the most important thing is to keep yourself occupied

Câu hỏi:

06/04/2020 56,573

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: the most important thing is to keep yourself occupied

The most important thing is vĩ đại keep yourself occupied

Đáp án C

Occupied /'ɒkjʊpaied/ ~ Busy (adj): bận rộn

E.g: She’s fully occupied looking after three children.

- Comfortable /'kʌmftəbl/ (adj): thoải mái

E.g: This bed is very comfortable.

- Free /tri:/ (adj): rảnh rỗi

E.g: Are you không lấy phí tonight?

- Relaxed /ri'lækst/ (adj): thư giãn

E.g: I te looked culm and relaxed. 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

________ is increasing, which results from economic crisis

A. Employment

B. Unemployed

C. Unemployment

D. Employ

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the most suitable response vĩ đại complete each of the following exchanges

Sarah: “Your hairstyle is terrific, Mary!” - Mary: - “_____________”

A. Never mention it

B. Thanks, Sarah. I had it done yesterday

C. Thanks, but I’m afraid

D. Yes, all rightĐáp án B

Sarah: “Kiểu tóc chúng ta đẹp nhất vượt lên trên, Mary!”

Mary: - “___________”

A. Đừng lúc nào nhắc đến nó.

B. Cảm ơn Sarah. Tôi tách trong ngày hôm qua bại liệt.

C. Cảm ơn, tuy nhiên tôi e rằng.

D. Ừ, được rồi.

Xem thêm: kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Many people will be out of ________ if the factory is closed

A. career

B. job

C. profession

D. work

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

The number of unemployed people ________ recently

A. is increasing

B. has increased

C. have increased

D. increase

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions

They had such a fierce dog that nobody would visit them.

A. So fierce was their dog that nobody would visit them

B. Their dog was fierce enough for anybody vĩ đại visit them

C. If their dog weren’t fierce, somebody would visit them

D. So fierce a dog did they had that nobody would visit them

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Do you know the person _________ next vĩ đại you in the evening class?

A. whose sitting

B. whom sits

C. sitting

Xem thêm: tính thể tích hình chữ nhật

D. who sit