tiếng anh lớp 6 unit 9 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 9 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

1. Match the sentences with the pictures, paying atttention vĩ đại the underlined part in each sentence.

(Nối câu với giành giật, lưu ý phần gạch men chân trong những câu.)

1. Sue doesn’t lượt thích her new dress.

(Sue ko quí cái váy mới mẻ của cô ấy ấy.)

2. Billy is riding his bicycle.

(Billy đang di chuyển xe đạp điện của anh ấy ấy.)

3. The mèo is playing with its ball.

(Con mèo đang được nghịch ngợm với trái khoáy bóng của chính nó.)

4. We love our school.

(Chúng tôi yêu thương ngôi trường học tập của Shop chúng tôi.)

5. They are painting their room pink.

(Họ đang được tô chống của mình màu sắc hồng.)

Phương pháp giải:

- her new dress: chiếc váy mới mẻ của cô ấy ấy

- his bicycle: xe giẫm của anh ấy ấy

- playing / its ball: chơi / bóng của nó

- our school: trường của bọn chúng tôi

- their room: phòng của họ

Lời giải chi tiết:

1. d

2. e

3. b

4. a

5. c

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences with the correct possessive adjectives.

(Hoàn trở thành những câu với những tính kể từ chiếm hữu chính.)

1. I love cartoons. _________ favourite cartoon is Dragon Balls.

2. This book has your name on it. Is it _________ book?

3. The lion has three cubs. _________  cubs are playing under a big tree.

4. Do you know my friend Anna? _________ house is close vĩ đại the park.

5. We are from Switzerland. _________  country is famous for chocolate.

Phương pháp giải:

Cấu trúc: Tính kể từ chiếm hữu + danh từ 

- my: của tôi

- his: của anh ấy ấy

- her: của cô ấy ấy

- their: của họ

- your: của bạn

- our: của bọn chúng tôi

Lời giải chi tiết:

1. My 2. your 3. Its 4. Her 5. Our

1. I love cartoons. My favourite cartoon is Dragon Balls.

(Tôi quí phim phim hoạt hình. Phim phim hoạt hình yêu thương quí của tôi là Bảy viên ngọc Long.)

2. This book has your name on it. Is it your book?

(Cuốn sách này mang tên của khách hàng bên trên bại liệt. Nó liệu có phải là cuốn sách của khách hàng không?)

3. The lion has three cubs. Its cubs are playing under a big tree.

(Sư tử đem tía con cái. Đàn con cái của chính nó đang được vui đùa bên dưới một gốc cây rộng lớn.)

4. Do you know my friend Anna? Her house is close vĩ đại the park.

(Bạn đem biết Anna, chúng ta của tôi không? Nhà cô ấy sát khu vui chơi công viên.)

5. We are from Switzerland. Our country is famous for chocolate.

(Chúng tôi tới từ Thụy Sĩ. Đất nước Shop chúng tôi có tiếng với sô cô la.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Complete the sentences with the correct possessive pronouns.

(Hoàn trở thành những câu với những đại kể từ chiếm hữu chính.)

1. I have a new xe đạp. The xe đạp is _________ .

2. These are Mai's and Lan’s maps. These maps are _________ .

3. This is a present for you. It's _________ .

4. My father has new shoes. They're _________ .

5. This is our new house. The house is _________.

Phương pháp giải:

Cấu trúc: S + be (am/ is/ are) + đại kể từ chiếm hữu (đóng tầm quan trọng tân ngữ)

đại kể từ chiếm hữu = tính kể từ chiếm hữu + danh từ

- mine: (ai/ loại gì) của tôi

- his: (ai/ loại gì) của anh ấy ấy

- hers: (ai/ loại gì) của cô ấy ấy

- ours: (ai/ loại gì) của bọn chúng tôi

- theirs: (ai/ loại gì) của họ

- yours: (ai/ loại gì) của bạn/ những bạn

Lời giải chi tiết:

1. mine 2. theirs 3. yours 4. his 5. ours

1. I have a new xe đạp. The xe đạp is mine.

(Tôi mang trong mình một cái xe đạp điện mới mẻ. Chiếc xe đạp điện là của tôi.)

2. These are Mai's and Lan’s maps. These maps are theirs.

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

(Đây là phiên bản loại của Mai và Lan. Những phiên bản loại này là của mình.)

3. This is a present for you. It's yours.

(Đây là một trong những phần quà cho chính mình. Nó là của khách hàng.)

4. My father has new shoes. They're his.

(Cha tôi đem song giầy mới mẻ. Chúng là của anh ấy ấy.)

5. This is our new house. The house is ours.

(Đây là mái ấm mới mẻ của Shop chúng tôi. Ngôi ngôi nhà là của Shop chúng tôi.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4.Underline the correct word in brackets vĩ đại complete each sentence.

(Gạch chân kể từ đúng trong những ngoặc nhằm triển khai xong từng câu.)

1. nước Australia is a strange country. All of (it's / its) big cities are along the coast.

2. Our đô thị is very crowded. How about (your / yours)?

3. I love my football club. Does Phong lượt thích (his / him)?

4. (Our / Ours) street is short and narrow.

5. They cannot find (their / theirs) đô thị map anywhere.

Lời giải chi tiết:

1. its 2. yours 3. his 4. Our 5. their

1. nước Australia is a strange country. All of its big cities are along the coast.

(Úc là một trong những nước nhà kỳ kỳ lạ. Tất cả những TP. Hồ Chí Minh rộng lớn của chính nó đều ở dọc từ bờ biển khơi.)

2. Our đô thị is very crowded. How about yours?

(Thành phố của Shop chúng tôi rất nhiều đúc. Của chúng ta thì sao?)

3. I love my football club. Does Phong lượt thích his?

(Tôi yêu thương câu lạc cỗ soccer của tôi. Phong đem quí của tôi không?)

4. Our street is short and narrow.

(Đường phố của Shop chúng tôi cụt và hẹp.)

5. They cannot find their city map anywhere.

(Họ ko thể nhìn thấy phiên bản loại TP. Hồ Chí Minh của mình ở bất kể đâu.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Choose the correct word vĩ đại complete the sentences.

(Chọn kể từ chính nhằm triển khai xong những câu.)

1. The book is ________, but you are welcome vĩ đại read it.

A. my

B. mine

C. yours

2. ________ xe đạp is dirty, and I can't tell what colour it is.

A. Your

B. Yours

C. You

3. Your country is much bigger than thở ________.

A. our

B. ours

C. their

4. ________ dog is ví friendly. It never barks.

A. They

C. Their

D. Theirs

5. ________ not easy vĩ đại find your way in a strange đô thị.

A. It

B. It's

C. Its

Phương pháp giải:

Đại kể từ chiếm hữu hoàn toàn có thể đứng ở những địa điểm sau ngôi nhà ngữ hoặc tân ngữ.

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

3. B

4. B

5. B

1. B

The book is mine, but you are welcome vĩ đại read it.

(Cuốn sách là của tôi, tuy nhiên chúng ta cũng có thể phát âm nó.)

2. A

Your xe đạp is dirty, and I can't tell what colour it is.

(Chiếc xe đạp điện của khách hàng bị không sạch, và tôi ko thể biết nó làm nên màu gì.)

3. B

Your country is much bigger than thở ours.

(Đất nước của khách hàng to hơn nhiều đối với của Shop chúng tôi.)

4. B

Their dog is ví friendly. It never barks.

(Con chó của mình thiệt thân thiện thiện. Nó ko lúc nào sủa.)

5. B

It’s not easy vĩ đại find your way in a strange đô thị.

(Không dễ dàng dò xét lối ở một TP. Hồ Chí Minh xa xăm kỳ lạ.)

Từ vựng

1. 

2. 

3.

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

4. 

5.

6.