a closer look 2 unit 6 lớp 8


1. Use the verbs from the box with will or won't đồ sộ complete these dialogues. 2. Arrange these words and phrases in the correct order đồ sộ size meaningful sentences. 3. Give the correct tense of the verbs in brackets, using the first conditional. 4. Fill in each blank with IF or UNLESS. 5. Complete the following sentences đồ sộ make them true for you. Then share your answers with a partner.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: a closer look 2 unit 6 lớp 8

Video chỉ dẫn giải

Grammar

The future simple (Thì sau này đơn)

1. Use the verbs from the box with will or won't đồ sộ complete these dialogues.

(Sử dụng những động kể từ vô vỏ hộp với will hoặc won't nhằm triển khai xong những đoạn đối thoại này.)

               take                have                tell                  join               attend               do

Example: (Ví dụ)

A: What are you doing this weekend?

(Cuối tuần này các bạn thực hiện gì?)

B: I don't know yet. I think my dad will take us đồ sộ the Ethnology Museum.

(Tôi vẫn chưa chắc chắn. Tôi nghĩ về phụ vương tôi tiếp tục fake Shop chúng tôi cho tới Báo tàng Dân tộc học tập.)

1. Alice: Are you taking exams next week, Phong?

    Phong: I'm not sure. The teacher _____ us tomorrow.

2. Linh: Where are you going on the holiday, Chris?

   Chris: We're planning đồ sộ visit Ta Ho Village. We _____ the local festival, but we _____ the tribal dance as it is late in the evening.

3. Dad: Are you having online lessons tomorrow?

    Daughter: No. We _____ lessons, but we _____ experiments in the lab.

Phương pháp giải:

will + V: sẽ

won't + V: sẽ không

Lời giải chi tiết:

1. will tell

2. will attend – won’t join

3. won’t have – will do

1. Alice: Are you taking exams next week, Phong?

   (Tuần sau các bạn đem đua ko Phong?)

   Phong: I'm not sure. The teacher will tell us tomorrow.

   (Mình ko vững chắc nữa. Mai nhà giáo tiếp tục phát biểu mang lại bọn chúng bản thân biết.)

2. Linh: Where are you going on the holiday, Chris?

    (Cậu lăm le tiếp tục chuồn đâu vô kì nghỉ ngơi vậy Chris?)

    Chris: We're planning đồ sộ visit Ta Ho Village. We will attend the local festival, but we won’t join the tribal dance as it is late in the evening.

    (Mình lăm le tiếp cận thôn Ta Ho. Mình tiếp tục tham gia tiệc tùng, lễ hội địa hạt, tuy nhiên bản thân sẽ không còn nhập cuộc vô buổi nhảy với những cỗ tộc vì như thế khi này đã tối muộn rồi.)

3. Dad: Are you having online lessons tomorrow?

   (Sáng mai con cái đem tiết học tập trực tuyến không?)

    Daughter: No. We won’t have lessons, but we will do experiments in the lab.

    (Không. Tụi con cái không tồn tại lớp học tập trực tuyến, tuy nhiên tiếp tục thực hiện thực nghiệm vô chống thực nghiệm.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Arrange these words and phrases in the correct order đồ sộ size meaningful sentences.

(Sắp xếp những kể từ và cụm kể từ này theo như đúng trật tự muốn tạo trở thành những câu đem nghĩa.)

1. We / first-term exams / our / will take / very soon / .

2. Alaska / they / in an igloo / stay / when / visit / Will they / ? 

3. She / the tribal groups / đồ sộ help them / will work with / revive their culture / .

4. online learning / in / I won't choose / the second semester / .

5. I'll come / đồ sộ / I go / đồ sộ London / if / this summer / see you / .

Lời giải chi tiết:

1. We will take our first-term exams very soon.

(Chúng tớ tiếp tục đua học tập kì một cực kỳ sớm thôi.)

2. Will they stay in a igloo when they visit Alaska?

(Họ tiếp tục sinh sống vô mái ấm tuyết khi bọn họ cho tới Alaska chứ?)

3. She will work with the tribals groups đồ sộ help them revive their culture.

(Cô ấy tiếp tục thao tác làm việc với những group cỗ lạc sẽ giúp hồi sinh lại văn hóa truyền thống của mình.)

4. I won't choose online learning in the second semester.

(Mình sẽ không còn lựa chọn học tập trực tuyến vô học tập kì nhị.)

5. If I go đồ sộ London this summer, I'll come đồ sộ see you.

(Nếu hè này bản thân cho tới Luân đôn, bản thân sẽ tới thăm hỏi các bạn.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

First conditional (Câu ĐK loại 1)

3. Give the correct tense of the verbs in brackets, using the first conditional.

(Cho thì chính của động kể từ vô ngoặc, dùng ĐK loại 1.)

1. If you (eat) _____ an táo every day, you will stay healthy.

2. Will Dan wear a kilt if he (go) _____ đồ sộ Scotland?

3. He (have) _____ sore eyes if he spends too much time on the computer.

4. If you (not do) _____ anything bad, you won't get into trouble.

5. _____ she (be) _____ able đồ sộ eat the soup if I put some chillies in it?

Phương pháp giải:

Công thức câu ĐK loại 1:

Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

If + S + V (s/es)

(If + thì thời điểm hiện tại đơn)

S + will + V0

(S + will + động kể từ vẹn toàn mẫu)

Xem thêm: việt nam nằm trong đới khí hậu nào

Lời giải chi tiết:

1. eat

2. goes

3. will have

4. don’t do

5. Will - be

1. If you eat an táo every day, you will stay healthy.

(Nếu các bạn ăn một ngược táo thường ngày, các bạn sẽ khỏe khoắn.)

2. Will Dan wear a kilt if he goes đồ sộ Scotland?

(Liệu Dan đem vác một chiếc váy phái nam nếu như anh tớ cho tới Scotland không?)

3. He will have sore eyes if he spends too much time on the computer.

(Anh tớ có khả năng sẽ bị nhức đôi mắt nếu như dành riêng rất nhiều thời hạn bên trên PC.)

4. If you don’t do anything bad, you won't get into trouble.

(Nếu các bạn ko làm cái gi xấu xa, thì các bạn sẽ ko gặp gỡ phiền nhiễu đâu.)

5. Will she be able đồ sộ eat the soup if I put some chillies in it?

(Liệu cô ấy rất có thể ăn súp nếu như tôi vứt không nhiều ớt vô không?)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Fill in each blank with IF or UNLESS.

(Điền vào cụ thể từng điểm trống rỗng IF hoặc UNLESS.)

1. ______ we eat lunch now, we won't arrive at the cinema on time.

2. The teacher will be furious ______ you don't vì thế the homework.

3. I won't eat kimchi when I go đồ sộ Korea ______ I have đồ sộ.

4. ______ you turn on the light, you will be able đồ sộ see better.

5. You won't be able đồ sộ find the house ______ you use your GPS. There’s no one around.

Phương pháp giải:

If + S + V: nếu

Unless + S + V: nếu như... không

Lời giải chi tiết:

1. Unless

2. if

3. unless

4. If

5. unless

1. Unless we eat lunch now, we won't arrive at the cinema on time.

(Nếu lúc này tất cả chúng ta ko ăn trưa, tất cả chúng ta sẽ không còn cho tới rạp chiếu phim kịp giờ.)

2. The teacher will be furious if you don't vì thế the homework.

(Giáo viên tiếp tục trừng trị gắt nếu như khách hàng ko thực hiện bài xích tập dượt.)

3. I won't eat kimchi when I go đồ sộ Korea unless I have đồ sộ.

(Mình sẽ không còn ăn kim chi khi tới Nước Hàn trừ khi bản thân nên ăn.)

4. If you turn on the light, you will be able đồ sộ see better.

(Nếu các bạn để đèn sáng thì các bạn sẽ thấy rõ ràng rộng lớn.)

5. You won't be able đồ sộ find the house unless you use your GPS. There’s no one around.

(Bạn sẽ không còn thể nhìn thấy mái ấm nếu như khách hàng ko người sử dụng GPS. Không đem ai ở xung quanh trên đây cả.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Complete the following sentences đồ sộ make them true for you. Then share your answers with a partner.

(Hoàn trở thành những câu tại đây nhằm thực hiện mang lại bọn chúng chính với các bạn. Sau tê liệt share câu vấn đáp của khách hàng với cùng một người các bạn.)

1. If it rains tomorrow, ___________________.

2. Unless I get good marks, ___________________.

3. If I have không tính tiền time this weekend, ____________________.

4. If I study harder, ___________________.

5. Unless I go đồ sộ bed early, __________________.

Lời giải chi tiết:

1. If it rains tomorrow, we won't go đồ sộ the park.

(Nếu mai trời mưa thì tất cả chúng ta sẽ không còn chuồn khu dã ngoại công viên.)

2. Unless I get good marks, my mum won't buy má a new phone.

(Nếu tuy nhiên bản thân ko đạt điểm đảm bảo chất lượng thì u bản thân sẽ không còn mua sắm cho bản thân mình điện thoại cảm ứng thông minh mới mẻ.)

3. If I have không tính tiền time this weekend, I will play badminton with my best friends.

(Nếu bản thân đem thời hạn rảnh vào cuối tuần này, bản thân tiếp tục đùa cầu lông  với bạn tri kỷ.)

4. If I study harder, I will get a good marks.

(Nếu bản thân học tập chịu khó hơn nữa thì bản thân sẽ tiến hành điểm trên cao.)

5. Unless I go đồ sộ bed early, I won't get up early.

(Trừ khi bản thân chuồn ngủ sớm thì bản thân sẽ không còn thể dậy sớm.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention đồ sộ the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations đồ sộ express certainty in the following situations. 3. QUIZ How much vì thế you know about the cuisines of different countries? Do the quiz đồ sộ find out. 4. Work in groups. Read the two passages and discuss the questions below. 5. Work in groups. Talk about the typical food in your area. Discuss the following:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1

  1. Work in groups. Look at the picture, and discuss what you know about Alaska (its location, climate, native people, culture, ...). 2. Match the highlighted words in the text with their meanings. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in pairs. Look at the pictures and use the cues đồ sộ talk about what people in some places vì thế đồ sộ maintain their traditional lifestyle. 5. Work in pairs. Ask and answer about how people in your area maintain their traditional lifestyle. You can use

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 2

  1. Work in groups. Which of the following vì thế you think is more influenced by modern technology? Tick ✓ your choice(s). 2. Listen đồ sộ the conversation and tick (✓) T (True) or F (False). 3. Listen again and choose the correct answer đồ sộ each question. 4. Look at the list below. Put the ideas about online learning in the correct columns. 5. Write a paragraph (80 - 100 words) about the advantages OR disadvantages of online learning. You can refer đồ sộ the listening and the ideas in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Looking back

  1. Match each word or phrase with its meaning. 2. Complete each sentence with a word or phrase from the box. 3. Complete the sentences, using the correct tense of the verbs in brackets. 4. Rewrite the following sentences, ví that their meaning stays the same.

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Project

  1. Find information about an interesting way of life around the world, including: 2. Work in groups. Make a poster đồ sộ introduce the people. 3. Give a presentation đồ sộ the class.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: nơron có hai chức năng cơ bản đó là gì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 8 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.