một thửa ruộng hình thang

Hỏi đáp Toán lớp 5- Toán với điều văn - thắc mắc số 5718

6 Trả lời

Theo dõi thắc mắc này

Bạn đang xem: một thửa ruộng hình thang

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là:

             \(26+8=34\left(m\right)\)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

             \(26-6=20\left(m\right)\)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

             \(\left(34+26\right)\div2\times20=600\left(m^2\right)\)

\(600m^2\) gấp  \(100m^2\) số chuyến là:

              \(600\div100=6\) (lần)

Thửa ruộng bại liệt thu hoạch được số tạ thóc là:

              \(70,5\times6=423\left(kg\right)=4,23\) tạ thóc

                                               Đáp số: \(4,23\) tạ thóc

2 đánh giá đích

Báo cáo sai phạm

tamanh_2007 vẫn lựa chọn câu vấn đáp này

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là:

             $26+8=34\left(m\right)$26+8=34(m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

             $26-6=20\left(m\right)$266=20(m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim

             $\left(34+26\right)\div2\times20=600\left(m^2\right)$(34+26)÷2×20=600(m2)

$600m^2$600m2 gấp  $100m^2$100m2 số chuyến là:

              $600\div100=6$600÷100=6 (lần)

Thửa ruộng bại liệt thu hoạch được số tạ thóc là:

              $70,5\times6=423\left(kg\right)=4,23$70,5×6=423(kg)=4,23 tạ thóc

                                               Đáp số: $4,23$4,23 tạ thóc

0 đánh giá đích

Báo cáo sai phạm

8,46

1 đánh giá đích

Báo cáo sai phạm

8,46 tạ

0 đánh giá đích

Báo cáo sai phạm

4,794 tạ

0 đánh giá đích

Báo cáo sai phạm

Xem thêm: hóa trị của các nguyên tố

=6,768 tạ

1 đánh giá đích

Báo cáo sai phạm