a lot of generous businessmen have

Câu hỏi:

21/03/2020 85,113

C. made          

Bạn đang xem: a lot of generous businessmen have

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Kiến thức về cụm kể từ cố định

Make (a lot of) contributions to tát sự doing st: góp phần nhiều/cống hiến mang lại loại gì

Tạm dịch: Rất nhiều ngôi nhà người kinh doanh khoáng đạt đang được góp phần đáng chú ý trong công việc hỗ trợ những người dân đang được rất cần được hỗ trợ.

Từ vựng xứng đáng lưu ý:

The needy = needy people: những người dân rất cần được hỗ trợ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Pha: "From my point of view, all family members should share the chores equally."

Tam: “____________________.”

A. It's a breathtaking view.      

B. You lied to tát bủ.

C. But you're right.        

D. There's no doubt about it.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Hans told us about his investing in the company. He did it on his arrival at the meeting.

A. Only after investing in the company did Hans inform us of his arrival at the meeting.

B. Not until Hans told us that he would invest in the company did he arrive at the meeting.

C. Hardly had he informed us about his investing in the company when Hans arrived at the meeting.

D. No sooner had Hans arrived at the meeting phàn nàn he told us about his investing in the company.

Câu 3:

Most people will receive ______ benefits when sharing the housework in their family.

A. enormously          

Xem thêm: bài 112 em ôn lại những gì đã học

B. enormity 

C. enormous         

D. enormousness

Câu 4:

I was encouraged to tát ______ for the grandest prize in the khiêu vũ competition.

A. try  

B. strive          

C. reach          

D. achieve

Câu 5:

It is no use ______ a girl that she doesn't need to tát lose any weight.

A. convince

B. convincing       

C. to tát convince      

D. to convincing

Câu 6:

Children with cognitive impairments may have ______ in learning basic skills  like reading, writing, or problem solving.

A. problem 

B. troubled     

C. difficulty    

Xem thêm: công thức cường độ dòng điện

D. challenge