my brother has applied for that scholarship for months but he has never succeeded yet

Câu hỏi:

24/03/2020 57,251

A. has applied

Bạn đang xem: my brother has applied for that scholarship for months but he has never succeeded yet

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Kiến thức về thì động từ

Tạm dịch: Anh trai tôi tiếp tục đăng kí học tập bổng cơ mỗi tháng trời tuy nhiên ko khi nào thành công xuất sắc.

Dấu hiệu: for months (tập trung nhập thời hạn vụ việc kéo dài) => thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp diễn

=> Đáp án là A (has applied => has been applying)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

_____ the gmail - supposedly from Boyd's Bank - to tướng be genuine, she was tricked into disclosing her credit thẻ details.

A. Believe

B. Being believed 

C. To believe 

D. Believing

Câu 2:

Local authorities should find ways to tướng limit the use of private cars and encourage đô thị _____ to tướng use public transport.

A. commuters

B. planners 

C. dwellers 

D. people

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the underlined word (5) in each of the following questions.

Young college and university students participate in helping the poor who have suffered badly in wars or natural disasters.

A. get involved in

B. interfere with 

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

C. join hands 

D. come into

Câu 4:

This safe, _____ friendly đô thị is lượt thích a paradise for its inhabitants who can enjoy the highest quality of life.

A. environmentalist

B. environmental 

C. environmentally 

D. environment

Câu 5:

When I got to tướng 16, some of my friends left school to tướng get a job, but most _____.

A. dropped out

B. moved back 

C. got in 

D. stayed on

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the underlined word (5) in each of the following questions.

Life expectancy for both men and women has improved greatly in the past twenty years.

A. Living standard

B. Longevity 

C. Life Skills 

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 ngắn gọn nhất

D. Lifeline