bài tập về thì hiện tại đơn

Bài viết lách 50 Bài luyện Thì lúc này đơn vô cùng hoặc đem điều giải bao gồm tương đối đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Thì lúc này đơn và bên trên 50 bài xích luyện về Thì lúc này đơn tinh lọc, đem đáp án cụ thể khiến cho bạn nắm rõ cơ hội dùng của Thì lúc này đơn.

50 Bài luyện Thì lúc này đơn vô cùng hoặc đem điều giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Cách dùng

Bạn đang xem: bài tập về thì hiện tại đơn

- Diễn đạt một thói quen thuộc hoặc hành vi lặp chuồn tái diễn nhập hiện nay tại

- Diễn tả thực lý, thực sự hiển nhiên

- Sự việc xẩy ra nhập sau này. Cách này thông thường vận dụng nhằm nói tới thời hạn biểu, công tác hoặc plan và đã được thắt chặt và cố định theo đòi thời hạn biểu

- Sử dụng nhập câu ĐK loại 1

2. Cấu trúc

Thể Động kể từ tobe Động kể từ thường
Khẳng lăm le

(+) S + am/is/are + ….

Trong đó:

I + am

We, You, They + are

He, She, It + is

Ví dụ: He is a student.

S + V(e/es) + ……

*Cách tăng s/es:

– Thêm s nhập phía sau đa số những động từ: want-wants; work-works;…

– Thêm es nhập những động kể từ kết giục bởi vì ch, sh, x, s: watch-watches; miss-misses; …

– Bỏ nó và tăng ies vào sau cùng những động kể từ kết giục bởi vì một phụ âm + y:study-studies;…

– Động kể từ bất quy tắc: go-goes; do-does; have-has…..

Ví dụ: I usually get up early.

Phủ lăm le

(-) S + am/is/are + not + ….

Ví dụ: I am not a doctor.

S + do/ does + not + V(ng.thể)

Ví dụ: I don’t lượt thích chicken.

Nghi vấn (?)

*Yes/No question:

Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

- Yes, S + am/ are/ is.

- No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Ví dụ:

- Are they your friends?

- No. they aren’t.

*Wh- question:

Wh + am/ are/ is (not) + S + ….?

Ví dụ:

- Who are you?

- I am your teacher.

*Yes/No question:

Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

- Yes, S + do/ does.

- No, S + don’t/ doesn’t.

Ví dụ:

- Do you often go đồ sộ bed late?

- Yes, I tự.

*Wh- question:

Wh + do/ does(not) + S + V (ng.thể)….?

Ví dụ:

- Why don’t you go there?

- Because I am busy.

Lưu ý:

Cách vạc âm phụ âm cuối s/es: nhờ vào phiên âm quốc tế chứ không cần nhờ vào cơ hội viết lách.

– /s/: Khi kể từ đem tận nằm trong là những phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/

– /iz/: Khi kể từ đem tận nằm trong là những âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường đem tận nằm trong là những vần âm ce, x, z, sh, ch, s, ge)

– /z/: Khi kể từ đem tận nằm trong là nguyên vẹn âm và những phụ âm còn lại

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu xuất hiện nay những trạng kể từ chỉ tần suất:

- Always (luôn luôn), usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên), sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi), never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).

Một số kể từ chỉ cường độ thông thường xuyên khác:

- Every day, every week, every month, every year,……. (mỗi ngày, hàng tuần, từng tháng, từng năm)

- Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhì lần/ tía lần/ tư thứ tự ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Chia động kể từ nhập ngoặc ở Thì lúc này đơn.

1. I (be) ________ at school at the weekend.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

6. She (live) ________ in a house?

7. Where (be)____ your children?

8. My sister (work) ________ in a ngân hàng.

9. Dog (like) ________ meat.

10. She (live)________ in Florida.

1. I am at school at the weekend.

2. She doesn’t study on Friday.

3. My students are not/ aren’t hard working.

4. He has a new haircut today.

5. I usually have breakfast at 7.00.

6. Does she live in a house?

7. Where are your children?

8. My sister works in a ngân hàng.

9. Dog likes meat.

10. She lives in Florida.

Task 2. Chọn đáp án đích.

1. I don’t stay/ doesn’t stay at trang chính.

2. We don’t wash/ doesn’t wash the family xế hộp.

3. Doris don’t do/ doesn’t tự her homework.

4. They don’t go/ doesn’t go đồ sộ bed at 8.30 p.m.

5. Kevin don’t open/ doesn’t open his workbook.

6. Our hamster don’t eat/ doesn’t eat apples.

7. You don’t chat/ doesn’t chat with your friends.

8. She don’t use/ doesn’t use a ruler.

9. Max, Frank and Steve don’t skate/ doesn’t skate in the yard.

10. The boy don’t throw/ doesn’t throw stones.

1. I don’t stay at trang chính.

2. We don’t wash the family xế hộp.

3. Doris doesn’t tự her homework.

4. They don’t go đồ sộ bed at 8.30 p.m.

5. Kevin doesn’t open his workbook.

6. Our hamster doesn’t eat apples.

7. You don’t chat with your friends.

8. She doesn’t use a ruler.

9. Max, Frank and Steve don’t skate in the yard.

10. The boy doesn’t throw stones.

Task 3. Điền trợ động kể từ nhằm câu đem nghĩa phủ lăm le.

1. I ………. lượt thích tea.

2. He ………. play football in the afternoon.

3. You ………. go đồ sộ bed at midnight.

4. They……….tự homework on weekends.

5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. live in a big house.

8. The mèo ………. lượt thích u.

Task 4. Chuyển thanh lịch câu phủ lăm le.

1. She feeds the animals. - She __________________ the animals.

2. We take photos. - We ______________ photos.

3. Sandy does the housework every Thursday. - Sandy _____________ the housework every Thursday.

4. The boys have two rabbits. - The boys ___________ two rabbits.

5. Simon can read English books. - Simon ___________ read English books.

6. He listens đồ sộ the radio every evening. - She ___________ đồ sộ the radio every evening.

7. Annie is the best singer of our school. - Annie __________ the best singer of our school.

8. The children are at trang chính. - The children ___________ at trang chính.

9. The dog runs after the mèo. - The dog __________ after the mèo.

10. Lessons always finish at 3 o'clock. - Lessons _________________ at 3 o'clock.

1. She does not feed/ doesn't feed the animals.

2. We do not take/ don't take photos.

3. Sandy does not do/ doens't do the housework every Thursday.

4. The boys do not have/ don't have two rabbits.

5. Simon can not read/ can't read English books.

6. He does not listen/ doesn't listen đồ sộ the radio every evening.

7. Annie is not/ isn't the best singer of our school.

8. The children are not/ aren't at trang chính.

9. The dog does not run/ doesn't run after the mèo.

10. Lessons don't/ tự not always finish at 3 o'clock.

Task 5. Điền dạng đích của kể từ nhập ngoặc.

1. She (not study) ………. on Saturday.

2. He (have) ………. a new haircut today.

3. I usually (have) ……….breakfast at 6.30.

4. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores.

5. My mother often (teach)……….u English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math and she (like)……….Literature.

7. My sister (wash)……….dishes every day.

8. They (not/ have)……….breakfast every morning.

1. She doesn’t study on Saturday.

2. He has a new haircut today.

3. I usually have breakfast at 6.30

4. Peter doesn’t study (does not study) very hard. He never gets high scores.

5. My mother often teaches u English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math and she likes Physics

7. My sister washes dishes every day.

8. They don’t have (do not have ) breakfast every morning.

Task 6. Viết lại câu hoàn hảo kể từ những kể từ đang được cho tới.

Eg: They / wear suits đồ sộ work? ⇒ Do they wear suits đồ sộ work?

1. She / not / sleep late at the weekends

2. we / not / believe the Prime Minister

3. you / understand the question?

4. David / want some coffee?

5. when / she / go đồ sộ her Chinese class?

6. why / I / have đồ sộ clean up?

7. they / not / work late on Fridays

8. she / have three daughters

1. She doesn’t sleep late at the weekends.

2. We don’t believe the Prime Minister.

3. Do you understand the question?

4. Does David want some coffee?

5. When does she go đồ sộ her Chinese class?

6. Why tự I have đồ sộ clean up?

7. They don’t work late on Fridays.

8. She has three daughters.

Task 7. Hoàn trở thành những thắc mắc sau.

1. How/ you/ go đồ sộ school/ ?

___________________________________ ?

Xem thêm: quần đảo hoàng sa thuộc tỉnh nào

2. what/ you/ do/ ?

___________________________________ ?

3. where/ John/ come from/ ?

___________________________________ ?

4. how long/ it/ take from London đồ sộ Paris/ ?

___________________________________ ?

5. how often/ she/ go đồ sộ the cinema/ ?

___________________________________ ?

6. when/ you/ get up/ ?

___________________________________ ?

7. how often/ you/ study English/ ?

___________________________________ ?

8. what time/ the film/ start/ ?

___________________________________ ?

9. where/ you/ play tennis/ ?

___________________________________ ?

10. what sports/ Lucy/ like/ ?

___________________________________ ?

1. How tự you go đồ sộ school?

2. What tự you do?

3. Where does John come from?

4. How long does it take from London đồ sộ Paris?

5. How often does she go đồ sộ the cinema?

6. When tự you get up?

7. How often tự you study English?

8. What time does the film start?

9. Where tự you play tennis?

10. What sports does Lucy like?

Task 8. Hoàn trở thành cơ hội câu sau

1. ....... Jack lượt thích eating hamburgers? ⇒ Yes, ........

2. ....... you get up early on Sundays? ⇒ No, ........

3. ....... the students always work hard for the exam? ⇒ No, ........

4. ....... the train leave at noon every day? ⇒ Yes, ........

5. ....... he often play the guitar? ⇒ No, ........

6. ....... they take a xe taxi đồ sộ school every morning? ⇒ Yes, ........

7. ....... Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? ⇒ No, ........

8. ....... water boil at 100 degrees Celsius? ⇒ Yes, ........

1. Does Jack lượt thích eating hamburgers? ⇒ Yes, he does.

2. Do you get up early on Sundays? ⇒ No, I don't/ I tự not.

3. Do the students always work hard for the exam? ⇒ No, they don't/ they tự not.

4. Does the train leave at noon every day? ⇒ Yes, it does.

5. Does he often play the guitar? ⇒ No, he doesn't/ he does not.

6. Do they take a xe taxi đồ sộ school every morning? ⇒ Yes, they tự.

7. Do Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? ⇒ No, they don't/ they tự not.

8. Does water boil at 100 degrees Celsius? ⇒ Yes, it does.

Task 9. Chia những động kể từ nhập ngoặc nhằm triển khai xong đoạn văn.

My cousin, Peter (have)...........a dog. It (be)...........an intelligent pet with a short tail and big đen ngòm eyes. Its name (be)...........Kiki and it (like)...........eating pork. However, it (never/ bite)...........anyone; sometimes it (bark)...........when strange guests visit. To be honest, it (be)...........very friendly. It (not/ like)...........eating fruits, but it (often/ play)...........with them. When the weather (become)...........bad, it (just/ sleep)...........in his cage all day. Peter (play)...........with Kiki every day after school. There (be)...........many people on the road, so sánh Peter (not/ let)...........the dog lập cập into the road. He (often/ take)...........Kiki đồ sộ a large field đồ sộ enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)...........naughty, but Peter loves it very much.

My cousin, Peter (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail and big đen ngòm eyes. Its name (be) is Kiki and it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not lượt thích (doesn’t like) eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so sánh Peter (not/ let) does not let (doesn’t let) the dog lập cập on the road. He (often/ take) often takes Kiki đồ sộ a large field đồ sộ enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Task 10. Hoàn trở thành cơ hội câu sau với kể từ nhập ngoặc

1. My brothers (sleep) on the floor. (often)

2. He (stay) up late? (sometimes)

3. I (do) the housework with my brother. (always)

4. Peter and Mary (come) đồ sộ class on time. (never)

5. Why Johnson (get) good marks? (always)

6. You (go) shopping? (usually)

7. She (cry). (seldom)

8. My father (have) popcorn. (never)

1. My brothers often sleep on the floor.

2. Does he sometimes stay up late?/ Does he stay up late sometimes?

3. I always tự the housework with my brother.

4. Peter and Mary never come đồ sộ class on time.

5. Why does Johnson always get good marks?

6. Do you usually go shopping?

7. She seldom cries.

8. My father never has popcorn.

Bài luyện vấp ngã sung

Exercise 1. Rewrite the following sentences in negative sườn.

1. They always go đồ sộ the beach in the summer.

2. She often visits her grandparents on Sundays.

3. We usually have breakfast at trang chính.

4. He sometimes plays guitar at parties.

5. I often read books before going đồ sộ bed.

Đáp án:

1. They don’t always go đồ sộ the beach in the summer.

2. She doesn’t often visit her grandparents on Sundays.

3. We don’t usually have breakfast at trang chính.

4. He doesn’t sometimes play guitar at parties.

5. I don’t often read books before going đồ sộ bed.

Exercise 2. Put the correct sườn of the verbs.

1. My friend __________ (live) in London.

2. They __________ (study) English at the university.

3. We __________ (play) football every weekend.

4. She usually __________ (go) đồ sộ the thể hình after work.

5. The mèo __________ (sleep) on the sofa.

6. He __________ (like) đồ sộ eat pizza.

7. I __________ (watch) a movie right now.

8. They __________ (travel) đồ sộ different countries every year.

9. We __________ (have) lunch at 12 o’clock.

10. She __________ (read) a book in the park.

11. He __________ (work) as a teacher.

12. The train __________ (arrive) at 8 a.m.

13. We __________ (drink) coffee in the morning.

14. They __________ (play) the guitar very well.

15. She __________ (teach) English at the language center.

16. She __________ (study) hard so sánh that she can get into a top university.

17. We __________ (travel) đồ sộ different countries every summer.

18. The company __________ (develop) innovative products đồ sộ stay ahead in the market.

19. He __________ (work) tirelessly đồ sộ achieve his goals.

20. I __________ (work) as a Marketing editor in AHK company.

Đáp án:

1. lives

2. study

3. play

4. goes

5. sleeps

6. likes

7. watch

8. travel

9. have

10. reads

11. works

12. arrives

13. drink

14. play

15. teaches

16. teaches

17. travel

18. develops

19. works

20. work

Exercise 3. Put the correct sườn of the verbs.

1. Sarah ___________ (go/goes) đồ sộ the thể hình every day.

2. The students ___________ (study/studies) hard for the exam.

3. My parents ___________ (watch/watches) movies on weekends.

4. He ___________ (plays/play) basketball every Saturday.

5. She usually ___________ (eat/eats) dinner at 7 p.m.

6. They ___________ (visit/visits) their grandparents once a month.

7. Peter ___________ (work/works) as a doctor.

8. We ___________ (like/likes) đồ sộ travel đồ sộ new places.

9. The dog ___________ (barks/bark) at strangers.

10. He ___________ (drinks/drink) coffee in the morning.

Đáp án:

1. goes

2. study

3. watch

4. plays

5. eats

6. visit

7. works

8. like

9. barks

10. drinks

Exercise 4. Rewrite the following sentences as questions.

1. She lives in Thành Phố New York.

2. They speak French fluently.

3. We play soccer every weekend.

4. He works as a doctor.

5. The train arrives at 9 a.m.

Đáp án:

1. Does she live in New York?

2. Do they speak French fluently?

3. Do we play soccer every weekend?

4. Does he work as a doctor?

5. Does the train arrive at 9 a.m.?

Xem tăng những bài xích luyện Ngữ pháp Tiếng Anh vô cùng hoặc đem điều giải cụ thể khác:

  • Bài luyện Thì lúc này tiếp tục vô cùng hoặc đem điều giải
  • Bài luyện Thì lúc này đơn và lúc này tiếp tục vô cùng hoặc đem điều giải
  • Bài luyện Thì lúc này triển khai xong vô cùng hoặc đem điều giải
  • Bài luyện Thì lúc này ngày nay triển khai xong tiếp tục vô cùng hoặc đem điều giải

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm nối tiếp theo đòi dõi những loạt bài xích tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ Anh, luyện ganh đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của Cửa Hàng chúng tôi.