she gave a great performance at the festival. we now know she has artistic talent

Câu hỏi:

14/03/2020 27,715

Bạn đang xem: she gave a great performance at the festival. we now know she has artistic talent

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

She gave a great performance at the festival. We now know she has artistic talent.

A. Hardly had we known about her artistic talent when she gave a great performance at the festival. 

B. Although she gave a great performance at the festival, now we still don’t know she has artistic talent. 

C. Amazing as her artistic talent is, we don’t know about her great performance at the festival. 

D. But for her great performance at the festival, we wouldn’t know about her artistic talent now.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

She gave a great performance at the festival. We now know she has artistic talent: Cô ấy vẫn sở hữu một mùng trình trình diễn ấn tượng ở liên hoan tiệc tùng. Giờ phía trên tất cả chúng ta biết cô ấy sở hữu năng khiếu sở trường nghệ thuật và thẩm mỹ.

A. Hardly had we known about her artistic talent when she gave a great performance at the festival: Chúng tớ vừa vặn biết về năng khiếu sở trường nghệ thuật và thẩm mỹ của cô ý ấy thì cô ấy vẫn sở hữu một mùng trình trình diễn ấn tượng ở lễ hội

B. Although she gave a great performance at the festival, now we still don’t know she has artistic talent: Mặc cho dù cô ấy vẫn sở hữu một mùng trình trình diễn ấn tượng ở liên hoan tiệc tùng tuy nhiên tất cả chúng ta vẫn ko biết cô ấy sở hữu năng khiếu sở trường nghệ thuật

C. Amazing as her artistic talent is, we don’t know about her great performance at the festival: Dù năng khiếu sở trường nghệ thuật và thẩm mỹ của cô ý ấy sở hữu ấn tượng thế nào là thì tất cả chúng ta vẫn ko biết về mùng trình trình diễn ấn tượng ở liên hoan tiệc tùng của cô ý ấy

D. But for her great performance at the festival, we wouldn’t know about her artistic talent now: Nếu không tồn tại mùng trình trình diễn ấn tượng ở liên hoan tiệc tùng thì giờ phía trên tất cả chúng ta vẫn ko biết về năng khiếu sở trường nghệ thuật và thẩm mỹ của cô ý ấy

Dễ thấy nhờ sở hữu mùng trình trình diễn ấn tượng ở liên hoan tiệc tùng tuy nhiên quý khách mới mẻ nghe biết năng khiếu sở trường nghệ thuật và thẩm mỹ của cô ý ấy, vậy nên có thể sở hữu phương án D là thích hợp cả về nghĩa và cấu tạo ngữ pháp. Ta lựa chọn đáp án thực sự D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

My close friends spends most of their không lấy phí time helping the homeless people in the  community.

A. close 

B. spends 

C. of 

D. helping 

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Although she had been told quite sternly to lớn _______ herself together, she simply couldn’t stop the tears from flowing.

A. bring.

B. force.

C. pull.

D. push.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Jenny and Jimy are talking about university education.

- Jenny: “I think having a university degree is the only way to lớn succeed in life.”

- Jimmy: “_______. There were successful people without a degree.”

A. That’s all right.

B. I don’t quite agree.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 64

C. I can’t agree more.

D. That’s life.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Participating in teamwork activities helps students develop their _______ skills.

A. socially.

B. socialize.

C. social.

D. society.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

_______ to lớn fame at an early age may have a negative influence on children’s psychological development.

A. Approaching.

B. Rising.

C. Going.

D. Reaching.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Her parents rarely let her stay out late, _______?

A. doesn’t she.

B. don’t they.

C. does she.

D. vì thế they.

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Adam and Janet are at the school canteen.

- Adam: “_______”

- Janet: “Yes, please.”

A. It’s a bit hot in here, isn’t it?

B. Do you mind if I sit here?

C. Can you pass bủ the salt, please?

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 87

D. Would you lượt thích a cup of coffee?