the new college is intended

Câu hỏi:

29/08/2021 40,769

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the un­derlined word(s) in each of the following questions

Bạn đang xem: the new college is intended

The new college is intended vĩ đại improve the life chances of children in the inner city

C. opportunities

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Giải thích: The new college is intended vĩ đại improve the life chances of children in the inner đô thị. (Những ngôi trường ĐH mới nhất nhắm cho tới việc nâng cấp thời cơ vô cuộc sống đời thường của trẻ nhỏ vô chống nội thành của thành phố.)

A. productions (n.): sản phẩm

B. communities (n.): nằm trong đồng

C. opportunities (n.): cơ hội

D. questions (n.): câu hỏi

Vậy chances với nghĩa tương đương với phương án C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions

Children brought up in a caring environment tend vĩ đại grow more sympathetic towards others

A. loving

B. dishonest

C. healthy

D. hateful

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions

She began vĩ đại play the piano three years ago

A. She has played the piano since three years.

B. She has played the piano for three years.

C. She doesn’t play the piano now.

D. She stops playing the piano now.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

He was (A) so (B) exhausted that he (C) felt asleep (D) at his desk

A.  so

B exhausted

C. feel asleep

Xem thêm: làm tròn đến hàng đơn vị

D. at

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions

It’s quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street

A. take no notice of

B. have no feeling for

C. show respect for

D. pay attention to

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

When the quấn walked into the office, his secretary _______

A.has been typing

B.was typing

C. is typing

D. had typed

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

The government does not know what vĩ đại vì thế with household rubbish in large cities

A. Little does the government know what vĩ đại vì thế with household rubbish in large cities.

B. It is unknown what vĩ đại vì thế with household rubbish in large cities by the government.

C. Rarely the government knows what vĩ đại vì thế with household rubbish in large cities.

D. Hardly any government knows what vĩ đại vì thế with household rubbish in large cities.

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

Peter______ a better understanding of Algebra kêu ca we do

A. makes

B. has

C. takes

Xem thêm: my father waters this flower every morning

D. gives