toán lớp 5 trang 39

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 39

Video chỉ dẫn giải

a) Chuyển những phân số thập phân tại đây trở nên láo lếu số (theo mẫu):

\(\dfrac{162}{10}\)       

\(\dfrac{734}{10}\)      

 \(\dfrac{5608}{100}\)     

\(\dfrac{605}{100}\)

Mẫu:     \(\dfrac{162}{10} = 16\dfrac{2}{10}\)

Cách làm:


Lấy tử số phân tách cho tới kiểu mẫu số. 

Thương tìm ra là số nguyên; viết lách phần vẹn toàn tất nhiên một phân số sở hữu tử số là số dư, kiểu mẫu số là số phân tách.

b) Chuyển những láo lếu số của phần a) trở nên số thập phân (theo mẫu):

Mẫu:       \(16\dfrac{2}{10} = 16,2\)

Phương pháp giải:

- Lẩy tử số phân tách cho tới kiểu mẫu số.

- Thương tìm ra là phần nguyên; viết lách phần vẹn toàn tất nhiên một phân số sở hữu tử số là số dư, kiểu mẫu số là số phân tách.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có:

Vậy:

\(\dfrac{734}{10} = 73\dfrac{4}{10}\)                     

 \(\dfrac{5608}{100} = 56\dfrac{8}{100}\)                   

\(\dfrac{605}{100} = 6\dfrac{5}{100}\)

b) \(73\dfrac{4}{10}= 73,4\)                       

\(56\dfrac{8}{100}= 56,08\)                     

\(6\dfrac{5}{100} = 6,05\) 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Chuyển những phân số thập phân sau trở nên số thập phân, rồi gọi những số thập phân đó:

\(\dfrac{45}{10}\);      \(\dfrac{834}{10}\);     \(\dfrac{1954}{100}\);   \(\dfrac{2167}{1000}\);    \(\dfrac{2020}{10000}\).

Phương pháp giải:

Xem thêm: quần đảo hoàng sa thuộc tỉnh nào

Chuyển phân số thập phân đang được cho tới bên dưới dạng láo lếu số rồi viết lách trở nên số thập phân.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{45}{10}= 4\dfrac{5}{10}=  4,5;\quad 4,5\) gọi là tư phẩy năm.

\(\dfrac{834}{10}= 83\dfrac{4}{10}= 83,4 ;\quad 83,4\) gọi là tám mươi phụ thân phẩy tư.

\(\dfrac{1954}{100}= 19\dfrac{54}{100}= 19,54 ;\quad19,54\) gọi là chục chín phẩy năm mươi tư.

\(\dfrac{2167}{1000}= 2\dfrac{167}{1000}= 2,167 ;\quad2,167\) gọi là nhị phẩy một trăm sáu mươi bảy.

\(\dfrac{2020}{10000}=  0,2020;\quad 0,2020\) gọi là ko phẩy nhị ngàn ko trăm nhị mươi.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp nhập điểm chấm (theo mẫu):

\(2,1m = ....dm\)                                         

\(5,27m =.... cm\)

\(8,3m = ...cm\)                                         

\(3,15m = ...cm\)

Mẫu:           \(2,1m=21dm\)

Cách làm:   \(\displaystyle 2,1m = 2{1 \over {10}}m = 2m\,\,1dm = 21dm\).

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ kiểu mẫu và thực hiện tương tự động với những câu còn sót lại.

Lời giải chi tiết:

\( \displaystyle 8,3m = 8\,{3 \over {10}}\,m =8\,{30 \over {100}}m \) \(= 8m\;30cm  =830cm\)

\( \displaystyle 5,27m = 5\,{{27} \over {100}}\,m = 5m\;27cm \) \(= 527cm\)

\( \displaystyle 3,15m = 3\,{{15} \over {100}}\,m = 3m\;15cm \) \(= 315cm\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

a) Viết phân số \(\dfrac{3}{5}\) dưới dạng phân số thập phân sở hữu kiểu mẫu số là \(10\) và sở hữu kiểu mẫu số là \(100\).

b) Viết nhị phân số thập phân mới nhất tìm ra trở nên nhị số thập phân.

c) cũng có thể viết \(\dfrac{3}{5}\) thành những số thập phân nào?

Phương pháp giải:

Nhân cả tử số và kiểu mẫu số của phân số \(\dfrac{3}{5}\) với một số trong những phù hợp và để được phân số thập phân sở hữu kiểu mẫu số là \(10\) và sở hữu kiểu mẫu số là \(100\).

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{3}{5}=\dfrac{3 \times 2}{5\times 2}= \dfrac{6}{10}\)

Xem thêm: hoán dụ và ẩn dụ

    \(\dfrac{3}{5} = \dfrac{3 \times 20}{5\times 20}= \dfrac{60}{100}\)

b) \(\dfrac{6}{10}=  0,6\)       ;       \(\dfrac{60}{100}= 0,60\)

c) \(\dfrac{3}{5} = 0,6 = 0,60 = 0,600\) \(= 0,6000=...\)