it is believed that in the near future robots will be used to doing things such as cooking

Câu hỏi:

19/03/2020 38,358

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: it is believed that in the near future robots will be used to doing things such as cooking

It is believed that in the near future robots will be used to tướng doing things such as cooking.

C. will be used to tướng doing

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C.

Đáp án C.

Câu người sử dụng thể thụ động. “to” chỉ mục tiêu của hành vi, nên sau “to” là V(nguyên thể).

Ta cần thiết phân biệt:

- use to tướng + V(nguyên thể): dùng làm thực hiện gì

- be used to tướng +V-ing: vẫn thân quen với việc gì nhập quá khứ và vẫn lưu giữ cho tới giờ đây.
Câu bên trên người sử dụng thể thụ động của “use”. “to” chỉ mục tiêu của hành vi, nên sau “to” là V(nguyên thể).

Vì vậy: be used to tướng doing => used to tướng vì thế (được dùng nhằm thực hiện...)
Dịch: Người tao tin yêu rằng nhập sau này ngay sát, robot sẽ tiến hành dùng nhằm thực hiện những việc như nấu bếp.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

The internship in this company ______an influence on him for the rest of his life.

A. had

B. made

C. took

D. gave

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

She smelt something ______ and saw smoke __________.

A. to tướng burning – to tướng rising

B. burnt- risen

C. burning - rising

D. burn- rise

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Most developing countries are in ________ of capital and technical assistance.

A. lack

Xem thêm: lời bài hát em gái mưa

B. need

C. shortage

D. excess

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

After five days on trial, the court found him innocent of the crime and he was released.

A. guilty

B. naive

C. innovative

D. humane

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the option that best completes each of the following exchanges.

“I have a terrible headache.”              “________”

A. Maybe. I’m not going to tướng the doctors.

B. Not very well. Thanks.

C. Maybe you should take a rest.

D. Not bad. I’m not going to tướng the doctors.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

The fire was brought under control thanks to tướng the night watchman.

A. The nightwatchman must have caused the fire which was brought under control. 

B. But for the nightwatchman, the fire would have been brought under control. 

C. It the nightwatchman had not appeared, the fire would have been brought under control. 

Xem thêm: ở đậu hà lan gen a quy định hạt vàng

D. If it had not been for the nightwatchman, the fire would not have been brought under control.