thể tích của một hình

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: thể tích của một hình

Video chỉ dẫn giải

 Trong nhị hình bên dưới đây:

Hình vỏ hộp chữ nhật A bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

Hình vỏ hộp chữ nhật B bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

Hình này rất có thể tích to hơn.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm tính số hình lập phương nhỏ của từng hình. Hình này có rất nhiều hình lập phương nhỏ hơn vậy thì rất có thể tích to hơn.

Lời giải chi tiết:

Hình vỏ hộp chữ nhật A gồm 4 × 2 × 2 = 16 hình lập phương nhỏ.

Hình vỏ hộp chữ nhật B bao gồm 3 × 3 × 2 = 18 hình lập phương nhỏ.

Vậy hình B rất có thể tích to hơn.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Hình A bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

Hình B bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

So sánh thể tích của hình A và hình B.

Phương pháp giải:

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

Quan sát hình vẽ nhằm tính số hình lập phương nhỏ của từng hình. Hình này có rất nhiều hình lập phương nhỏ hơn vậy thì rất có thể tích to hơn.

Lời giải chi tiết:

Hình A với 5 × 3 × 3 = 45 hình lập phương nhỏ.

Hình B với 3 × 3 × 3 – 1 = 26 hình lập phương nhỏ.

Mà 45 > 26.

Vậy thể tích của hình A to hơn thể tích của hình B hay thể tích hình B nhỏ rộng lớn thể tích hình A.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Hãy xếp 6 hình lập phương ê trở nên một hình vỏ hộp chữ nhật. Có từng nào cơ hội xếp hình không giống nhau ?

Lời giải chi tiết:

Xếp 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình vỏ hộp chữ nhật ta với những cơ hội xếp như sau: 

Vậy với 6 cơ hội xếp không giống nhau.

Lý thuyết

a) Ví dụ 1

Trong hình mặt mày, hình lập phương ở trọn vẹn nhập hình vỏ hộp chữ nhật. Ta nói: Thể tích hình lập phương bé bỏng to hơn thể tích hình vỏ hộp chữ nhật hoặc thể tích hình vỏ hộp chữ nhật to hơn thể tích hình lập phương.

b) Ví dụ 2

Hình C bao gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng bao gồm 4 hình lập phương như vậy. Ta nói: Thể tích hình C vì thế thể tích hình D.

Xem thêm: công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

c) Ví dụ 3

Hình P.. bao gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta tách hình P.. trở nên nhị hình M, N: hình M bao gồm 4 hình lập phương và hình N bao gồm 2 hình lập phương như vậy. Ta nói: Thể tích hình P.. vì thế tổng thể tích những hình M và N.