tiếng anh 7 unit 7 skills 1


1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous? 2. Read the following text and choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Ask and answer the following question. 5. Read the following sentences about these people. Then work in groups. Discuss who is being safe, and who isn't.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 7 skills 1

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous?

(Nhìn nhập hình ảnh. Các chúng ta với thấy điều gì là nguy nan ở cơ không?)

Lời giải chi tiết:

Yes, we can see some potential danger as the students bởi not walk across the street at the zebra crossing and it seems lượt thích they are not paying attention to lớn other vehicles on the road.

(Có, bọn chúng ta có thể thấy một số trong những nguy nan tàng ẩn Khi những học viên ko đi dạo qua chuyện đàng ở điểm với vạch kẻ đường và nhịn nhường như bọn họ ko nhằm ý cho tới những phương tiện khác bên trên đàng.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

 2. Read the following text and choose the correct answer.

 (Đọc văn bạn dạng sau và lựa chọn câu vấn đáp đích.)

This text is about _________.

(Văn bạn dạng nói tới ________.)

A. rules for pedestrians (luật cho những người chuồn bộ)

B. traffic lights (đèn gửi gắm thông)

C. traffic rules (luật gửi gắm thông)

These are some rules about road safety. It is important to lớn obey these rules when you are a road user.

Pedestrians

1. Always look carefully when you cross the street.

2. Use the pavement or footpath.

3. Walk across the street at the zebra crossing.

4. Don't cross the road on a red light.

Cyclists

1. Always keep both hands on the handlebars.

2. Wear helmets, and always use the cycle lane.

3. Give a signal before you turn.

4. Don't carry more than vãn one passenger. 

Passengers

1. Fasten your seatbelt when you are in a xế hộp.

2. Wait for buses to lớn fully stop before getting on or off.

3. Don't talk to lớn the driver when he / she is driving.

4. Don't stick any body toàn thân parts out of the window of a moving vehicle. 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Đây là một số trong những quy tắc về tin cậy giao thông vận tải đường đi bộ. Điều cần thiết là chúng ta nên vâng lệnh những quy tắc này khi chúng ta là kẻ nhập cuộc giao thông vận tải.

Người chuồn bộ

1. Luôn để ý cảnh giác khi chúng ta thông qua đàng.

2. Đi bên trên vỉa hè hoặc làn đàng dành riêng cho những người đi dạo.

3. Đi cỗ qua chuyện đàng bên trên vạch kẻ đàng.

4. Không sang trọng đàng Khi tín hiệu đèn đỏ.

Người chuồn xe cộ đạp

1. Luôn lưu giữ cả nhì tay bên trên ghi tấp nập.

2. Đội nón bảo đảm và luôn luôn dùng làn đàng giành riêng cho xe đạp điện.

3. Ra tín hiệu trước lúc rẽ.

4. Không chở nhiều hơn nữa một người.

Hành khách

1. Thắt chạc tin cậy Khi ngồi bên trên xe hơi.

2. Chờ xe cộ buýt dừng lại hẳn trước lúc lên hoặc xuống.

3. Không thủ thỉ với bác tài Khi anh ấy / cô ấy đang được tài xế.

4. Không fake ngẫu nhiên phần tử khung người này thoát ra khỏi hành lang cửa số của phương tiện đi lại đang được dịch rời.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: C

This text is about traffic rules.

(Văn bạn dạng nói tới luật giao thông vận tải.)

Giải thích: The text mentions some rules for pedestrians, cyclists and passengers when participating in traffic.

(Văn bạn dạng nói đến một số trong những quy lăm le so với người đi dạo, chuồn xe đạp điện và khách hàng Khi nhập cuộc giao thông vận tải.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bạn dạng và vấn đáp những thắc mắc.)

1. Where should pedestrians cross the street?

2. Which lane should you use when riding a bike?

3. What should you bởi before you turn while riding a bike?

4. What must you bởi when you get on or off a bus?

5. What mustn't you bởi when you are in a moving vehicle?

Lời giải chi tiết:

1. Where should pedestrians cross the street?

 (Khi qua chuyện đàng người đi dạo nên chuồn ở đâu?)

- At the zebra crossing. 

(Trên vạch kẻ đàng.)

Thông tin: Walk across the street at the zebra crossing. 

(Đi cỗ qua chuyện đàng bên trên vạch kẻ đàng.)

2. Which lane should you use when riding a bike?

 (Bạn nên dùng làn đàng này Khi chuồn xe cộ đạp?)

- The cycle lane. 

(Làn đàng giành riêng cho xe đạp điện.)

Thông tin:… and always use the cycle lane. 

(… và luôn luôn chuồn trên làn đàng giành riêng cho xe đạp điện.)

3. What should you bởi before you turn while riding a bike? 

(Bạn nên làm những gì trước lúc rẽ Khi đang di chuyển xe cộ đạp?)

- Give a signal before you turn. 

(Ra tín hiệu trước khi rẽ.)

Thông tin:Give a signal before you turn. 

Xem thêm: giới hạn sinh thái là

(Ra tín hiệu trước khi rẽ.)

4. What must you bởi when you get on or off a bus? 

(Bạn nên làm những gì Khi sẵn sàng lên hoặc xuống xe cộ buýt?)

- Wait for buses to lớn fully stop. 

(Chờ xe cộ buýt dừng lại hẳn.)

Thông tin: Wait for buses to lớn fully stop before getting on or off. 

(…Chờ xe cộ buýt dừng lại hẳn trước lúc lên hoặc xuống.)

5. What mustn't you bởi when you are in a moving vehicle? 

(Bạn ko được sản xuất gì Khi ngồi bên trên xe cộ đang được di chuyển?)

- Don't stick any body toàn thân parts out of the window.

 (Không fake ngẫu nhiên phần tử khung người này ra phía bên ngoài hành lang cửa số.)

Thông tin: Don't stick any body toàn thân parts out of the window of a moving vehicle. 

(…Không đưa bất kỳ phần tử khung người này thoát ra khỏi cửa ngõ sổ phương tiện Khi đang được dịch rời.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking 

4. Work in groups. Ask and answer the following question.

(Làm việc group. Hỏi và vấn đáp thắc mắc sau.)

When you are a road user, what should you NOT do? 

(Khi là kẻ chuồn đàng, chúng ta KHÔNG NÊN LÀM GÌ?)

Make a list in groups. Compare your list with other groups'.

(Lập list theo dõi group. So sánh list của người sử dụng với những group không giống.)

Lời giải chi tiết:

When being a raod user, we had better not:

(Khi nhập cuộc giao thông vận tải, tất cả chúng ta ko nên:)

- Cross the road on a red light. 

(Sang đàng Khi tín hiệu đèn đỏ.)

- Cycle in the pavement or footpath. 

(Đạp xe cộ bên trên vỉa hè hoặc lối đi dạo..)

- Lose cocentration when driving. 

(Mất triệu tập Khi đang được tài xế.)

- Stick any body toàn thân parts out of the window of a moving vehicle. 

(Đưa bất kỳ phần tử khung người này thoát ra khỏi cửa ngõ sổ phương tiện Khi đang được dịch rời.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Read the following sentences about these people. Then work in groups. Discuss who is being safe, and who isn't.

 (Đọc những câu tại đây về những người dân này. Sau cơ thao tác theo dõi group. Thảo luận coi ai là kẻ chấp hành tin cậy giao thông vận tải tin cậy và ai ko.)

1. Hoang is riding a xe đạp, and he is wearing a helmet.

2. It is raining hard, but Mr Long is driving quickly.

3. The students are standing in a line to lớn get on the school bus.

4. Mr Binh is taking his daughter to lớn school on his motorbike. She is sitting in front of him.

5. Michelle is cycling to lớn school and she is waving and shouting to lớn her friends.

Lời giải chi tiết:

1. Hoang is riding a xe đạp, and he is wearing a helmet. 

(Hoàng đang di chuyển xe đạp điện, và anh ấy đang đội nón bảo đảm.)

=> Hoang is being safe when being a road user because he wearing a helmet when ride a xe đạp. 

(Hoàng được đáp ứng tin cậy là kẻ nhập cuộc giao thông vận tải bởi team nón bảo đảm Khi chuồn xe đạp điện.)

2. It is raining hard, but Mr Long is driving quickly.

 (Trời mưa to lớn, tuy nhiên chú Long vẫn lái xe cộ cực kỳ nhanh chóng.)

=> Mr Long is not safe because when it rains hard, the road is very slippery causing danger if he drives quickly. 

(Chú Long ko tin cậy vì thế trời mưa to lớn, đàng cực kỳ bóng trượt khiến cho nguy nan nếu di chuyển nhanh)

3. The students are standing in a line to lớn get on the school bus. 

(Các chúng ta học viên đang được đứng xếp sản phẩm nhằm lên xe cộ buýt của ngôi trường.)

=> The students is being safe because they standing in a line to lớn get on the school bus.

(Các học viên đang rất được tin cậy vì thế bọn họ đứng xếp sản phẩm nhằm lên xe cộ buýt cho tới ngôi trường.)

4. Mr Binh is taking his daughter to lớn school on his motorbike. She is sitting in front of him. 

(Chú Bình chở đàn bà tới trường bởi vì xe cộ máy. Cô nhỏ bé lại ngồi ngay lập tức trước mặt mày chú.)

=> Mr Binh is not safe because his daughter is sitting in front of him. 

(Chú Bình ko tin cậy vì thế nhằm đàn bà đang được ngồi phía đằng trước.)

5. Michelle is cycling to lớn school and she is waving and shouting to lớn her friends.

 (Michelle đang được giẫm xe cộ cho tới ngôi trường và cô ấy đang được vẫy tay và hét rộng lớn nhằm gọi bạn bè của tớ.)

=> Michelle is not safe because she loses concentration when cycling. 

(Michelle ko tin cậy vì thế mất mặt triệu tập Khi giẫm xe cộ.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 2

  1. What can you see in this picture? What is special about it? 2. Listen to lớn the recording and choose the correct answer A, B, or C. 3. Listen again and write ONE word or number in each gap. 4. Tick (✓) the traffic problems in big cities in Viet Nam. 5. Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town/city. Use the cues above, and the following outline.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Looking back

  1. Label each sign. 2. Fill in each gap with one word to lớn complete the sentences. 3. Write complete sentences, using these cues. 4. Choose A, B, or C to lớn complete the sentences.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Project

  1. Find four traffic signs in your neighbourhood. Take pictures of them, or draw them. 2. Make one of these traffic signs out of cardboard or other materials 3. Show it to lớn the class and say:

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication

  1. Listen and read the conversation, paying attention to lớn the highlighted parts. 2. Work in pairs. Take turns to lớn ask and answer about the means of transport your family members use every day 3. When you go on the road, which side bởi you keep, to lớn the right or to lớn the left? 4. Listen and kiểm tra your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more than vãn THREE words. 5. Read the strange driving rules below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 2

  1. Write sentences with It. Use these cues. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood. 3. Choose the correct option in brackets. 4. Complete each sentence, using should / shouldn't. 5. Look at the pictures. Make sentences, using should / shouldn't and the cues.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: cho hàm số y=f(x) liên tục trên r

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.