what did the meeting discuss

Câu hỏi:

29/07/2020 41,362

A. I didn’t, either

Bạn đang xem: what did the meeting discuss

Đáp án chủ yếu xác

C. You missed the meeting

Đáp án: A

Dịch: “Cuộc họp vẫn thảo luận những gì? Tôi ko tham gia được vì như thế tắc lối.” – “Tôi cũng thế”

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“What can I bởi for you?” - “_____”

A. No need to tướng help

B. Thank you

C. Thanks, I’m just looking

D. Sorry for not buying anything

Câu 2:

“I've called many times but the plumber hasn’t come yet.” - “ ____”

A. Wait a minute, please

B. We bởi apologise for this matter. We’ll fix it soon

C. He's maybe busy now

D. The problem has been fixed already

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

The food price will change at the kết thúc of this month.

A. The food price will be the same until the kết thúc of this month

B. The food price of this month will be equal to tướng the one of next month

Xem thêm: đề kiểm tra giữa kì 2 toán 7

C. There will be no same food price from now till next month

D. There will be two different food prices next month

Câu 4:

Does anyone know what this sculpture is worth today?

A. Does anyone know if it is deserving to tướng have this sculpture?

B. Does anyone know whether someone should own this sculpture today?

C. Does anyone know if today this sculpture is valuable or not?

D. Does anyone know how much this sculpture costs today?

Câu 5:

She can bởi it because she knows the system inside out.

A. She can bởi it because she is from inside the system

B. She can bởi it because the system is sometimes in and sometimes out

C. She can bởi it because she understands the system thoroughly

D. The confidential system enables her to tướng bởi because she knows it

Câu 6:

“Stop treating bu that way!” she cried out.

A. She warned bu not to tướng treat her that way

B. She urged bu not to tướng treat her that way

C. She begged bu not to tướng treat her that way

Xem thêm: soạn văn bài hai đứa trẻ

D. She advised bu not to tướng treat her that way