he has not developed mentally as much as others at the same age. he's

Câu hỏi:

03/04/2023 436

Bạn đang xem: he has not developed mentally as much as others at the same age. he's

B. mentally retarded

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: B

Giải thích:

A. mentally ill: tâm thần

B. mentally retarded: chậm rãi phân phát triển

C. mentally alert: lưu ý tâm thần

D. mentally restricted: giới hạn tâm thần

Dịch: Đầu óc cậu nhỏ nhắn ko trở nên tân tiến tựa như các đứa trẻ con nằm trong tuổi hạc. Cậu tao bị chậm trễ trở nên tân tiến.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

He got down vĩ đại writing the letter as soon as he returned from his walk.

A. No sooner had he returned from his walk when he got down vĩ đại writing the letter.

B. Not until he returned from his walk did he get down vĩ đại writing the letter.

C. Only after he had returned from his walk did he get down vĩ đại writing the letter.

D. Hardly had he returned from his walk when he got down vĩ đại writing the letter.

Câu 2:

I prefer going out for a meal vĩ đại staying at home page. I'd rather........

Câu 3:

The outcome of the election was never in doubt. => At no time …

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Because of (A) urbanization continues, not only (B) the infrastructure for health but also (C) other social services in cities need improving (D).

A. Because of

 B. not only

Xem thêm: trong quá trình dịch mã

 C. but also

 D. need improving

Câu 5:

Are you thinking of a career in ____?

A. journal

B. journalism

C. journalist

D. journalistic

Câu 6:

At the age of 50, Robby William ____ his career after spending his twenty years playing electric guitar.

A. moved                   

B. changed                 

C. adjusted                 

D. stopped

Câu 7:

She is not a very nice girl. She seems vĩ đại enjoy the ____ of others.

A. unfortune

B. misfortune

C. disfortune

Xem thêm: quần đảo hoàng sa thuộc tỉnh nào

D. infortune