she is always diplomatic when she deals with angry students

Câu hỏi:

04/04/2020 30,394

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: she is always diplomatic when she deals with angry students

She is always diplomatic when she giao dịch with angry students

C. tactful

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

diplomatic (ad)j = tactful (adj): khôn khéo khéo

Các đáp án còn lại:

A. strict (adj): nghiêm ngặt khắc

B. outspoken (adj): trực tiếp thắn

D. firm (adj): cứng rắn

Dn: Cô ấy luôn luôn trực tiếp ranh mãnh Khi cô ấy đương đầu với những học viên đang được tức giận

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The players’ protests _________ no difference to lớn the referee’s decision at all.

A. did

B. made

C. caused

D. created

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Publishing in the UK, the book has won a number of awards in recent regional book fairs

A. Publsihing in the UK

B. has won

C. in

D. book fairs

Câu 3:

Extinction mean a situation _________ a plant, an animal or a way of life etc... stop existing

Xem thêm: công thức của thạch cao sống

A. to lớn which

B. in which

C. on which

D. for which

Câu 4:

The twins look ví much alike that almost no one can _________ them _________ 

A. take/apart

B. tell/away

C. tell/apart

D. take/on

Câu 5:

I will stand here and wait for you _________ you come back

A. because

B. though

C. so

D. until

Câu 6:

Ann was very surprised to lớn find the door unlocked. She remembered _________ it before she left

A. to lớn lock

B. having locked

C. to lớn have locked

Xem thêm: tourism is a big business

D. she locks