tiếng anh 7 unit 10 skills 2


1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Mr Lam is discussing with his students about how to tướng save energy at trang chính. Listen and circle the phrases you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Work in pairs. Read some ways to tướng save energy at trang chính. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook. 5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at trang chính.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 10 skills 2

Video chỉ dẫn giải

1. Work in pairs. Answer the questions.

(Làm việc bám theo cặp. Trả điều những thắc mắc.)

1. What type of energy vì thế you use at home?

(Bạn dùng loại tích điện này ở nhà?)

2. What vì thế you usually vì thế to tướng save energy?

(Bạn thông thường làm cái gi nhằm tiết kiệm chi phí năng lượng?)

Lời giải chi tiết:

1. I use solar energy and hydro energy at trang chính.

(Tôi dùng tích điện mặt mũi trời và tích điện thủy năng lượng điện trong nhà.)

2. I use energy - saving lighting bulbs to tướng save energy.

(Tôi dùng đèn điện tiết kiệm chi phí tích điện nhằm tiết kiệm chi phí tích điện.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Mr Lam is discussing with his students about how to tướng save energy at trang chính. Listen and circle the phrases you hear. 

(Ông Lâm đang được thảo luận với những SV của tôi về kiểu cách tiết kiệm chi phí tích điện tận nơi. Nghe và khoanh tròn trặn những cụm kể từ các bạn nghe được.)

1. save energy (tiết kiệm năng lượng)

2. turn off the lights (tắt điện)

3. save money (tiết kiệm tiền)

4. use low energy light bulbs (dùng đèn điện tiết kiệm chi phí năng lượng)

5. produce electricity (tạo đi ra năng lượng điện năng)

6. use solar panels (sử dụng tấm tích điện mặt mũi trời) 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Mr Lam: As you know we use energy for cooking, heating and lighting. But it's not cheap. So how can we save energy at home? Linh, what vì thế you vì thế to tướng save electricity?

Linh: Well, I always turn off the lights before going to tướng bed. I have some electrical appliances, such as a TV, a CD player, ... I turn them off when I don't use them. I think it helps us save electricity.

Mr Lam: You're right. What about you, Minh?

Minh: Well, we use low energy light bulbs at my house. We always turn them off when leaving the room. We use solar panels to tướng warm water too. It's cheap and clean.

Mr Lam: Sounds interesting. And how about you, ...?

Tạm dịch:

Thầy Lâm: Như đang được biết, tất cả chúng ta dùng tích điện nhằm nấu bếp, thực hiện giá buốt và thắp sáng sủa. Nhưng nó không hề ít tiền. Vậy nên thực hiện cơ hội này nhằm rất có thể tiết kiệm chi phí tích điện bên trên nhà? Linh, em làm cái gi nhằm tiết kiệm chi phí năng lượng?

Linh: EM luôn luôn trực tiếp tắt đèn trước lúc lên đường ngủ. Em đem vài ba khí giới năng lượng điện như vô tuyến, cái máy phân phát đĩa CD,... Em tắt bọn chúng lúc không người sử dụng cho tới. Em suy nghĩ việc cơ hùn tất cả chúng ta tiết kiệm chi phí tích điện ạ.

Thầy Lâm: Em phát biểu đích thị. Thế em thì sao, Minh?

Minh: Ồ, trong nhà thì căn nhà em dùng đèn điện tích điện thấp. Nhà em cũng luôn luôn tắt bọn chúng trước lúc thoát ra khỏi chống. Nhà em cũng người sử dụng tấm tích điện mặt mũi trời nhằm thực hiện giá buốt nước ạ. Nó rẻ rúng và tinh khiết.

Thầy Lâm: Nghe thú vị cơ. Thế còn em thì sao,...?

Lời giải chi tiết:

1. save energy (tiết kiệm năng lượng)

2. turn off the lights (tắt điện)

4. use low energy light bulbs (dùng đèn điện tiết kiệm chi phí năng lượng)

6. use solar panels (sử dụng tấm tích điện mặt mũi trời) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again and tick () T (True) or F (False) for each sentence.

(Nghe lại và lưu lại (✓) T (Đúng) hoặc F (Sai) cho từng câu.)

 

T

F

1. Mr Lam says we use energy for cooking, heating and lighting.

   

2. Linh always turns off the lights when going out.

   

3. Linh turns off electrical appliances when not using them.

   

4. Minh uses low energy light bulbs at his house.

   

5. Minh uses solar energy to tướng cook meals.

   

Lời giải chi tiết:

1. T

2. F

3. T

Xem thêm: phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên

4. T

5. F

1. T

Mr Lam says we use energy for cooking, heating and lighting.

(Thầy Lâm bảo rằng tất cả chúng ta dùng tích điện mang lại việc nấu bếp, thực hiện giá buốt và thắp sáng sủa.)

Thông tinMr Lam: As you know we use energy for cooking, heating and lighting.

(Như đang được biết, tất cả chúng ta dùng tích điện nhằm nấu bếp, thực hiện giá buốt và thắp sáng sủa.)

2. F

Linh always turns off the lights when going out.

(Linh luôn luôn tắt đèn Lúc ra đi ngoài.)

Thông tin: Linh: Well, I always turn off the lights before going to tướng bed.

(A, em luôn luôn trực tiếp tắt đèn trước lúc lên đường ngủ.)

3. T

Linh turns off electrical appliances when not using them.

(Linh tắt những khí giới năng lượng điện lúc không người sử dụng cho tới bọn chúng.)

Thông tin: Linh: ...I have some electrical appliances, such as a TV, a CD player, ... I turn them off when I don't use them.

(Em đem vài ba khí giới năng lượng điện như vô tuyến, cái máy phân phát đĩa CD,... Em tắt bọn chúng lúc không người sử dụng cho tới.)

4. T

Minh uses low energy light bulbs at his house.

(Minh dùng đèn điện tích điện thấp ở nhà đất của anh ấy.)

Thông tin: Minh: Well, we use low energy light bulbs at my house.

(Ồ, trong nhà thì căn nhà em dùng đèn điện tích điện thấp.)

5. F

Minh uses solar energy to tướng cook meals.

(Minh dùng tích điện mặt mũi trời nhằm nấu bếp.)

Thông tin: Minh: ...We use solar panels to tướng warm water too.

(Nhà em cũng người sử dụng tấm tích điện mặt mũi trời nhằm thực hiện giá buốt nước ạ.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

4. Work in pairs. Read some ways to tướng save energy at trang chính. Choose three ways and write them in your notebook.

(Làm việc bám theo cặp. Đọc một số trong những phương pháp để tiết kiệm chi phí tích điện tận nơi. Chọn tía cơ hội và viết lách nó vào buột tay của khách hàng.)

• Use low energy light bulbs (Sử dụng đèn điện tích điện thấp)

• Use solar panels to tướng warm water (Sử dụng những tấm pin mặt mũi trời nhằm thực hiện giá buốt nước)

• Turn off the lights when leaving the room (Tắt đèn Lúc tách ngoài phòng)

• Turn off electrical appliances when not using them (Tắt những khí giới năng lượng điện lúc không sử dụng)

Lời giải chi tiết:

• Use low energy light bulbs (Sử dụng đèn điện tích điện thấp)

• Turn off the lights when leaving the room (Tắt đèn Lúc tách ngoài phòng)

• Turn off electrical appliances when not using them (Tắt những khí giới năng lượng điện lúc không sử dụng)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at trang chính.

(Viết một quãng văn khoảng chừng 70 kể từ về kiểu cách các bạn tiết kiệm chi phí tích điện trong nhà.)

We use a lot of energy at trang chính and it costs us a lot. To save energy, we should___________.

Lời giải chi tiết:

We use a lot of energy at trang chính and it costs us a lot. To save energy, we should use low energy light bulbs in our house. It will help us to tướng reduce our electricity bill. Secondly, before going to tướng bed, we should turn off electrical appliances when not using them. Finally, we should turn off the lights in room when we go out, avoid wasting water, shut the kitchen stove when stop cooking. 

Tạm dịch:

Chúng tao dùng thật nhiều tích điện trong nhà và tất cả chúng ta tốn thật nhiều tích điện. Để tiết kiệm chi phí tích điện, tất cả chúng ta nên dùng đèn điện tích điện thấp nhập căn nhà của tôi. Nó sẽ hỗ trợ công ty chúng tôi rời hóa đơn chi phí năng lượng điện. Thứ nhì, trước lúc lên đường ngủ, tất cả chúng ta nên tắt những khí giới năng lượng điện lúc không dùng. Cuối nằm trong, tất cả chúng ta nên tắt đèn nhập chống Lúc ra phía bên ngoài, rời tiêu tốn lãng phí nước, tắt phòng bếp Lúc ngừng nấu nướng.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Looking back
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 1

  1. Work in pair. Discuss the following questions. 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) to tướng complete the sentences. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to tướng the highlighted questions. Work in pairs. Make similar conversations to tướng ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... 3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. 4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. 5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. 2. Complete the sentences, using the present continuous size of the verbs in brackets. 3. Circle the correct size of the verb in each sentence. 4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. 5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về công của một lực

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.