communication unit 3 lớp 8


1. Listen and read the dialogues below. Pay attention đồ sộ the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations, using the cues below. 3. Read some posts on a diễn đàn about different social truyền thông media and match the names of the posters with their activities. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about what social truyền thông media the teens in 3 use, why, and how often they use them. 5. Work in groups. Discuss the following questions:

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: communication unit 3 lớp 8

Video chỉ dẫn giải

Everyday English

Making requests (Đưa đi ra lời nói yêu thương cầu)

1. Listen and read the dialogues below. Pay attention đồ sộ the highlighted sentences. 

(Nghe và phát âm những cuộc hội thoại sau đây. Hãy xem xét cho tới những câu được khắc ghi.)

(1)

Student: Can you tell bầm more about the music club, please?

(Học sinh: Anh có thể nói rằng cho tới em hiểu biết thêm về câu lạc cỗ âm thanh không?)

School club leader: Certainly. It meets on Mondays and Thursdays.

(Chủ tịch câu lạc bộ: Chắc chắn rồi. Nó họp vào cụ thể từng loại Hai và loại Năm.)

(2)

Student: Could you show bầm the way đồ sộ the college, please?

(Học sinh: Cô hoàn toàn có thể chỉ cho tới em đàng cho tới ngôi trường ĐH không?)

Teacher: Certainly. Go past this block, then turn left. It’s on your right-hand side there.

(Giáo viên: Được chứ. Đi qua chuyện tòa ngôi nhà này, tiếp sau đó rẽ ngược. Nó ở mặt mũi tay cần của em cơ.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Work in pairs. Make similar conversations, using the cues below.

(Làm việc theo đòi cặp. Thực hiện nay những cuộc đối thoại tương tự động, dùng những khêu gợi ý bên dưới.)

Ask đồ sộ borrow a book from your classmate.

(Hỏi mượn một cuốn sách kể từ chúng ta nằm trong lớp của khách hàng.)

Request some advice on how đồ sộ vì thế your science project.

(Yêu cầu một số trong những lời nói răn dạy về phong thái triển khai dự án công trình khoa học tập của khách hàng.)

Lời giải chi tiết:

Ask đồ sộ borrow a book from your classmate.

(Mượn sách kể từ chúng ta nằm trong lớp.)

A: Can I borrow your book, please?

(Mình hoàn toàn có thể mượn sách của cậu không?)

B: Sure. Here you are! But I need it on Wednesday afternoon, can you return it đồ sộ bầm on Wednesday morning?

(Chắc chắn rồi. Của cậu đây! Nhưng bản thân cần thiết nó nhập chiều loại 4, cậu hoàn toàn có thể trả cho chính mình nhập sáng sủa loại 4 không?)

A: Of course. Thank you

(Tất nhiên rồi. Cám ơn cậu.)

***

Request some advice on how đồ sộ vì thế your science project.

(Xin lời nói răn dạy về phong thái thực hiện dự án công trình khoa học tập.)

A: Could you give bầm some advide on how đồ sộ vì thế my science project?

(Cậu hoàn toàn có thể cho chính mình lời nói răn dạy về phong thái thực hiện dự án công trình khoa học?)

B: Certainly. You may go đồ sộ the library and borrow some book about your science project and read carefully. It has all the informations that you need.

(Chắc chắn rồi. Cậu hoàn toàn có thể cho tới tủ sách và mượn vài ba cuốn sách về dự án công trình của cậu và phát âm kĩ. Nó đem vấn đề tuy nhiên cậu cần thiết.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Social truyền thông media popular among teens

(Mạng xã hội thịnh hành nhập giới thanh thiếu hụt niên)

3. Read some posts on a diễn đàn about different social truyền thông media and match the names of the posters with their activities.

(Đọc một số trong những bài bác đăng bên trên forums về những phương tiện đi lại truyền thông xã hội không giống nhau và nối thương hiệu của những áp phích với những sinh hoạt của mình.)

Ann: I think YouTube is the most popular a social truyền thông media site. I log on đồ sộ it daily. I upload videos and watch other people’s videos.

Tom: I use Facebook đồ sộ connect with friends, post pictures, and share others’ posts. I use it daily. It’s user-friendly.

Trang: I love Instagram. It’s really fun, and easy đồ sộ browse. People lượt thích my photos, ví I feel happy. That’s why I often kiểm tra my notifications.

Nam: I have a Facebook page. I don't often update it, but I often use Messenger đồ sộ discuss schoolwork with my classmates.

Ann

Tom 

Trang 

Nam

1. checks notifications regularly

2. watches videos on YouTube

3. uses Facebook Messenger đồ sộ discuss schoolwork

4. thinks Facebook is user-friendly

5. connects with friends on Facebook

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ann: Mình suy nghĩ Youtube là social thịnh hành nhất. Mình singin nhập nó thường ngày. Mình đăng lên những đoạn phim và coi những đoạn phim của những người dân không giống.

Tom: Mình sử dụng Facebook nhằm liên kết với bạn hữu, đăng hình ảnh và share bài bác đăng của những người dân không giống. Mình sử dụng nó hằng ngày. Nó thân mật thiện với người tiêu dùng.

Trang: Mình yêu thương Instagram. Nó rất rất phấn chấn và rất đơn giản truy vấn. Mọi người quí những tấm hình của tớ, nên bản thân thấy rất rất phấn chấn. Đó là lí vì thế vì sao bản thân thông thường đánh giá thông tin.

Nam: Mình mang trong mình 1 trang Facebook. Mình ko thông thường xuyên update nó tuy nhiên bản thân thông thường sử dụng Messenger nhằm thảo luận bài bác bên trên ngôi trường với chúng ta nằm trong lớp.

Ann

Tom 

Trang 

Nam

1. đánh giá thông tin thông thường xuyên 

2. coi đoạn Clip bên trên youtube

3. sử dụng Facebook và Messenger nhằm trao thay đổi chuyện ở trường

4. cho là Facebook rất rất thân mật thiện với những người dùng

5. liên kết với bạn hữu bên trên Facebook

Lời giải chi tiết:

1. Trang

2. Ann

3. Nam

4. Tom

5. Tom

1. Trang: checks notifications regular! (kiểm tra thông tin thông thường xuyên!)

Thông tin: People lượt thích my photos, ví I feel happy. That’s why I often kiểm tra my notifications.

(Mọi người quí những tấm hình của tớ, nên bản thân thấy rất rất phấn chấn. Đó là lí vì thế vì sao bản thân thông thường đánh giá thông tin.)

2. Ann: watches videos on YouTube (xem những đoạn Clip bên trên Youtube)

Thông tin: I upload videos and watch other people’s videos.

(Mình đăng lên những đoạn phim và coi những đoạn phim của những người dân không giống.)

3. Nam: uses Facebook Messenger đồ sộ discuss schoolwork (dùng Facebook Messenger nhằm thảo luận bài bác bên trên ngôi trường.)

Thông tin: I don't often update it, but I often use Messenger đồ sộ discuss schoolwork with my classmates.

(Mình ko thông thường xuyên update nó tuy nhiên bản thân thông thường sử dụng Messenger nhằm thảo luận bài bác bên trên ngôi trường với chúng ta nằm trong lớp.)

4. Tom: thinks Facebook is user-friendly (nghĩ Facebook thân mật thiện với những người dùng)

Thông tin: I use Facebook đồ sộ connect with friends, post pictures, and share others’ posts. I use it daily. It’s user-friendly.

Xem thêm: ngành bưu chính nước ta hiện nay

(Mình sử dụng Facebook nhằm liên kết với bạn hữu, đăng hình ảnh và share bài bác đăng của những người dân không giống. Mình sử dụng nó hằng ngày. Nó thân mật thiện với người tiêu dùng.)

5. Tom: connects with friends on Facebook (kết nối với bạn hữu bên trên Facebook)

Thông tin: I use Facebook đồ sộ connect with friends, post pictures, and share others’ posts. I use it daily. It’s user-friendly.

(Mình sử dụng Facebook nhằm liên kết với bạn hữu, đăng hình ảnh và share bài bác đăng của những người dân không giống. Mình sử dụng nó hằng ngày. Nó thân mật thiện với người tiêu dùng.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Work in pairs. Ask and answer questions about what social truyền thông media the teens in 3 use, why, and how often they use them.

(Làm việc theo đòi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về phương tiện đi lại truyền thông xã hội tuy nhiên thanh thiếu hụt niên nhập 3 dùng, vì sao và gia tốc dùng bọn chúng.)

Example:

Tom: What social truyền thông media does Ann use? 

(Mạng xã hội Ann dùng là gì?)

Nam: She uses YouTube. 

(Cô ấy sử dụng Youtube.)

Tom: What does she use it for?

(Cô ấy sử dụng nó thực hiện gì?)

Nam: She uploads her videos and watches other people's videos.

(Cô ấy đăng đoạn Clip của cô ý ấy và coi đoạn Clip của những người dân không giống.)

Tom: How often does she use it? 

(Cô ấy dùng nó thông thường xuyên không?)

Nam: Every day. 

(Hằng ngày.)

Lời giải chi tiết:

1.

Trang: What social truyền thông media does Tom use?

(Mạng xã hội Tom dùng là gì?)

Ann: He use Facebook.

(Cậu ấy sử dụng Facebook.)

Trang: What does he use it for?

(Cậu ấy sử dụng nó thực hiện gì?)

Ann: He use it đồ sộ connect with friends, post pictures, and share others’ posts.

(Cậu tớ sử dụng nó nhằm liên kết với bạn hữu, đăng hình ảnh và share nội dung bài viết của những người không giống.)

Trang: How often does he use it?

(Cậu ấy dùng nó thông thường xuyên không?)

Ann: Every day.

(Hằng ngày.)

Tom: How does he feel about it?

(Cậu ấy cảm nhận thấy ra sao về nó?)

Nam: User-friendly.

(Thân thiện với người tiêu dùng.)

2.

Ann: What social truyền thông media does Trang use?

(Mạng xã hội Trang dùng là gì?)

Tom: She use Instagram.

(Cậu ấy sử dụng Instagram.)

Ann: How does she feel about it?

(Cô ấy cảm nhận thấy ra sao về nó?)

Tom: It’s really fun, and easy đồ sộ browse.

(Nó rất rất phấn chấn và rất đơn giản truy vấn.)

Ann: Why does she kiểm tra the notifications regularly?

(Tại sao cô ấy đánh giá thông tin thông thường xuyên?)

Tom: Because people lượt thích her photos, and she loves that.

(Vì người xem quí hình ảnh của cô ý ấy, và cô ấy quí điều này.)

3.

Trang: What social truyền thông media does Nam use?

(Mạng xã hội Tom dùng là gì?)

Ann: He use Facebook Messenger.

(Cậu ấy sử dụng Messenger.)

Trang: What does he use it for?

(Cậu ấy sử dụng nó thực hiện gì?)

Ann: He often uses Messenger đồ sộ discuss schoolwork with my classmates.

(Cậu ấy thông thường sử dụng Messenger nhằm thảo luận bài bác bên trên ngôi trường với chúng ta nằm trong lớp.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in groups. Discuss the following questions:

(Làm việc group. Thảo luận những thắc mắc sau.)

1. What social truyền thông media vì thế you use?

(Bạn sử dụng social nào?)

2. How often vì thế you use it?

(Cậu hay được dùng nó như vậy nào?)

3. What vì thế you use the social truyền thông media for?

(Bạn sử dụng social nhằm thực hiện gì?)

Report your group’s results đồ sộ the class.

(Báo cáo sản phẩm của tập thể nhóm em đối với cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

1. I'm using Facebook; Instagram; Twitter; ...

(Mình sử dụng Facebook, Instagram, Twitter, …)

But I love using Instagram the most.

(Nhưng mình yêu thích Instagram nhất.)

2. I use it every day, about 3 - 5 hours per day.

(Mình sử dụng nó hẳng ngày, khoảng chừng 3-5 tiếng/ngày.)

3. I use Instagram đồ sộ kiểm tra my notifications and upload stories or photos.

(Mình sử dụng Instagram nhằm đánh giá thông tin và đăng những mẩu chuyện hoặc hình hình ảnh.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1

  1. Work in pairs. a. Look at each picture and say what club it is. b. Which of your school clubs vì thế you want đồ sộ join? 2. Read the conversation and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 3. Read the conversation again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Make conversations using the given information. 5. Work in groups. Ask and answer questions about a club at your school. Report the answers đồ sộ your class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2

  1. Which types of pressure below vì thế you think teens face? 2. Listen đồ sộ a conversation and choose the correct answer đồ sộ each question. 3. Listen đồ sộ the conversation again and fill in each blank with ONE word. 4. Match the causes of teen stress with the possible solutions. There may be more than thở one solution đồ sộ a problem.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking back

  1. Complete the webs with suitable words and phrases. 2. Fill in each blank with the correct sườn of the word from the box. 3. Use the conjunctions provided đồ sộ connect the sentences. 4. Complete the sentences below. Then compare your sentences with your partners’.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Project
 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2

  1. Tick (✓) the simple sentences. 2. Write S for simple sentences and C for compound sentences. 3. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Combine the two sentences đồ sộ make compound sentences, using the words from the box. 5. GAMES. Which group has the most sentences? Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: toán lớp 5 phép chia

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 8 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.