the teacher gave some suggestions on what could come out for the examination

Câu hỏi:

30/03/2020 52,961

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) or phrase(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined part in each of the following questions.

Bạn đang xem: the teacher gave some suggestions on what could come out for the examination

The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

B. hints

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Từ vựng, kể từ đồng nghĩa tương quan

Giải thích:

suggestion (n): sự khêu ý

effect (n): hiệu quả, hình ảnh hưởng

hint (n): sự khêu ý, tín hiệu

demonstration (n): sự minh chứng, biểu thị, tín hiệu

symptom (n): tín hiệu, triệu triệu chứng

=> suggestion = hint

Tạm dịch: Giáo viên đã mang rời khỏi một vài khêu ý về những gì rất có thể đánh giá.

Chọn B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

If only he _______ accept some help with the work instead of trying lớn vì thế it alone!

A. were

B. would

C. may

D. will

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Over the last few months garages _________ the price of petrol three times.

A. have gone up

B. have put up

C. raised 

D. have risen

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) or phrase(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined part in each of the following questions.

Xem thêm: tính oxi hóa là gì

The distinction between schooling and education implied by this remark is important.

A. odd

B. explicit

C. implicit

D. obscure

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

_______, he couldn’t finish that test in 60 minutes.

A. Intelligent as was the boy

B. As intelligent the boy was 

C. As the boy was intelligent 

D. Intelligent as the boy was

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The children had such difficult time when they began school in their new neighborhood that their parents decided never to move again.

A. Began

B. never 

C. such difficult time

D. lớn move

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

I am not sure how old he is but he must be _________ for 70.

A. getting on

B. going by

C. getting up

Xem thêm: đề thi toán thpt 2022

D. going off