x2 - 6x = -2x là

A. 1                      

B. 0                   

C. 2                     

D. 3

Giải

Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy đáp án thực sự C

Xem tăng những dạng bài xích tập luyện Toán lớp 9 tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

 • Cách xác lập những thông số a, b, c của phương trình bậc hai một ẩn
 • Cách giải những dạng toán giải phương trình bậc hai một ẩn rất rất hay
 • Cách giải và biện luận phương trình bậc hai một ẩn rất rất hay
 • Cách giải hệ phương trình 2 ẩn bậc nhì rất rất hoặc, chi tiết
 • Cách tìm hiểu m nhằm nhì phương trình đem nghiệm công cộng rất rất hay
 • Cách giải phương trình số 1 nhì ẩn rất rất hoặc, chi tiết

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: thơ đoàn thuyền đánh cá

Loạt bài xích Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán lớp 9 Đại số và Hình học tập đem đáp án đem tương đối đầy đủ Lý thuyết và những dạng bài xích được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số chín và Hình học tập 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


chuong-4-ham-so-y-ax2-phuong-trinh-bac-hai-mot-an.jsp