the stores will inevitably end up with each other to increase their market shares

Câu hỏi:

03/04/2023 4,137

Bạn đang xem: the stores will inevitably end up with each other to increase their market shares

C. competing

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: C

Giải thích:

A. contest (v) giành tài

B. contend (v) đấu tranh

C. competie (v) đối đầu, ghen tuông đua

D. complete (v) trả thành

Dịch: Các siêu thị chắc hẳn rằng tiếp tục ngừng đối đầu cùng nhau nhằm tăng Thị Trường của tớ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I prefer going out for a meal to tát staying at trang chính. I'd rather........

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Because of (A) urbanization continues, not only (B) the infrastructure for health but also (C) other social services in cities need improving (D).

A. Because of

 B. not only

 C. but also

 D. need improving

Câu 3:

The outcome of the election was never in doubt. => At no time …

Câu 4:

Are you thinking of a career in ____?

A. journal

B. journalism

Xem thêm: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 9

C. journalist

D. journalistic

Câu 5:

He got down to tát writing the letter as soon as he returned from his walk.

A. No sooner had he returned from his walk when he got down to tát writing the letter.

B. Not until he returned from his walk did he get down to tát writing the letter.

C. Only after he had returned from his walk did he get down to tát writing the letter.

D. Hardly had he returned from his walk when he got down to tát writing the letter.

Câu 6:

She is not a very nice girl. She seems to tát enjoy the ____ of others.

A. unfortune

B. misfortune

C. disfortune

D. infortune

Câu 7:

At the age of 50, Robby William ____ his career after spending his twenty years playing electric guitar.

A. moved                   

B. changed                 

C. adjusted                 

Xem thêm: if the weather is fine i will go on a picnic with my friends she said

D. stopped