we have just visited disadvantaged

Câu hỏi:

15/03/2020 36,497

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Bạn đang xem: we have just visited disadvantaged

We have just visited disadvantaged children in an orphanage _______ in Bac Ninh Province.

A. located 

Đáp án chủ yếu xác

A

Cách rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ:

Mệnh đề dữ thế chủ động => sử dụng cụm Ving

Mệnh đề thụ động => sử dụng cụm Vpp

locate (ngoại động từ) + adv./prep. đặt/ kiến tạo đồ vật gi ở đâu

=>Đáp án A

Tạm dịch: Chúng tôi vừa vặn mới nhất cho tới thăm hỏi những trẻ nhỏ bị thua thiệt ở một thôn trẻ con nằm tại vị trí tỉnh Tỉnh Bắc Ninh.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

Both universities speak highly of the programme of student exchange and hope to tát cooperate more in the future.

A. express disapproval of

B. voice opinions on

C. find favor with 

D. resolve a conflict over

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

His physical condition was not an impediment to his career as a violinist. He has won a lot of prizes.

A. difficulty

B. barrier 

C. advantage 

D. disadvantage

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

My aunt gave mạ a _______ hat on my 16th birthday.

A. nice yellow new cotton 

Xem thêm: ngữ văn 6 sách mới

B. new nice cốt tông yellow

C. new nice yellow cotton 

D. nice new yellow cotton

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

Peter is the đen ngòm sheep of the family, so sánh he is never welcomed there.

A. a beloved member

B. a bad and embarrassing member

C. the only child

D. the eldest child

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Peter has a separate room for his musical _______.

A. instruments

B. equipment 

C. tools 

D. facilities

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

The interviewer asked mạ what experience _______for the job.

A. do you get

B. did I get

C. I got

Xem thêm: tiếng anh 10 unit 5 inventions

D. you got