tiếng anh 9 unit 5 communication


Tổng hợp ý bài xích tập dượt phần Communication Unit 5 Trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

Tổng hợp ý đề ganh đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 5 communication

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Listen đồ sộ the radio programme from 4Teen. Then decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Nghe công tác 4Teen. Xem những câu sau câu nào là trúng (T), câu nào là sai (F).)

Phương pháp giải:

Audio script:

Ann: Welcome đồ sộ our game show called ‘What's What?’. Please welcome our three guests Mary, Linda, and Duong who will be taking part in the game today.

Mary, Linda, and Duong: Good evening, everyone!

Ann: Now, the rules of the game are simple. I will read out six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam, either natural or man-made. This mô tả tìm kiếm won't include the proper names of any places. My three contestants have đồ sộ work out what the wonder is. Whoever gives the correct answer first is the winner.

Duong: Sounds easy.

Ann: Well, let's see... you are the winner and get a special gift if you can give the correct answer before I finish reading out all six sentences. But if you give the incorrect answer, you're out of that round of the game.

Mary: Exciting!

Ann: Now, vì thế all of you understand how đồ sộ play the game?

Mary, Linda, and Duong: Yes.

Ann: OK, then let's play ‘ What's What? ’!

Tạm dịch:

Ann: Chào mừng các bạn cho tới với công tác trò đùa có tên 'Cái gì là gì?'. Xin kính chào tía vị khách hàng chào Mary, Linda và Dương, những người dân tiếp tục nhập cuộc nhập trò đùa ngày thời điểm ngày hôm nay.

Mary, Linda, và Duong: Chào ban đêm, từng người!

Ann: Bây giờ, những quy tắc của trò đùa đặc biệt giản dị và đơn giản. Tôi tiếp tục phát âm sáu câu tế bào mô tả một trong mỗi kỳ quan liêu của nước ta, đương nhiên hoặc tự tạo. Mô mô tả này sẽ không còn bao hàm thương hiệu đúng chuẩn của ngẫu nhiên vị trí nào là. Ba sỹ tử nên mò mẫm rời khỏi điều vi diệu là gì. Ai vấn đáp đúng chuẩn trước tiên là kẻ thắng lợi.

Dương: Nghe có vẻ như dễ dàng.

Ann: Vâng, tất cả chúng ta hãy coi ... các bạn là kẻ thắng lợi và có được một phần quà quan trọng nếu như bạn cũng có thể thể hiện câu vấn đáp đúng chuẩn trước lúc tôi phát âm không còn cả 6 câu. Nhưng nếu như bạn thể hiện câu vấn đáp ko đúng chuẩn, các bạn sẽ bị loại bỏ ngoài vòng đùa cơ.

Mary: Thật thú vị!

Ann: Bây giờ, thực hiện toàn bộ chúng ta hiểu luật chơi?

Mary, Linda, và Dương: Vâng.

Ann: OK, vậy tất cả chúng ta hãy chính thức 'Cái gì là gì? '!

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

1. F

The MC will read out five sentences that describe one of the wonders of Viet Nam.

(MC tiếp tục phát âm 5 câu tế bào mô tả một trong mỗi cảnh sắc của nước ta.)

2. T

The MC won't mention the proper names of any place in her mô tả tìm kiếm.

(MC sẽ không còn nói đến thương hiệu đúng chuẩn của ngẫu nhiên vị trí nào là nhập tế bào mô tả của cô ấy ấy.)

3. F

The players have đồ sộ work out where the wonder is and whoever gives the correct answer first wins.

(Người đùa nên mò mẫm rời khỏi vị trí của kì quan liêu cơ và ai là kẻ thể hiện câu vấn đáp đúng chuẩn trước tiên tiếp tục thắng.)

4. T

If any player can give the correct answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is the winner and gets a special gift.

(Nếu ngẫu nhiên người đùa nào là rất có thể thể hiện câu vấn đáp đúng chuẩn trước lúc MC hoàn thành xong việc phát âm toàn bộ những thắc mắc, anh / cô ấy tiếp tục là kẻ thắng lợi và có được một phần quà quan trọng.)

5. F

If any player gives the incorrect answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is still allowed đồ sộ continue the game.

(Nếu ngẫu nhiên người đùa nào là vấn đáp sai trước lúc MC hoàn thành xong việc phát âm toàn bộ những câu, anh tao vẫn được phép tắc kế tiếp trò đùa.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen đồ sộ the next part of the radio programme. Then fill in the gaps with the words/numbers you hear.

(Nghe phần tiếp sau. Sau cơ điền nhập điểm rỗng những từ/số nhưng mà các bạn nghe được.)

Ann: First sentence: it's a natural wonder in the (1)_____ part of our country. Duong, vì thế you want đồ sộ risk the answer?

Duong: Yes, it's easy. That's Phong Nha Cave.

Ann: No, sorry that's incorrect. So you're out of this round, Duong!

Duong: Oh dear!

Ann: Second sentence: it's a spectacular located (2)        __ metres above sea near the west branch of a highway, either of you have the answer, Mary Linda?

Mary: No, not yet.

Linda: Not má.

Ann: OK, sánh I will continue with the sentence. It's situated in a national (3)_______

Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?

Ann: No, Kien Giang isn't in the centre of the country, Linda. So we have only one person Mary, still in the game now.

Mary: So nervous!

Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out sixth sentence, sánh you win this round of game and get a special gift.

Phương pháp giải:

Audio script:

Ann: First sentence: it's a natural wonder in the central part of our country. Duong, vì thế you want đồ sộ risk the answer?

Duong: Yes, it's easy. That's Phong Nha Cave.

Ann: No, sorry that's incorrect. So you're out of this round, Duong!

Duong: Oh dear!

Ann: Second sentence: it's a spectacular cave located 200 metres above sea level near the west branch of a highway. Do either of you have the answer, Mary and Linda?

Mary: No, not yet.

Linda: Not má.

Ann: OK, sánh I will continue with the third sentence. It's situated in a national park.

Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?

Xem thêm: bài thi đánh giá năng lực của bộ công an

Ann: No, Kien Giang isn't in the centre of the country, Linda. So we have only one person, Mary, still in the game now.

Mary: So nervous!

Ann: And the fourth sentence: the cave was discovered by a local man in 2005.

Mary: I know. It must be Thien Duong or Paradise Cave in Quang Binh.

Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out the sixth sentence, sánh you win this round of the game and get a special gift.

Tạm dịch:

Ann: Câu đầu tiên: cơ là một trong những kỳ quan liêu đương nhiên ở trung tâm của tổ quốc tất cả chúng ta. Dương, các bạn vẫn muốn nguy hiểm trả lời?

Dương: Vâng, thiệt đơn giản dễ dàng. Đó là Động Phong Nha.

Ann: Không, van lỗi này là ko đúng chuẩn. Vì vậy, các bạn bị loại bỏ ngoài vòng này, Dương!

Dương: Ôi trời!

Ann: Câu loại hai: cơ là một trong những hốc động ngoạn mục nằm tại vị trí phỏng cao 200 mét đối với mực nước biển lớn sát nhánh tây của đàng đường cao tốc. Các các bạn với câu vấn đáp ko, Mary và Linda?

Mary: Không, tôi vẫn ko.

Linda: Tôi không

Ann: OK, chính vì thế tôi tiếp tục kế tiếp câu loại tía. Nó ở trong một khu dã ngoại công viên vương quốc.

Linda: Có nên này là Hang đá ở Kiên Giang?

Ann: Không, Kiên Giang ko nên là trung tâm của tổ quốc, Linda. Vì vậy, tất cả chúng ta chỉ với một người, Mary, lúc này vẫn kế tiếp trò đùa.

Mary: Rất nơm nớp lắng!

Ann: Và câu loại tư: hốc động và được một người con trai địa hạt phân phát hiện tại nhập năm 2005.

Mary: Tôi biết. Phải là Thiên đàng hoặc Động Thiên đàng ở Quảng Bình.

Ann: Chính xác, Mary! Xin chúc mừng! Quý Khách đã lấy rời khỏi câu vấn đáp đúng chuẩn trước lúc tôi phát âm câu loại sáu, chính vì thế các bạn vẫn giành thắng lợi nhập trò đùa này và có được một phần quà quan trọng.

Lời giải chi tiết:

1. central

2. 200

3. park

4. discovered

5. Paradise

First sentence: it's a natural wonder in the (1) central part of our country. Duong, vì thế you want đồ sộ risk the answer?

(Câu đầu tiên: cơ là một trong những kỳ quan liêu vạn vật thiên nhiên ở miền Trung việt nam. Dương, các bạn vẫn muốn nguy hiểm vấn đáp không?)

Second sentence: it's a spectacular cave located (2) 200 metres above sea level near the west branch of a highway. 

(Câu loại hai: cơ là một trong những hốc động ngoạn mục nằm tại vị trí phỏng cao 200 mét đối với mực nước biển lớn sát nhánh phía tây của đàng đường cao tốc.)

OK, sánh I will continue with the third sentence. It's situated in a national (3) park.

(OK, chính vì thế tôi tiếp tục kế tiếp với câu loại 3. Nó ở trong một khu dã ngoại công viên vương quốc.)

And the fourth sentence: the cave (4) discovered by a local man in 2005.

(Và câu loại tư: hốc động được phân phát hiện tại vì như thế một người con trai địa hạt nhập năm 2005.)

I know. It must be Thien Duong or (5) Paradise Cave in Quang Binh.

(Tôi biết. Đó nên là Thiên Đường hoặc Động Thiên Đường ở Quảng Bình.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam you know.

(Viết 6 câu mô tả những kì quan liêu ở nước ta nhưng mà các bạn biết.)

Lời giải chi tiết:

Ha Long Bay is a famous beauty-spot in the North-east coast of Vietnam, belongs đồ sộ Quang Ninh province, 151km far from Hanoi đồ sộ the east.

(Vịnh Hạ Long là một trong những thắng cảnh có tiếng ở bờ biển lớn Đông Bắc của nước ta, nằm trong tỉnh Quảng Ninh, cơ hội TP Hà Nội 151 km về phía sầm uất.)

This is one of Vietnam's tourist destinations recognized by UNESCO as a World Natural Heritage.

(Đây là một trong những trong mỗi điểm du ngoạn của nước ta được UNESCO thừa nhận là di tích vạn vật thiên nhiên toàn cầu.)

Ha Long attracts many tourists with a special beauty including both excellent and romantic charm.

(Hạ Long thú vị nhiều khách hàng du ngoạn với cùng một vẻ đẹp mắt quan trọng bao hàm cả sự hấp dẫn ấn tượng và romantic.)

Tourists coming đồ sộ Ha Long in any season of the year also discover its own seductive and charming beauty.

(Khách du ngoạn cho tới Hạ Long nhập ngẫu nhiên mùa nào là nhập năm cũng tìm hiểu vẻ đẹp mắt hấp dẫn và hấp dẫn của riêng rẽ bản thân.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Work in groups. Play the game " What's What ?" 

(Làm việc theo gót group. Chơi trò "What's what" )

Lời giải chi tiết:

Question 1: It is a historical site in Hanoi.

(Câu chất vấn 1: Đó là một trong những di tích lịch sử lịch sử dân tộc ở TP Hà Nội.)

- Question 2: It is known as the first university in Vietnam.

(Câu hỏi 2: Được nghe biết là ngôi trường ĐH trước tiên bên trên nước ta.)

- Question 3: It is a place đồ sộ honour Vietnamese brilliant scholars.

(Câu hỏi 3: Đó là điểm tôn vinh những học tập fake tài tình của nước ta.)

=> Answer: The Temple of Literature

(Đáp án: Văn Miếu Quốc Tử Giám)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Skills 1 Unit 5 trang 56 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng hợp ý bài xích tập dượt phần Skills 1 Unit 5 Trang 56 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 2 Unit 5 trang 57 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng hợp ý bài xích tập dượt phần Skills 2 Unit 5 Trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Looking back Unit 5 trang 58 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng hợp ý bài xích tập dượt phần Looking back Unit 5 Trang 58 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Project Unit 5 trang 59 SGK giờ Anh 9 tập dượt 1 mới mẻ
 • A Closer Look 2 Unit 5 trang 53 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng hợp ý bài xích tập dượt phần A closer look 2 Unit 4 Trang 53 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới mẻ - Xem ngay

Xem thêm: tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định chung học viên lớp 9 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.