tác động lớn nhất của đô thị hóa với việc phát triển kinh tế là

  1. Lớp 12

  2. Tác động lớn số 1 của quy trình đô thị mới cho tới sự cải cách và phát triển tài chính việt nam là

hint-header

Cập nhật ngày: 14-09-2022


Chia sẻ bởi: Đức Thịnh Nguyễn


Tác động lớn số 1 của quy trình đô thị mới cho tới sự cải cách và phát triển tài chính việt nam là

A

tăng thu nhập cho những người dân.

B

làm chuyển dời cơ cấu tổ chức tài chính.

C

tạo việc thực hiện cho những người làm việc.

D

gây mức độ nghiền cho tới môi trường thiên nhiên khu đô thị.

Chủ đề liên quan

Tác động của khu đô thị hoá cho tới cải cách và phát triển tài chính của việt nam không thể hiện tại ở việc

A

tạo đi ra nhiều việc thực hiện cho tới dân chúng.

B

tăng cường hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm.

C

tạo đi ra sự chuyển dời cơ cấu tổ chức tài chính.

D

thúc đẩy công nghiệp và công ty cải cách và phát triển.

Số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị ở việt nam trong mỗi năm vừa qua thay cho thay đổi theo đòi hướng

A

số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị đều tăng.

B

số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị đều hạn chế.

C

số dân trở nên thị tăng tuy nhiên tỉ lệ thành phần dân trở nên thị hạn chế.

D

số dân trở nên thị hạn chế tuy nhiên tỉ lệ thành phần dân trở nên thị vẫn tăng.

Tác động xấu đi của đô thị mới ở việt nam không thể hiện tại ở

A

tăng nguy cơ tiềm ẩn thất nghiệp.

B

gia tăng những tệ nàn xã hội.

C

di dân tự tại kể từ vùng quê nhập trở nên thị.

D

đô thị hóa xuất phát điểm từ công nghiệp hóa.

Tác động tích rất rất của đô thị mới tới việc chuyển dời cơ cấu tổ chức tài chính ở việt nam là

A

ở việt nam đem tỉ lệ thành phần dân trở nên thị tăng.

B

các khu đô thị ở việt nam đem qui tế bào ko rộng lớn.

C

các khu đô thị việt nam triệu tập đa số ở đồng vày.

D

thúc đẩy công nghiệp và công ty cải cách và phát triển.

Phát biểu này tại đây đúng lúc rằng về việc phân bổ con số những khu đô thị ở Việt Nam?

A

Chủ yếu đuối ở vùng đồng vày và ven bờ biển.

B

Chủ yếu đuối ở vùng gò trung du và miền núi.

C

Chủ yếu đuối ở vùng gò trung du và ven bờ biển.

D

Chủ yếu đuối ở vùng đồng vày và gò trung du.

Phát biểu này tại đây đúng lúc rằng về việc phân bổ con số những khu đô thị ở Việt Nam?

A

Các khu đô thị rộng lớn triệu tập tối đa ở Trung du và miền núi Bắc Sở.

B

Các khu đô thị triệu tập tối đa ở Đông Nam Sở và Bắc Trung Sở.

C

Đồng vày sông Hồng có rất nhiều khu đô thị trực nằm trong Trung ương nhất.

D

Đông Nam Sở có rất nhiều khu đô thị trực nằm trong Trung ương nhất.

Tác động lớn số 1 của đô thị mới với việc cải cách và phát triển tài chính là

A

tăng thu nhập cho những người làm việc.

B

tạo tăng nhiều việc thực hiện cho tới làm việc.

C

tạo thị ngôi trường rộng lớn đem sức tiêu thụ rộng lớn.

D

thúc đẩy sự chuyển dời cơ cấu tổ chức tài chính.

Nguyên nhân dẫn cho tới quy trình khu đô thị hoá ra mắt uy lực nhập thời hạn qua quýt là.

A

Công nghiệp hoá cải cách và phát triển mạnh.

B

Quá trình khu đô thị hoá fake tạo nên, tự động vạc.

C

Mức sinh sống của những người dân cao.

D

Kinh tế cải cách và phát triển nhanh chóng.

Đâu là nguyên vẹn nhân đa số thực hiện cho tới tỉ lệ thành phần thị dân ở miền Bắc thấp rộng lớn miền Nam ?

A

hậu trái ngược của cuộc chiến tranh quy trình tiến độ 1754 - 1975.

B

nhiều khu đô thị rộng lớn được thi công ở miền Nam.

C

kinh tế của miền Bắc đa số là nông nghiệp.

D

công nghiệp, công ty miền Nam cải cách và phát triển rộng lớn.

Phần rộng lớn người ở việt nam hiện tại sinh sống ở vùng quê do

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 53

A

quá trìnhcông nghiệp hóa, đô thị mới ra mắt lừ đừ.

B

có sự di dân kể từ trở nên thị về vùng quê.

C

nông nghiệp là ngành tài chính cải cách và phát triển nhất.

D

điều khiếu nại sinh sống ở vùng quê cao hơn nữa trở nên thị.

Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

A

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B

Bắc Trung Bộ.

C

Đồng bằng sông Hồng.

D

Đông Nam Bộ.

Nhận xét này tại đây đích với Đặc điểm đô thị mới nước ta?

A

Đô thị hóa việt nam ra mắt nhanh chóng.

B

Phân phụ thân khu đô thị không được đều trong những vùng.

C

Trình chừng đô thị mới cao.

D

Dân trở nên thị cướp tỉ lệ thành phần cao nhập số dân.

Đặc điểm này tại đây ko cần là thể hiện của quy trình khu đô thị hóa?

A

Tỉ lệ dân vùng quê đem Xu thế tăng.

B

Dân cư trở nên thị đem Xu thế tăng.

C

Dân cư triệu tập nhập TP.HCM rộng lớn.

D

Phổ trở thành thoáng rộng lối sinh sống trở nên thị.

Quá trình khu đô thị hoá ra mắt uy lực nhất ở việt nam nhập thời kỳ này sau đây?

A

Pháp nằm trong.

B

1954 - 1975.

C

1975 - 1986.

D

1986 đến giờ.

Phát biểu này tại đây không đích với số lượng dân sinh vùng quê và số lượng dân sinh trở nên thị nước ta?

A

Cả số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê đều tăng.

B

Dân số trở nên thị nhiều hơn thế nữa vùng quê.

C

Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn vùng quê.

D

Dân số vùng quê nhiều hơn thế nữa trở nên thị.

Phát biểu này tại đây đích với Đặc điểm đô thị mới ở nước ta?

A

Phân phụ thân khu đô thị đều theo đòi vùng.

B

Tỉ lệ dân trở nên thị tăng.

C

Cơ sở hạ tầng khu đô thị văn minh.

D

Trình chừng đô thị mới cao.

Phát biểu này tại đây đích với đô thị mới ở việt nam hiện tại nay?

A

Tỉ lệ dân trở nên thị không bao giờ thay đổi.

B

Số khu đô thị tương đương nhau ở những vùng.

C

Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D

Trình chừng đô thị mới còn rất rất thấp.

Phát biểu này tại đây không đích về đô thị mới ở nước ta?

A

Tỉ lệ dân khu đô thị đem Xu thế tăng.

B

Trình chừng đô thị mới không vừa ý.

C

Quá trình đô thị mới ra mắt lừ đừ.

D

Phân phụ thân khu đô thị đồng đều toàn quốc.

Đặc điểm của khu đô thị việt nam lúc bấy giờ là

A

đều đem quy tế bào rất rộng lớn.

B

phân phụ thân đồng đều toàn quốc.

C

có nhiều loại không giống nhau.

D

cơ sở hạ tầng văn minh.

Phát biểu này tại đây không đích với đô thị mới ở việt nam hiện tại nay?

A

Tỉ lệ dân trở nên thị tăng.

B

Trình chừng đô thị mới thấp.

C

Xem thêm: chiến tranh thế giới thứ nhất mang tính chất

Số dân khu đô thị to hơn vùng quê.

D

Số khu đô thị không giống nhau giữu những vùng.