fe tác dụng với hcl

Phản ứng Fe + HCl hoặc Fe rời khỏi FeCl2 hoặc HCl rời khỏi FeCl2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử, phản xạ thế đang được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một trong những bài bác tập luyện sở hữu tương quan về Fe sở hữu điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Quảng cáo

Bạn đang xem: fe tác dụng với hcl

1. Phương trình hoá học tập của phản xạ Fe ứng dụng với HCl

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cách lập phương trình hoá học:

Bước 1: Xác lăm le những vẹn toàn tử sở hữu sự thay cho thay đổi số oxi hoá, kể từ bại xác lập hóa học oxi hoá – hóa học khử:

Fe0+H+1ClFe+2Cl2+H20

Chất khử: Fe; hóa học oxi hoá: HCl.

Bước 2: Biểu trình diễn quy trình oxi hoá, quy trình khử

- Quá trình oxi hoá: Fe0Fe+2+ 2e

- Quá trình khử: 2H +1+ 2eH20

Bước 3: Tìm thông số phù hợp cho tới hóa học khử và hóa học oxi hoá

1×1×Fe0Fe+2+ 2e2H +1+ 2eH20

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện nhập phương trình hoá học tập. Kiểm tra sự cân đối số vẹn toàn tử của những nhân tố ở nhì vế.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2. Điều khiếu nại nhằm Fe ứng dụng với HCl

Phản ứng đằm thắm Fe và axit clohiđric ra mắt ngay lập tức ĐK thông thường.

3. Cách tổ chức thí nghiệm

Nhỏ kể từ từ hỗn hợp HCl nhập ống thử đang được nhằm sẵn miếng Fe.

Quảng cáo

4. Hiện tượng phản xạ

Sắt tan dần dần nhập hỗn hợp, bên cạnh đó hỗn hợp được màu xanh rì nhạt nhẽo xuất hiện

5. Tính Hóa chất của sắt

Sắt là sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử khoảng. Khi ứng dụng với hóa học lão hóa yếu ớt, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +2.

Fe → Fe+2+ 2e

Với hóa học lão hóa mạnh, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +3.

Fe → Fe+3 + 3e

5.1/ Tác dụng với phi kim:

Ở sức nóng chừng cao, Fe khử vẹn toàn tử phi kim trở thành ion âm và bị lão hóa cho tới số lão hóa +2 hoặc +3.

+ Tác dụng với lưu huỳnh: Fe0 + S0toFe+2S2

+ Tác dụng với oxi: 3Fe + 2O20toFe3O24

Fe + HCl → FeCl2 + H2 | Fe rời khỏi FeCl2 | HCl rời khỏi FeCl2

+ Tác dụng với clo: 2Fe0 + 3Cl20to2Fe+3Cl13

5.2/ Tác dụng với axit

Quảng cáo

- Với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +2, hóa giải H2. Ví dụ:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

- Với hỗn hợp HNO3 và H2SO4 quánh rét, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +3, và ko hóa giải H2. Ví dụ:

Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Chú ý: Fe bị thụ động vì chưng những axit HNO3 quánh, nguội và H2SO4 quánh, nguội.

5.3/ Tác dụng với hỗn hợp muối

Fe rất có thể khử được ion của những sắt kẽm kim loại đứng sau nó nhập trong trắng sản phẩm năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại. Trong những phản xạ này, Fe thông thường bị lão hóa cho tới số lão hóa +2. Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Đặc biệt:

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

Nếu Ag+ dư, kế tiếp sở hữu phản ứng:

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag

5.4/ Tác dụng với nước

Ở sức nóng chừng thông thường, Fe ko khử được nước, tuy nhiên ở sức nóng chừng cao, Fe khử khá nước tạo nên H2 và Fe3O4 hoặc FeO.

3Fe + 4H2O to<570oC Fe3O4 + 4H2

Fe + H2O to> 570oCFeO + H2

Quảng cáo

Fe + HCl → FeCl2 + H2 | Fe rời khỏi FeCl2 | HCl rời khỏi FeCl2

6. Bài tập luyện liên quan

Câu 1:Trong 3 hóa học Fe, Fe2+, Fe3+. Chất X chỉ mất tính khử, hóa học Y chỉ mất tính oxi hoá, hóa học Z một vừa hai phải sở hữu tính khử một vừa hai phải sở hữu tính oxi hóa. Các hóa học X, Y, Z theo lần lượt là:

A. Fe, Fe2+ và Fe3+.B. Fe2+, Fe và Fe3+.

C. Fe3+, Fe và Fe2+. D. Fe, Fe3+ và Fe2+.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

+) Fe đơn hóa học sở hữu số lão hóa vì chưng 0 → sở hữu khả nhường nhịn 2e hoặc 3e → chỉ mất tính khử → X là Fe

+) Fe2+ sở hữu năng lực nhường nhịn 1e nhằm trở thành Fe3+ → sở hữu tính khử

Fe2+ sở hữu năng lực nhận 2e nhằm trở thành Fe đơn hóa học → sở hữu tính oxi hóa

→ Z là Fe2+

+) Fe3+ chỉ mất năng lực nhận 1e nhằm phát triển thành Fe2+ hoặc nhận 3e nhằm trở thành Fe đơn hóa học → Fe3+ chỉ mất tính lão hóa → Y là Fe3+

Câu 2: Để pha chế Fe(NO3)2 tớ rất có thể người sử dụng phản xạ này sau đây?

A. Fe + hỗn hợp AgNO3B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3 D. FeS + hỗn hợp HNO3

Hướng dẫn giải

Đáp án B

B. Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Câu 3: Chia bột sắt kẽm kim loại X trở thành 2 phần. Phần một cho tới ứng dụng với Cl2 tạo nên muối bột Y. Phần nhì cho tới ứng dụng với hỗn hợp HCl tạo nên muối bột Z. Cho sắt kẽm kim loại X ứng dụng với muối bột Y lại nhận được muối bột Z. Kim loại X sở hữu thề bồi là

A. Mg. B. Al. C. Zn. D. Fe.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Kim loại X là Fe

Phần 1: 2Fe (X) + 3Cl2 t°2FeCl3 (Y)

Phần 2: Fe (X) + 2HCl → FeCl2 (Z) + H2

Fe (X) + 2FeCl3 (Y) → 3FeCl2 (Z)

Xem thêm: số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là

Câu 4: Chất này tiếp sau đây phản xạ với Fe tạo nên trở thành phù hợp hóa học Fe(II)?

A. Cl2 B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3D. hỗn hợp HCl

Hướng dẫn giải

Đáp án D

A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

C. Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 5: Hòa tan 2,24 gam Fe vì chưng 300 ml hỗn hợp HCl 0,4 M , nhận được hỗn hợp X và khí H2. Cho hỗn hợp AgNO3 dư nhập X, nhận được khí NO (sản phẩm khử có một không hai của <![if !vml]><![endif]>) và m gam kết tủa. sành những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 18,3. B. 8,61. C. 7,36. D. 9,15.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFe = 0,04 mol; nHCl = 0,3.0,4 = 0,12 mol

Fe + 2HClFeCl2+H20,04 0,08 0,04 mol

Dung dịch X gồm: HCl = 0,12 – 0,08 = 0,04 mol và FeCl2: 0,04 mol

Cho AgNO3 dư nhập X sở hữu phản ứng:

3Fe2++4H++NO33Fe3++NO+2H2O0,030,04mol

Fe2+ + Ag+ Ag+Fe3+(0,040,03) 0,01mol

Ag++ClAgCl 0,120,12mol

→ m = 0,01.108 + 0,12.143,5 = 18,3 gam.

Câu 6: Phát biểu này tại đây không đúng?

A.Kim loại Fe phản xạ với hỗn hợp HCl tạo nên muối bột sắt(II).

B.Dung dịch FeCl3 phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe.

C.Kim loại Fe ko tan nhập hỗn hợp H2SO4 quánh, nguội.

D.Trong những phản xạ chất hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện tại tính khử.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

A. Đúng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

B. Đúng

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

C. Đúng. Fe ko phản xạ với H2SO4 đặcnguội, HNO3 quánh nguội.

D. Sai, ion Fe2+ ở tại mức lão hóa trung lừa lọc nên rất có thể nhường nhịn hoặc nhận electron → thể hiện tại cả tính khử, cả tính lão hóa.

Câu 7: Ngâm một lá sắt kẽm kim loại sở hữu lượng 50g nhập hỗn hợp HCl. Sau khi nhận được 336ml H2 (đkc) thì lượng lá sắt kẽm kim loại rời 1,68%. Kim loại bại là

A. ZnB. FeC. AlD. Ni

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Khối lượng kim loại phản ứng là:

mKL = 1,68.50100 = 0,84 gam

nH2= 0,33622,4 = 0,015 mol

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

Số mol của M là:

nM = 2n.nH2= 2n.0,015 = 0,03n mol

→ MM = mMnM = 0,84 : 0,03n = 28n

Với n = 1 → MM = 28 loại

n = 2 → MM = 56 (Fe) Thỏa mãn

n = 3 → MM = 84 loại.

Vậy sắt kẽm kim loại cần thiết mò mẫm là Fe

Câu 8: Cho 11,2 gam Fe ứng dụng không còn với hỗn hợp H2SO4 loãng dư , nhận được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24 B. 3,36 C. 4,48 D. 6,72

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Áp dụng lăm le luật bảo toàn electron:

2.nFe = 2.nH2

nH2= nFe = 0,2 mol

→ V = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 9: Cho 10 gam láo phù hợp X bao gồm Fe và Cu phản xạ với hỗn hợp HCl loãng dư, cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu nhập 10 gam láo phù hợp X.

A. 5,6 gam B. 8,4 gam C. 2,8 gam D. 1,6 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nH2= 0,15 mol

Chỉ sở hữu Fe phản xạ với hỗn hợp HCl

Bảo toàn electron tớ có:

2.nFe = 2.nH2

nH2= nFe = 0,15 mol

→ mFe = 0,15.56 = 8,4 gam

→ mCu = 10 – 8,4 = 1,6 gam

Câu 10: Hòa tan 5,6g Fe vì chưng hỗn hợp HNO3 loãng (dư), sinh rời khỏi V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, đktc). Giá trị của V là

A. 2,24. B. 3,36. C. 4,48. D. 6,72.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Bảo toàn số mol electron

→ 3nFe = 3nNO → nNO = nFe = 0,1 → V = 2,24 lít

Xem thêm: bộ sách chân trời sáng tạo

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
 • 2Fe + 3Br2 → 2FeBr3
 • Fe + I2 → FeI2
 • 3Fe + 2O2 → Fe3O4
 • 3Fe + 2O2 → 2Fe2O3
 • 2Fe + O2 → 2FeO
 • Fe + S → FeS
 • Fe + 2H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + H3PO4 → FeHPO4 + H2
 • Fe + 2H3PO4 → Fe(H2PO4)2 + H2
 • 3Fe + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H3
 • 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2+ 18H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
 • Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O
 • Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 • 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
 • 2Fe + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + 2H2O
 • 8Fe + 15H2SO4 → 4Fe2(SO4)3 + H2S + 12H2O
 • Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
 • Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
 • Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb
 • Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4
 • Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2
 • Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2
 • Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2
 • Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2
 • Fe + H2O → FeO + H2
 • 3Fe + 4H2O → 4H2 ↑ + Fe3O4
 • 2Fe + 3H2O2 → 2Fe(OH)3
 • Fe + 8HCl + Fe3O4 → 4FeCl2 + 4H2O
 • 2Fe + 3F2 → 2FeF3
 • 10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2
 • Fe + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO ↑ + FeCl3
 • Fe + 4HCl + NaNO3→ 2H2O + NaCl + NO ↑ +FeCl3
 • Fe + Fe2O3 →3FeO
 • Fe + Fe3O4 → 4FeO
 • Fe + HgS → FeS + Hg
 • 2Fe + 3SO2 →FeSO3 + FeS2O3
 • 4Fe + 5O2 + 3Si → Fe2SiO4 + 2FeSiO3
 • Fe + 2HBr → H2 ↑ + FeBr2
 • Fe + 2NaHSO4 → H2 ↑ + Na2SO4 + FeSO4

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp