i regret not booking the seats in advance

Câu hỏi:

10/10/2021 27,827

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Bạn đang xem: i regret not booking the seats in advance

I regret not booking the seats in advance.

A. I wish I book the seats in advance

B. I wish I have booked the seats in advance.

C. If only I booked the seats in advance.

D. If only I had booked the seats in advance.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức: Câu ao ước

Giải thích:

regret +V-ing: ăn năn hận vì thế đã thử gì (trong quá khứ)

Cấu trúc với “ wish” ước mang đến quá khứ: S1 + wish (es) + S2 + had +PII

Cấu trúc với “If only”( giá chỉ mà…) thể hiện tại điều tiếc nuối mang đến quá khứ: If only + S1 + had + PII

Tạm dịch: Tôi ăn năn hận vì thế dường như không bịa địa điểm trước.

= Giá nhưng mà tôi bịa địa điểm trước

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

________ a scholarship, I entered one of the most privileged universities of the United Kingdom

A. To award

B. Being awarded

C. Having awarded

D. Having been awarded

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

With a good _________ of both Vietnamese and English, Miss Loan was assigned the task of oral interpretation for the visiting American delegation

A. insight

B. knowledge

C. command

D. proficiency

Xem thêm: chất nào sau đây gọi là xút ăn da

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

The injured      to the hospital in an ambulance

A. were taking                    

B. was taking

C. were taken

D. have taken

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Jimmy always takes the ________ by the horns at every chance in order to lớn become a famous pop star, which is why he is so sánh successful now

A. bull

B. horse

C. cow

D. buffalo

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Tourism is changing rapidly as nature, heritage, and recreational destinations become more important, and as conventional tourism is forced to lớn _______ tougher environmental requirements

A. meet

B. impose

C. lay

D. set

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Euthanasia, also a mercy killing, is the practice of ending a life so sánh as to lớn release an individual from an incurable disease or _________ suffering

A. tolerated

B. tolerant

C. tolerate

Xem thêm: viết bài văn thuyết minh

D. intolerable