bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

Chắc hẳn chúng ta từng phát hiện thì lúc này tiếp tục (The present continuous) vô xuyên suốt quy trình học tập giờ đồng hồ Anh của tôi. Dạng câu này là một trong trong mỗi cấu tạo cơ bạn dạng nhất nhưng mà bạn phải Note lúc học giờ đồng hồ Anh. Do cơ, nhằm mạnh mẽ và tự tin rộng lớn Khi tiếp xúc, các bạn hãy thực hành thực tế thiệt nhiều bài luyện thì lúc này tiếp diễn nhằm cứng cáp kỹ năng. ILA tiếp tục tổ hợp kho bài luyện thì lúc này tiếp diễn đem đáp án tiên tiến nhất vô nội dung tiếp sau đây.

Ôn luyện kỹ năng thì lúc này tiếp diễn

Thì lúc này tiếp tục (Present continuous)

Bạn đang xem: bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

Để hoàn thành xong chất lượng tốt những bài luyện thì lúc này tiếp tục, trước không còn bạn phải nắm rõ lý thuyết về dạng ngữ pháp này.

1. Khái niệm

Thì lúc này tiếp tục (Present continuous) được dùng nhằm thao diễn mô tả hành động/ vấn đề đang được ra mắt ở thời gian trình bày hoặc xoay xung quanh thời gian trình bày. Hành động/ vấn đề này vẫn liên tục, còn nối tiếp ra mắt.

Bên cạnh cơ, thì lúc này tiếp tục cũng rất được dùng để làm mô tả một hành vi xẩy ra vô sau này sát hoặc hành vi lặp chuồn tái diễn tạo ra xấu đi.

2. Cách phân chia thì lúc này tiếp diễn

Công thức:

(+) S + am/is/are + V-ing

(-) S + am/is/are + not + V-ing

(Yes/no question) Is/ am/ are + S + Ving?

Ở dạng thắc mắc yes/ no, công thức vấn đáp sau:

• Yes, S + am/is/are.

hoặc

• No, S + am/is/are + not.

Ví dụ:

• At the moment, Monica is cooking dinner and her sister is setting the table. (Ngay lúc này, Monica đang được nấu nướng bữa tối và em gái của cô ý đang được bố trí bàn ăn.)

• Andy is not working on the project. (Andy ko đang được thao tác bên trên dự án công trình.)

• Are they organizing a surprise tiệc nhỏ for their children? (Họ đem tổ chức triển khai một buổi tiệc bất thần cho tới con cái của mình không?)

• Who is he talking đồ sộ on the phone? (Anh ấy đang được thủ thỉ với ai qua loa điện thoại thông minh vậy?)

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng hợp ý, chỉ dẫn ví dụ những dạng thắc mắc vô giờ đồng hồ Anh

2 tuần học tập demo miễn phí

3. Dấu hiệu nhận thấy thì lúc này tiếp diễn

Dấu hiệu nhận thấy thì lúc này tiếp diễn

Trước Khi thực hành thực tế với những bài luyện thì hiện nay tiếp diễn, hãy nằm trong liếc qua cơ hội nhận thấy loại thì này nhé!

Để nhận thấy thì lúc này tiếp tục, bạn cũng có thể phụ thuộc những trạng kể từ chỉ thời hạn như:

• Now (bây giờ)

• Right now (ngay bây giờ)

• At the moment: (lúc này)

• At present: (hiện tại)

• At + giờ ví dụ + now

Hoặc những động kể từ ngắn ngủi như:

• Look! (Nhìn kìa!)

• Listen! (Lắng nghe!)

• Watch out! (Coi chừng!)

LƯU Ý: Các động kể từ sau ko được phân chia ở thì lúc này tiếp diễn

cấu trúc remember

Bài luyện thì lúc này tiếp diễn

1. Bài luyện thì lúc này tiếp tục cơ bản

Bài luyện thì lúc này tiếp diễn

Bài luyện 1: Điền dạng đích thị của động kể từ vô ngoặc (sử dụng thì lúc này tiếp diễn)

1. Look! The mèo (play) _______ with a ball of yarn.

2. We (study) _______ English at the moment.

3. They (not listen) _______ đồ sộ music right now.

4. My mom (cook) _______ dinner in the kitchen.

5. She (not wear) _______ a jacket because it’s warm outside.

6. What (you do) _______ this weekend?

7. The children (run) _______ around the playground.

8. I (read) _______ a book while waiting for the bus.

9. He (watch) _______ a movie in the living room.

10. It (rain) _______ outside, ví don’t forget your umbrella.

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng hợp ý toàn bộ cơ hội phân chia động kể từ vô giờ đồng hồ Anh

Bài luyện 2: Chọn đáp án đích thị cho tới thắc mắc dùng thì lúc này tiếp diễn

1. _______ you watching TV right now?

a) Is

b) Are

c) Am

2. What _______ they doing in the park?

a) is

b) are

c) am

3. _______ she listening đồ sộ music?

a) Is

b) Are

c) Am

4. _______ we playing soccer at the moment?

a) Is

b) Are

c) Am

5. _______ the dogs running in the backyard?

a) Is

b) Are

c) Am

6. _______ you reading a book?

a) Is

b) Are

c) Am

7. What _______ I doing wrong?

a) is

b) are

c) am

8. _______ the students studying for the exam?

a) Is

b) Are

c) Am

9. _______ he working on a project?

a) Is

b) Are

c) Am

10. _______ it raining outside?

a) Is

b) Are

c) Am

Bài luyện 3: Sắp xếp kể từ sẽ tạo trở thành câu hoàn hảo dùng thì lúc này tiếp diễn

1. playing / soccer / they / are

2. watching / movie / I / am / a

3. swimming / she / is / pool / in / the

4. working / they / are / hard

5. listening / music / they / are / to

Bài luyện 4: Viết lại câu sau bên dưới dạng phủ định

1. I am eating dinner now. (I _______ eating dinner now.)

2. They are studying English. (They _______ studying English.)

3. She is playing tennis at the moment. (She _______ playing tennis at the moment.)

4. We are going đồ sộ the park. (We _______ going đồ sộ the park.)

5. He is watching TV right now. (He _______ watching TV right now.)

Đáp án bài bác luyện thì lúc này tiếp tục cơ bản

Đáp án bài bác luyện thì lúc này tiếp tục cơ bản

Bài luyện 1:

1. Look! The mèo is playing with a ball of yarn.

2. We are studying English at the moment.

3. They are not listening đồ sộ music right now.

4. My mom is cooking dinner in the kitchen.

5. She is not wearing a jacket because it’s warm outside.

6. What are you doing this weekend?

7. The children are running around the playground.

Xem thêm: công thức tính nồng độ

8. I am reading a book while waiting for the bus.

9. He is watching a movie in the living room.

10. It is raining outside, ví don’t forget your umbrella.

Bài luyện 2:

1. b

2. b

3. a

4. b

5. b

6. b

7. c

8. b

9. a

10. a

Bài luyện 3:

1. They are playing soccer.

2. I am watching a movie.

3. She is swimming in the pool.

4. They are working hard.

5. They are listening đồ sộ music.

Bài luyện 4:

1. I am not eating dinner now.

2. They are not studying English.

3. She is not playing tennis at the moment.

4. We are not going đồ sộ the park.

5. He is not watching TV right now.

Bài luyện thì lúc này tiếp tục nâng cao

Bài tập

Bài luyện 1: Điền dạng kể từ vô địa điểm trống rỗng (sử dụng thì lúc này tiếp tục hoặc đua lúc này đơn)

1. What (you/do) ________ right now?

2. They (sit) ________ in the park and (enjoy) ________ the sunshine.

3. She (study) ________ for her upcoming exam.

4. I (not/work) ________ on weekends.

5. How long (you/walk) ________ đồ sộ work every day?

6. The children (play) ________ football in the backyard.

7. He (always/ complain) ________ about everything.

8. We (wait) ________ for the bus at the bus stop.

9. It (rain) ________ outside, ví don’t forget đồ sộ take an umbrella.

10. The chef (cook) ________ a delicious meal in the kitchen.

11. Listen! The birds (sing) ________ in the trees.

12. What (you/think) ________ about the new movie?

13. The company (expand) ________ its business in different countries.

14. They (travel) ________ around Europe during their summer vacation.

15. My sister (learn) ________ đồ sộ play the guitar.

16. The team (practice) ________ hard for the upcoming match.

17. I (not/expect) ________ any visitors tonight.

18. The sun (shine) ________ brightly in the clear xanh xao sky.

19. He (always/arrive) ________ late for meetings.

20. We (not/use) ________ plastic bags anymore.

Bài luyện 2: Điền kể từ vô địa điểm trống rỗng nhằm hoàn thành xong câu dùng thì lúc này tiếp diễn

1. I _______ for a walk in the park. (go)

2. They _______ their homework at the moment. (do)

2. She _______ her friend on the phone right now. (talk)

4. We _______ on a new project. (work)

5. He _______ a book in the library. (read)

6. The children _______ in the garden. (play)

7. The teacher _______ the lesson on the whiteboard. (write)

8. They _______ a tiệc nhỏ at their house tonight. (have)

9. I _______ a cup of tea and relaxing. (have)

10. The dog _______ in the backyard. (play)

Bài 3: Tìm và sửa lỗi sai trong những câu tại đây.

1. I are studying English this semester, but last semester I studied math.

2. She is always complain about her job, but she never tự anything đồ sộ change it.

3. They is playing football in the park every Sunday morning.

4. Right now, he is work on a new project for his company.

5. Are you listen đồ sộ music while you are studying?

6. The mèo is chase a mouse around the house at the moment.

7. She is not liking the food here. She prefer the food at her favorite restaurant.

8. I am not understanding why he is always late for our meetings.

9. We are not go đồ sộ the tiệc nhỏ tonight because we have other plans

Đáp án bài bác luyện thì lúc này tiếp tục nâng cao

bài tập

Bài luyện 1:

1. What are you doing right now?

2. They are sitting in the park and enjoying the sunshine.

3. She is studying for her upcoming exam.

4. I tự not work on weekends.

5. How long tự you walk đồ sộ work every day?

6. The children are playing football in the backyard.

7. He is always complaining about everything.

8. We are waiting for the bus at the bus stop.

9. It is raining outside, ví don’t forget đồ sộ take an umbrella.

10. The chef is cooking a delicious meal in the kitchen.

11. Listen! The birds are singing in the trees.

12. What tự you think about the new movie?

13. The company is expanding its business in different countries.

14. They are traveling around Europe during their summer vacation.

15. My sister is learning đồ sộ play the guitar.

16. The team is practicing hard for the upcoming match.

17. I am not expecting any visitors tonight.

18. The sun is shining brightly in the clear xanh xao sky.

19. He is always arriving late for meetings.

20. We are not using plastic bags anymore.

Bài luyện 2:

1. I am going for a walk in the park.

2. They are doing their homework at the moment.

3. She is talking đồ sộ her friend on the phone right now.

4. We are working on a new project.

5. He is reading a book in the library.

6. The children are playing in the garden.

7. The teacher is writing the lesson on the whiteboard.

8. They are having a tiệc nhỏ at their house tonight.

9. I am having a cup of tea and relaxing.

10. The dog is playing in the backyard.

Bài luyện 3:

1. I am studying English this semester, but last semester I studied math.

2. She is always complaining about her job, but she never does anything đồ sộ change it.

3. They play football in the park every Sunday morning.

4. Right now, he is working on a new project for his company.

5. Are you listening đồ sộ music while you are studying?

6. The mèo is chasing a mouse around the house at the moment.

7. She does not lượt thích the food here. She prefers the food at her favorite restaurant.

Xem thêm: cơ năng của con lắc đơn

8. I tự not understand why he is always late for our meetings.

9. We are not going đồ sộ the tiệc nhỏ tonight because we have other plans.

Trên trên đây những bài luyện thì lúc này tiếp diễn tiên tiến nhất. Loại thì này rất có thể phức tạp, tuy vậy với những kỹ năng bên trên và sự rèn luyện chịu khó, chúng ta trọn vẹn rất có thể vận dụng bọn chúng một cơ hội đúng đắn và thạo.