propin + agno3/nh3

Phản ứng C3H4 + AgNO3 hoặc CH≡C–CH3 + AgNO3 + NH3 hoặc CH≡C–CH3 rời khỏi AgC≡C–CH3 nằm trong loại phản xạ thế bởi vì ion sắt kẽm kim loại đã và đang được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài bác luyện sở hữu tương quan về C3H4 sở hữu điều giải, chào chúng ta đón xem:

CH≡C–CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C–CH3 + NH4NO3

Quảng cáo

Bạn đang xem: propin + agno3/nh3

1. Phương trình phản xạ propin thuộc tính với AgNO3/NH3

HCC-CH3 + NH3 + AgNO3 → NH4NO3AgCC-CH3

Chú ý: Đây là phản xạ thế bởi vì ion sắt kẽm kim loại (không cần phản xạ tráng bạc).

2. Hiện tượng của phản xạ propin thuộc tính với AgNO3/NH3

- Có kết tủa vàng xuất hiện; kết tủa là AgCC-CH3.

3. Cách tổ chức phản xạ propin thuộc tính với AgNO3/NH3

- Sục khí propin nhập ống thử sở hữu chứa chấp hỗn hợp AgNO3/NH3.

4. Cách ghi chép phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ propin thuộc tính với AgNO3/NH3

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

HCC-CH3 + NH3 + AgNO3 → NH4NO3 + AgCC-CH3

Bước 2: Viết phương trình ion vừa đủ bởi vì cách: đem những hóa học vừa vặn dễ dàng tan, vừa vặn năng lượng điện li mạnh trở nên ion; những hóa học năng lượng điện li yếu hèn, hóa học kết tủa, hóa học khí nhằm nguyên vẹn bên dưới dạng phân tử:

HCCCH3+NH3+ Ag++NO3 NH4++NO3+AgCCCH3

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn gàng kể từ phương trình ion vừa đủ bằng phương pháp lược vứt đi những ion giống như nhau ở cả nhì vế:

Quảng cáo

HCCCH3+NH3+ Ag+ NH4++AgCCCH3

5. Mở rộng lớn về phản xạ thế bởi vì ion kim loại

- Sục khí axetilen nhập hỗn hợp bạc nitrat nhập amoniac, thấy sở hữu kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

C3H4 + AgNO3 | CH≡C–CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C–CH3 + NH4NO3 | CH≡C–CH3 rời khỏi AgC≡C–CH3

Hình 2: Phản ứng thế nguyên vẹn tử hidro của C2H2 bởi vì ion bạc

          a) Trước Lúc sục khí C2H2.

          b) Sau Lúc sục khí C2H2.

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro links thẳng với nguyên vẹn tử cacbon links phụ thân đầu mạch sở hữu tính sinh động cao hơn nữa những nguyên vẹn tử hiđro không giống nên rất có thể bị thay cho thế bởi vì ion sắt kẽm kim loại.

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng đều có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng để làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

Quảng cáo

6. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Số đồng phân ankin sở hữu công thức phân tử C5H8 không tác dụng với hỗn hợp chứa chấp AgNO3/NH3

A. 4

B. 2 

C. 1 

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Có 1 đồng phân thỏa mãn: CH3CCCH2CH3

Câu 2: X rất có thể nhập cuộc cả 4 phản xạ. Phản ứng cháy nhập oxi, phản xạ nằm trong brom, phản xạ nằm trong hiđro (xúc tác Ni, to), phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3. X là

A. etan

B. etilen

C. axetilen

D. but-2-in

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

X nhập cuộc phản xạ nằm trong brom, nằm trong hidro cần sở hữu links π xoàng bền (loại A)

X sở hữu phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3 → X là ank-1-in

→ Chất vừa lòng đề bài bác là axetilen.

Quảng cáo

Câu 3: Để phân biệt but-1-in và but-2-in người tớ sử dụng thuốc demo này sau đây?

A. Dung dịch láo thích hợp KMnO4 + H2SO4

B. Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch HCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Các ankin-1-in sở hữu phản xạ đặc thù là thuộc tính với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa gold color → lựa chọn dung dịch demo là hỗn hợp AgNO3/NH3

Phương trình hóa học:

CHCCH2CH3+AgNO3+NH3AgCCCH2CH3+NH4NO3

Câu 4: Dẫn 17,4 gam láo thích hợp khí X bao gồm propin và but-2-in lội thiệt lừ đừ qua quýt bình đựng hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thấy sở hữu 44,1 gam kết tủa xuất hiện nay. Phần trăm thể tích của từng khí nhập X là

A. C3H4 (80%) và C4H8 (20%)

B. C3H4 (25%) và C4H6 (75%)

C. C3H4 (75%) và C4H6 (25%)

D. C3H4 (20%) và C4H6 (80%)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Khi cho tới láo thích hợp X thuộc tính với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì chỉ mất propin phản xạ, but-2-in ko phản xạ vì như thế không tồn tại nối phụ thân đầu mạch.

Phương trình hóa học

CHCCH3+AgNO3+NH3AgCCCH3+NH4NO3

Ta có: n = 0,3 mol

Theo phương trình: nC3H4=n=0,3  mol

mC3H4=0,3.40=12  gam

mC4H6=17,412=5,4  gam

nC4H6=5,454=0,1  mol

Thành phần xác suất về thể tích những khí nhập láo thích hợp là

%VC3H4=0,30,3+0,1.100%=75%.

%VC4H6=100%75%=25%

Câu 5: Cho 3,36 lít khí ankin X (đktc) phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 nhận được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C4H6

B. C2H2

C. C4H4                

D. C3H4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có: nX = 0,15 mol

Gọi công thức của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Xem thêm: cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta không chuyển dịch theo hướng nào sau đây

Ta có: n= nX = 0,15 mol

M=360,15=240

TH1: Ankin sở hữu 1H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 108 + 1 = 133

→ không tồn tại ankin thỏa mãn

TH2: Ankin sở hữu 2H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 2.108 + 2 = 26

→ X là C2H2

Lại có: 0,2MX + (1-0,2).2 = 16.0,6 → MX = 40 → X là C3H4 (metylaxetilen).

Câu 6:  Cho 0,1 mol láo thích hợp bao gồm axetilen và ankin X sở hữu tỉ lệ thành phần mol 1:1 nhập hỗn hợp chứa chấp AgNO3 dư nhập NH3 nhận được 19,35 gam kết tủa. Công thức của ankin X là

A. CH3CH2CH2CCH

B. CH3CH2CCH

C. CH3CCCH3

D. CH3CCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nC2H2=nX=0,12=0,05  mol

TH1: ankin X ko thuộc tính với AgNO3/NH3

Kết tủa nhận được là Ag2C2

nAg2C2=nC2H2=0,05  moln=0,05.240=12<19,35g(không thỏa mãn)

TH2: ankin X có công năng với AgNO3/NH3

Gọi công thức của ankin là RCCH

→ Kết tủa nhận được bao gồm Ag2C2 (0,05 mol) và RCCH(0,05  mol)

Ta có: 0,05.240 + 0,05(R + 132) = 19,35 → R = 15 (-CH3)

Vậy X là CH3CCH

Câu 7: Hỗn thích hợp khí X bao gồm anken M và ankin N sở hữu nằm trong số nguyên vẹn tử cacbon nhập phân tử. Hỗn thích hợp X sở hữu lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N theo thứ tự là

A. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2

B. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4

C. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2

D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4

Hướng dẫn

Đáp án D

Đặt công thức khoảng của anken M và ankin N là 

Ta có: 12m+n¯=12,4.22,46,72=41,33m=3n¯=5,33

Vậy anken là C3H6 và ankin là C3H4

Nếu nhì hóa học C3H6 và C3H4 sở hữu số mol đều nhau thì số n¯=5 tuy nhiên n¯=5,33 chứng minh anken cần sở hữu số mol nhiều hơn

Câu 8: hỗn thích hợp X bao gồm hidro và một hidrocacbon. Nung rét mướt 14,56 lít láo thích hợp X (đktc), sở hữu Ni xúc tác cho tới Lúc phản xạ trọn vẹn nhận được láo thích hợp Y sở hữu lượng 10,8 gam. sành tỉ khối của Y đối với metan là 2,7 và Y sở hữu kỹ năng làm mất đi color hỗn hợp brom. Công thức phân tử của hidrocacbon là

A. C3H6

B. C4H6

C. C3H4

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nX=0,65  mol,MY¯=43,2

Áp dụng quyết định luật bảo toàn lượng tớ có:

mX=mY=10,8nX.MX¯=nY.MY¯nY=0,25  mol

Vì láo thích hợp Y sở hữu kỹ năng làm mất đi color hỗn hợp brom nên hidro phản xạ không còn, hidrocacbon còn dư. Như vậy nhập láo thích hợp X

nH2=0,650,25=0,4  mol;nCxHy=0,25  mol

→ (12x + y).0,25 + 0,4.2 = 10,8 → 12x + nó = 40 → x = 3 và nó = 4

Vậy hidrocacbon là C3H4

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn láo thích hợp X bao gồm C2H2, C3H4 và C4H4 (số mol từng hóa học bởi vì nhau) nhận được 0,09 mol CO2. Nếu lấy và một lượng láo thích hợp X như bên trên thuộc tính với cùng một lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, thì lượng kết tủa nhận được to hơn 4 gam. Công thức kết cấu của C3H4 và C4H4 nhập X theo thứ tự là

A. CHCCH3,CH2=CHCCH

B. CHCCH3,CH2=C=C=CH2

C. CH2=C=CH2,CH2=C=C=CH2

D. CH2=C=CH2,CH2=CHCCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi số mol những hóa học nhập láo thích hợp X đều là x mol

nCO2=2x+3x+4x=0,09x=0,01

C2H2AgNO3/NH3Ag2C20,01                                0,01

Khối lượng kết tủa tạo nên bởi C2H2 phản xạ với AgNO3/NH3 là 2,4 gam suy rời khỏi nhì hóa học còn sót lại Lúc phản xạ với AgNO3/NH3 cho tới lượng kết tủa to hơn 1,6 gam

CH2=CHCCHAgNO3/NH3CH2=CHCCAg             0,01                                                                    0,01

Khối lượng kết tủa tạo nên bởi C4H4 phản xạ với AgNO3/NH3 là 1 trong những,59 gam

→ C3H4 cần nhập cuộc phản xạ kết tủa

Vậy công thức kết cấu của C3H4 và C4H4 nhập X theo thứ tự là:

CHCCH3,CH2=CHCCH

Câu 10: Cho 13,8 gam hóa học cơ học X sở hữu công thức phân tử C7H8 thuộc tính với cùng một lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, nhận được 45,9 gam kết tủa. X sở hữu từng nào đồng phân kết cấu vừa lòng

A. 5

B. 4

C. 6

D. 2

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình phản ứng

C7H8+nAgNO3+nNH3C7H8nAgn+nNH4NO30,15                                                          0,15

Ta có: (12.7 + 8-n + 108n).0,15 = 45,9 → n = 2

Mặt không giống chừng bất bào hòa của C7H8 bằng 2.78+22=4

→ C7H8 sở hữu nhì nối phụ thân ở đầu mạch, những đồng phân vừa lòng là

CHCCH2CH2CH2CCH

CHCCH2CH(CH3)CCH

CHCC(CH3)2CCH

CHCCH(C2H5)CCH

Xem thêm: my french friend finds driving on the left difficult

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C3H4 + H2 → C3H6
 • C3H4 + 2H2 → C3H8
 • C3H4 + Br2 → C3H4Br2
 • C3H4 + 2Br2 → C3H4Br4
 • C3H4 + HCl → C3H5Cl
 • C3H4 + H2O → CH3–CO–CH3
 • nCH≡C–CH3 → (-CH = C(CH3) - )n
 • C3H4 + 4O2 → 3CO2 + 2H2O
 • C3H4 + 2KMnO4 → HCOOK + CH3COOK + 2MnO2

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp