tiếng anh lớp 6 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

The present simple

(Ngữ pháp: Thì thời điểm hiện tại đơn)

1. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu vấn đáp trúng A, B hoặc C.)

1. We ________ new subjects for this school year.

A. have B. has  C. having

2. Duy ________ vĩ đại school every day.

A. cycling         B. cycle       C. cycles

3. My new school________  in the centre of the vilage.

A. not              B. isn't           C. doesnt

4. I live near here. Where________live?

A. bởi you        B. you            C. are you

5. My friend has a sister, but she________ brother.

A. not has      B. don't have C. doesn't have

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. B

4. A

5. C

1. We have new subjects for this school year.

(Chúng tôi sở hữu những môn học tập mới nhất nhập năm học tập này.)

2. Duy cycles to school every day.

(Duy giẫm xe cộ cho tới ngôi trường thường ngày.)

3. My new school isn't  in the centre of the vilage.

(Trường mới nhất của tôi ko ở trung tâm của ngôi buôn bản.)

4. I live near here. Where do you live?

(Tôi sinh sống mới gần đây. Quý Khách sinh sống ở đâu?)

5. My friend has a sister, but she doesn't have a brother.

(Bạn của tôi sở hữu một chị gái, tuy nhiên các bạn ấy không tồn tại anh/em trai.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Miss Nguyet is interviewing Duy for the school newsletter. Write the correct size of the verbs.

(Cô Nguyệt đang được phỏng vấn Duy mang lại nội dung bài viết phiên bản tin yêu của ngôi trường. Viết dạng trúng của những động kể từ.)

Miss Nguyet: Tell us about your new school, Duy.

Duy: Sure! My school (1. have) _________ a large playground.

Miss Nguyet: _________ you (2. have) _________ any new friends?

Duy: Yes. And I (3. like) _________ my new friends, Vy and Phong.

Miss Nguyet: _________ Vy (4. walk) _________ vĩ đại school with you?

Duy: Well, we often (5. ride) _________ our bicycles vĩ đại school.

Miss Nguyet: What time bởi you go home?

Duy: I (6. go) _________ home page at 4pm. every day.

Miss Nguyet: Thank you!

Lời giải chi tiết:

1. has

2. Do you have

3. like

4. Does Vy  walk

5. ride

6. go

Miss Nguyet: Tell us about your new school, Duy.

Duy: Sure! My school has a large playground.

Miss Nguyet: Do you have any new friends?

Duy: Yes. And I like my new friends, Vy and Phong.

Miss Nguyet: Does Vy  walk to school with you?

Duy: Well, we often ride our bicycles vĩ đại school.

Miss Nguyet: What time bởi you go horne?

Duy: I go home at 4pm. every day.

Miss Nguyet: Thank you!

Tạm dịch:

Cô Nguyệt: Hãy kể mang lại bọn chúng cô nghe về ngôi ngôi trường mới nhất của em nhé, Duy.

Duy: Vâng ạ! Trường em sở hữu một sảnh đùa rộng lớn.

Cô Nguyệt: Em sở hữu các bạn này mới nhất không?

Duy: Có ạ. Và em mến những người dân các bạn mới nhất của tôi, Vy và Phong.

Cô Nguyệt: Vy sở hữu đi dạo cho tới ngôi trường với em không?

Duy: À, bọn chúng em thông thường giẫm xe cộ đến lớp.

Cô Nguyệt: Mấy giờ em về nhà?

Duy: Em về căn nhà khi 4 giờ chiều thường ngày ạ.

Cô Nguyệt: Cảm ơn em nhé!

Bài 3

Xem thêm: quần đảo hoàng sa thuộc tỉnh nào

Video chỉ dẫn giải

3. Fill the blanks with usuallysometimes or never.

(Điền nhập vị trí trống không với “thường xuyên”, “thỉnh thoảng” hoặc “không lúc nào.”)

Write a sentence with one of these adverbs.

(Viết một câu với cùng 1 trong mỗi trạng kể từ này.)

Lời giải chi tiết:

2. usually       

3. sometimes    

5. never

- always: luôn luôn luôn

- usually: thông thường xuyên

- sometimes: thỉnh thoảng

- rarely: khan hiếm khi

- never: ko bao giờ

I always get up early in the morning vĩ đại bởi exercise.

(Tôi luôn luôn dậy sớm nhập buổi sớm nhằm tập luyện thể thao.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Choose the correct answer A or B vĩ đại complete each sentence.

(Chọn đáp án trúng A hoặc B nhằm triển khai xong câu.)

1. I ________ late on Saturdays.

A. get up usually  B. usually get up

2. My mum ________ vĩ đại work late.

A. rarely goes                B. goes rarety

3. ________ at weekends?

A. Do you often travel    B. Often bởi you travel

4. What kind of music________ ?

A. usually does Susan listen to

B. does Susan usually listen to

5. When________ go on holiday each year?

A. bởi you usually                B. you usually

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A    

3. A     

4. B     

5. A

1. I usually get up late on Saturdays.

(Tôi thông thường xuyên thức dậy muộn nhập loại Bảy.)

2. My mum rarely goes to work late.

(Mẹ tôi khan hiếm Khi đi làm việc muộn.)

3. Do you often travel at weekends?

(Bạn sở hữu thông thường lên đường du ngoạn nhập vào buổi tối cuối tuần không?)

4. What kind of music does Susan usually listen to?

(Susan thông thường nghe loại nhạc nào?)

5. When do you usually go on holiday each year?

(Mỗi năm các bạn thông thường lên đường ngủ non Khi nào?)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in pairs. Make questions, and then interview your partner.

(Làm việc theo đuổi cặp. Tạo thắc mắc và tiếp sau đó phỏng vấn các bạn của em.)

1. you / often / ride your bicycle / vĩ đại school

2. you / sometimes / study / in the school library

3. you / lượt thích / your new school!

4. your friends / always / go vĩ đại school /with you

5. you / usually / bởi homework / after school

Lời giải chi tiết:

1. Do you often ride your bicycle vĩ đại school?

(Bạn sở hữu thông thường giẫm xe cộ cho tới ngôi trường không?)

2. Do you sometimes study in the school library?

(Bạn sở hữu thỉnh phảng phất học tập nhập tủ sách ngôi trường không?)

3. Do you lượt thích your new school?

(Bạn sở hữu mến ngôi trường học tập mới nhất của tôi không?)

4. Do your friends always go vĩ đại school with you?

(Bạn bè của khách hàng sở hữu luôn luôn đến lớp nằm trong các bạn không?)

5. Do you usually bởi homework after school?

(Bạn sở hữu thông thường thực hiện bài xích tập luyện về căn nhà sau giờ học tập không?)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Xem thêm: dàn ý tả cây hoa hồng lớp 4

4. 

5. 

6.