tiếng anh 7 unit 11 skills 2


1. Circle the words or phrases that you think are used to lớn describe the future means of transport. 2. Listen to lớn a talk between Mr Ha and his students. How many means of transport are they talking about? Circle the correct answer. 3. Listen to lớn the talk again and complete each sentence with ONE word. 4. Work in pairs. Choose one future means of transport in 3 and tick (✓) the words and phrases that describe its advantages. Can you add more words and phrases? 5. Now write a paragraph of about 70 wo

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 11 skills 2

Listening

1. Circle the words or phrases that you think are used to lớn describe the future means of transport.

(Khoanh tròn trặn những kể từ hoặc cụm kể từ tuy nhiên các bạn cho rằng dùng để làm tế bào miêu tả những phương tiện đi lại giao thông vận tải nhập sau này.)

A. comfortable (thoải mái)

B. eco-friendly (thân thiện với môi trường)

C. having an autopilot function (có công dụng lái tự động động)

D. running on petrol (chạy vì thế dầu)

Lời giải chi tiết:

I think “comfortable”, “eco-friendly”, “having an autopilot function” are to lớn describe the future means of transport.

Chọn A, B, C

Bài 2

2. Listen to lớn a talk between Mr Ha and his students. How many means of transport are they talking about? Circle the correct answer.

(Nghe buổi thủ thỉ thân thiết Mr Hà và những học tập viên của tớ. Họ đang được nói tới từng nào phương tiện đi lại giao phó thông? Khoanh tròn trặn nhập câu vấn đáp đích.)

A. 2

B. 3

C. 4

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Mr Ha: Now, let's turn to lớn future means of transport. How tự you think people will travel in 2050, Tom?

Tom: I think people will use bullet trains. Bullet trains will be faster and safer than thở cars and they can help avoid traffic accidents.

Lan: I think skyTrans will also be popular, too. They will not use up much space and will be safe because they lập cập on autopilot.

Tom: But skyTrans may be too expensive for students to lớn use. Bamboo-copters will be cheaper and easier for them to lớn use. They will just put on their bamboo-copters and fly to lớn school.

Mr Ha: Sounds interesting. How about travelling on sea?

Lan: I think people will use use solar-powered ships to lớn travel on sea. They will be eco-friendly and comfortable...

 Tạm dịch:

Thầy Hà: Nào giờ tất cả chúng ta đem lịch sự những phương tiện đi lại giao thông vận tải nhập sau này. Em suy nghĩ quả đât tiếp tục dịch rời thể nào là ở năm 2050, Tom?

Tom: Em suy nghĩ quả đât tiếp tục dùng tàu cao tốc trên không ạ. Tàu đường cao tốc tiếp tục nhanh chóng rộng lớn và đáng tin cậy rộng lớn xe cộ tương đối và bọn chúng rất có thể chung tách những tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải.

Lan: Tớ suy nghĩ tàu bên trên ko cũng tiếp tục đặc biệt thông dụng đấy. Chúng ko cướp nhiều không khí và cũng tiếp tục đáng tin cậy vì thế bọn chúng hoạt động và sinh hoạt nhờ khối hệ thống tự động lái.

Tom: Nhưng tàu bên trên ko là vượt lên vướng đỏ gay nhằm học viên rất có thể dùng. Chong chóng tre tiếp tục rẻ mạt rộng lớn và dễ dàng dùng rộng lớn. Họ tiếp tục chỉ việc treo chong chóng tre nhập và cất cánh cho tới ngôi trường.

Thầy Hà: Nghe thú vị đấy. Thế còn dịch rời trên biển khơi thì sao?

Lan: Em nghĩ  là quả đât tiếp tục dùng tày chạy vì thế tích điện mặt mày trời nhằm dịch rời trên biển khơi ạ. Chúng tiếp tục thân thiết thiện với môi trường thiên nhiên và cũng dễ chịu và thoải mái nữa...

Lời giải chi tiết:

Chọn C 

Các phương tiện đi lại được nói tới nhập bài bác đối thoại là:

- bullet trains

- skyTrans

- bamboo-copters

- solar-powered ships

Bài 3

3.  Listen to lớn the talk again and complete each sentence with ONE word.

(Nghe lại bài bác trình bày và triển khai xong từng câu với MỘT kể từ.)

1. Bullet trains will be faster, safer, and riders can avoid traffic _______.

2. SkyTrans will use less space and lập cập on __________.

3. SkyTrans may be too _______for students.

4. ______will be cheaper and easier to lớn use.

5. Solar-powered ships will be _______and comfortable.

Lời giải chi tiết:

1. accidents

2. autopilot

3. expensive

4. Bamboo-copters

5. eco-friendly

1. Bullet trains will be faster, safer, and riders can avoid traffic accidents.

(Tàu đường cao tốc tiếp tục nhanh chóng rộng lớn, đáng tin cậy rộng lớn và người lái tiếp tục tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải.)

2. SkyTrans will use less space and lập cập on autopilot.

Xem thêm: công thức tính độ dài

(Tàu bên trên ko tiếp tục cướp không nhiều diện tích S rộng lớn và hoạt động và sinh hoạt nhờ khối hệ thống tự động lái.)

3. SkyTrans may be too expensive for students.

(Tàu bên trên ko rất có thể vượt lên vướng giành cho học viên.)

4. Bamboo-copters will be cheaper and easier to lớn use.

(Chong chóng tre tiếp tục rẻ mạt rộng lớn và dễ dàng người sử dụng rộng lớn.)

5. Solar-powered ships will be eco-friendly and comfortable.

(Tàu chạy vì thế tích điện mặt mày trời tiếp tục thân thiết thiện với môi trường thiên nhiên và tự do thoải mái.)

Bài 4

Writing

4. Work in pairs. Choose one future means of transport in 3 and tick (✓) the words and phrases that describe its advantages. Can you add more words and phrases?

(Làm việc theo đòi cặp. Chọn một trong các 3 phương tiện đi lại giao thông vận tải sau này và lưu lại (✓) nhập những kể từ và cụm kể từ tế bào miêu tả điểm mạnh của chính nó. quý khách rất có thể thêm thắt nhiều kể từ và cụm kể từ rộng lớn không?)

Advantages

Tick ()

green

 

polluting the environment

 

expensive

 

safe

 

comfortable

 

convenient

 

causing noise

 

fast

 

Lời giải chi tiết:

Bullet trains (Tàu hỏa siêu tốc)

Advantages (Lợi ích)

Tick ()

green (xanh, thân thiết thiện môi trường)

polluting the environment (ô nhiễm môi trường)

 

expensive (đắt)

 

safe (an toàn)

comfortable (thoải mái)

 

convenient (thuận tiện)

 

causing noise (gây giờ đồng hồ ồn)

 

fast (nhanh)

Bài 5

5. Now write a paragraph of about 70 words about the advantages of the means of transport you've chosen. Start your writing as shown below.

(Bây giờ, hãy ghi chép một quãng văn khoảng tầm 70 kể từ về những điểm mạnh của những phương tiện đi lại giao thông vận tải tuy nhiên các bạn vẫn lựa chọn. Bắt đầu nội dung bài viết của công ty như hình sau đây.)

I think people will lượt thích travelling by __________ in the future because it has many advantages.

First, _______________________

____________________________

Lời giải chi tiết:

I think people will lượt thích travelling by bullet trains in the future because it has many advantages. First, travelling by bullet trains is very eco-friendly. It helps reducing the huge amount of transport and traffic jams. Second, travelling bullet trains are much faster than thở driving a siêu xe. Finally, using bullet trains are safe. Tens of thousands of people die each year in automobile accidents, but trains are one of the safest forms of transportation we currently have.

Tạm dịch: 

Tôi suy nghĩ quý khách tiếp tục quí cút du ngoạn vì thế tàu cao tốc trên không nhập sau này vì thế nó có khá nhiều điểm mạnh. Trước tiên, dịch rời vì thế tàu cao tốc trên không đặc biệt thân thiết thiện với môi trường thiên nhiên. Nó chung cắt giảm lượng rộng lớn phương tiện đi lại giao thông vận tải và tắc lối. Thứ nhị, cút tàu cao tốc trên không nhanh chóng rất nhiều đối với lái xe hơi. Cuối nằm trong, dùng tàu cao tốc trên không là đáng tin cậy. Hàng chục ngàn người bị tiêu diệt hàng năm vì thế tai nạn đáng tiếc xe hơi, tuy nhiên xe hỏa là 1 trong mỗi phương tiện đi lại giao thông vận tải đáng tin cậy nhất tuy nhiên tất cả chúng ta hiện tại với.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 Looking back

  1. Write three adjectives or phrases to lớn describe each picture. 2. Complete the sentences with the words and phrases from the box. 3. Find ONE mistake in each sentence and correct it. 4. Read the passage and put the verbs in brackets in the correct future size.

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 11 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the picture and find the words or phrases to lớn describe it. 2. Read the passage and answer the question. 3. Read the passage again and complete the fact tệp tin with no more than thở TWO words or a number.4. Work in pairs. Look at the fact tệp tin in 3 then ask and answer questions about it. 5. Work in groups. Discuss why Roadrunner's cars will or won't become popular in the near future. Report your reasons to lớn the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to lớn the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations about future travelling. 3. Complete the conversation between Mark and Lan with the questions and answers from the box. 4. Work in pairs. Choose one means of transport below and make a similar conversation as in 3. 5. Work in groups. Choose one means of transport that you would lượt thích to lớn use to lớn travel to lớn school. Give reasons.

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences with will or won't 2. Rearrange the words and phrases to lớn make sentences. 3. Use the correct size of the verbs in brackets to lớn complete the conversation. 4. Work in pairs. Look at the pictures and tell your partner if you will / won't travel by these means of transport. Give reason(s). 5. Replace the underlined phrases with possessive pronouns.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: which of the following is not true according to the passage

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.