it was obvious that the deal

Câu hỏi:

22/03/2020 42,833

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: it was obvious that the deal

It was obvious that the giảm giá khuyến mãi was no longer tenable, ví we kicked it into touch.

D. approved it

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Từ ngược nghĩa - Kiến thức về kể từ vựng

Tạm dịch: Rõ ràng là thỏa thuận hợp tác không hề rất có thể tiến hành được, bởi vậy công ty chúng tôi đang được diệt vứt nó.

=> Kick st into touch/into the long grass: diệt vứt, ngừng lại >< approve /ə'pru:v/: phê duyệt, đồng ý

Các đáp án khác:

A. measure /'meʒər/ (v): đo lường

B. mention /'menn/ (v): đề cập

C. forget /fər'get/ (v): quên

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

She did a funny little curtsy which Josh and Silver couldn't help _____ at.

A. laugh .   

B. laughing 

C. vĩ đại laugh 

D. to laughing

Câu 2:

Viet Nam has kept a variety of superstitious _____ about daily activities.

A. believe   

B. believing          

C. beliefs     

D. believable

Câu 3:

Every week, his mother goes vĩ đại _____ university vĩ đại visit him while my mother has never come vĩ đại visit u since I went vĩ đại _____ university.

A. the-0      

Xem thêm: toán lớp 5 trang 58 59

B. the-the    

C. 0-0         

D. a-the

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The book publishing last week is her first novel about a World Heritage Site in Viet Nam.

A. publishing       

B. is   

C. about      

D. Site

Câu 5:

I _____ a xe đạp vĩ đại school every day but today I _____ vĩ đại school by bus because it was stolen yesterday.

A. rode - went      

B. ride - am going

C. ride - go

D. is riding - am going

Câu 6:

Many of the people who attended Major Gordon's funeral _____ him for many years.

A. didn't see         

B. wouldn't see     

C. haven't seen     

Xem thêm: sân khấu hóa tác phẩm văn học

D. hadn't seen