i can't understand him because he speaks so quickly

Câu hỏi:

17/04/2023 115

A. If he didn't speak ví quickly, I could understand him.

Bạn đang xem: i can't understand him because he speaks so quickly

Đáp án chủ yếu xác

B. If he hadn't speak ví quickly, I could have understood him.

C. If he hadn't speak ví quickly, I could understand him.

D. If he doesn't speak ví quickly, I can understand him.

Đáp án: A

Giải thích: sử dụng ĐK loại II nhằm nói tới fake thiết không tồn tại thiệt ở hiện nay tại

Dịch: Tôi ko thể hiểu anh ấy vì như thế anh ấy rằng vượt lên trước thời gian nhanh. = Nếu anh ấy ko rằng thời gian nhanh như thế, tôi rất có thể hiểu anh ấy.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

All staff in this restaurant ______ an urgent meeting right now.

A. is attending

B. attends

C. are attending

D. attend

Câu 2:

Over 1500 new houses ______ each year. Last year, 1720 new houses _______.

A. were built / were built

B. are built / were built 

C. are building / were built 

D. were built / were being built

Câu 3:

He would prefer you vĩ đại pay him immediately.

A. He’d rather vĩ đại be paid immediately.

B. He’d rather you paid him immediately.

C. He’d rather you vĩ đại pay him immediately.

Xem thêm: hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

D. He’d rather you pay vĩ đại him immediately.

Câu 4:

Don’t let the good chance go ........................ .

A. by

B. on

C. over

D. off

Câu 5:

Rewrite the following sentence

You can use it as long as you lượt thích, and it won't wear out.

A. No matter how long you use it, it won't wear out.

B. No matter how long you will use it, it won't wear out.

C. No matter how long you use it as you lượt thích, it won't wear out.

D. No matter how long you will use it as you lượt thích, it won't wear out.

Câu 6:

Everyone but Jane failed vĩ đại produce the correct answer. (succeeded)

A. If only Jane successed in producing the correct answer.

B. Jane always successed in producing the correct answer.

C. Only Jane successed in producing the correct answer.

D. Only Jane successed on producing the correct answer.

Câu 7:

Your voice reminds u of somebody, but I can’t remember ___.

A. who

B. who is

C. who is he

Xem thêm: ch3 ch2 ch3+cl2

D. it is